Usnesení 59. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 59. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 2. prosince 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 • 903/59   schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.  Program je doplněn o body  číslo 7.4 (úkoly uložené městskému úřadu), číslo 9.2, číslo 9.3 a číslo 9.4 (informace).

 • 904/59   schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu v domě č. p. 293 na ulici Bezručova v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 218, č. 302, č. 308, č. 309, č. 402 a č. 403 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 0 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 5 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 5 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. N81-707 a č. N84-815 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2019 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 

 • 905/59 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 215 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 67 a č. 81 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 17 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 

 • 906/59 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 108, č. 201 a č. 316 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 6, č. 28, č. 31 a č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B18-519 a č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu jednotlivými nájemci nejpozději do 23. 12. 2016. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky. 

 • 907/59 neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem panem T.L. dle důvodové zprávy a její přílohy. 

 • 908/59 schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. N3-301 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm panu J.F. bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto výpověď podepsat. 

 • 909/59   bere na vědomípřechod nájmu bytu 2+1 č. 1 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm v souladu s § 2279 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a schvaluje smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy s panem F.K. , bytem  Rožnov pod Radhoštěm a to do 20. 10. 2018 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 

 • 910/59 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 76/2016/OSM/3 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a paní H.B., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí oprávněnou ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3626 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Sladské. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 911/59   schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 108/2016/OSM/17 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem M.F.  bytem Rožnov pod Radhoštěm a paní V.F., bytem Olomouc jako budoucími oprávněnými ze služebnosti inženýrské sítě - uložení vodovodní přípojky do pozemku p. č. 3613/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Dolní Paseky.  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 912/59   schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 316/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Sdružením Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70238642 jako nájemcem. Předmětem smlouvy je nájem kanceláře č. 211 ve 2. nadzemním podlaží hlavní budovy Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, včetně kancelářského vybavení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2019 za nájemné ve výši  1.730 Kč ročně a s úhradou za služby spojené s užíváním předmětu nájmu ve výši 8.724 Kč ročně dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení. Rada města pověřuje podpisem této smlouvy Mgr. Kristýnu Kosovou, místostarostku města Rožnov pod Radhoštěm.

 • 913/59   schvaluje uzavření úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 320/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035,  jako oprávněným z věcného břemene pro umístění nadzemního kabelového vedení NN v pozemcích p.č. 3568/1 a p.č. 3619/2 v  k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 914/59  projednala nabídku společnosti TRICO COMPUTERS, s.r.o., se sídlem 1. máje 1220, IČO: 62302434, podanou jako jedinou k záměru města Rožnov pod Radhoštěm na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu budovy č.p.1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm schválenému usnesením rady města č. 872/57 dne 7. 11. 2016. Vzhledem k tomu, že podaná nabídka splňuje podmínky vyhlášeného záměru, ukládá rada města odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm připravit nájemní smlouvu s výše uvedenou společností a předložit ji k projednání na schůzi Rady města Rožnov pod Radhoštěm.

 • 915/59  schvaluje uzavření úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene č. 313/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným a ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 jako oprávněným pro umístění podzemního kabelového vedení NN v pozemcích p.č. 2277/33, p.č. 2277/34 a p.č.2277/35 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 6142-144/2016. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 916/59  schvaluje pronájem části pozemku p.č. 3689/19 o výměře 3 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, společnosti VESPOL podlahy spol. s r.o., se sídlem Videčská 98, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25393944, od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou, za účelem umístění parkové lavičky a stolu, za nájemné ve výši 150 Kč/kalendářní rok dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 295/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společností VESPOL podlahy spol. s r.o., jako nájemcem. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 917/59 schvaluje vyhlášení záměru na prodej částí pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako: 
- pozemek p.č. 1398/3
- pozemek p.č. 1398/29
- pozemek p.č. 1398/30
- pozemek p.č. 1398/31
- pozemek p.č. 1398/32
- pozemek p.č. 1398/33
          - pozemek p.č. 1398/34
- pozemek p.č. 1398/35
              - pozemek p.č. 1398/36
dle důvodové zprávya jejích příloh a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

 • 918/59 schvaluje vyhlášení záměru na změnu smlouvy č. 365/2015/OSM o zemědělském pachtu uzavřenou dne 23. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027 jako pachtýřem, spočívající ve změně výměry propachtovaných pozemků p.č. 395, p.č. 517/1, p.č. 2628/13, p.č. 2628/20 a p.č. 2629/4 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm zapsaných na listu vlastnictví 1004 pro obec a k.ú. Dolní Bečva na základě dokončení obnovy katastrálního operátu přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v k.ú. a obci  Dolní Bečva, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 • 919/59  schvaluje ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm zálohu na roční odměny za rok 2016 ve výši dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 920/59 schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. 290/22/16 (GINIS č. 302/2016/ORM), v rámci investiční akce „Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem, Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90, IČO 70891320 a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zlín, K majáku 5001, PSČ 761 23, IČO 70934860, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 921/59  schvaluje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zpracování projektové dokumentace na akci „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy. Rada města ukládá architektovi města a vedoucímu odboru rozvoje vést jednací řízení bez uveřejnění s vybraným uchazečem architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na výše uvedenou akci, kterým je, dle rozhodnutí rady města ze dne 16. 11. 2016 č. usnesení 899/58, Ing. arch. Radim Horák, Brno, Ing. arch. Milan Joja, Brno, Bc. Martina Fojtíková, Jablůnka, Anna Bařinová, Dolní Dunajovice a Ing. arch. Karel Kubza, Lázničky  a ukládá odboru rozvoje předložit na jednání rady města výsledek jednacího řízení bez uveřejnění a návrh příslušné smlouvy ke schválení.

 • 922/59   projednala a bere na vědomí „Analýzu přívětivosti města Rožnov pod Radhoštěm pro podnikatelské prostředí“ dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 923/59 projednala a bere na vědomí „Analýzu využitelnosti Společenského domu č.p. 487 v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy a zařazuje její projednání na program zasedání zastupitelstva města dne 20. 12. 2016. Rada města nedopručuje zastupitelstvu města schválit nákup budovy společenského domu na základě nabídky společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s. ze dne 21. 7. 2016.

 • 924/59 projednala a bere na vědomí zprávy o činnosti komisí rady města za obdobíod 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

 • 925/59 bere na vědomí odstoupení paní Jany Svobodové,  bytem Rožnov pod Radhoštěm z funkce člena stavební komise při radě města dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 926/59   pověřuje Mgr. Zdeňka Petruželu a v případě jeho nepřítomnosti (např. z důvodu pracovní neschopnosti) Ing. Silvii Volnou, zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do sociálního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, výkonem funkce veřejného opatrovníka,  panu J. K.,  dle důvodové zprávy.

 • 927/59   schvaluje uzavření rámcové smlouvy o užívání osobního vozidla č. 333/2016/TAJ1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem vozidla a Sdružením Mikroregion Rožnovsko, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70238642 jako uživatelem vozidla. Předmětem smlouvy je úplatné užívání vozidla ve vlastnictví města Sdružením Mikroregion Rožnovsko pro potřeby jeho zaměstnanců na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. Rada města pověřuje podpisem této smlouvy Mgr. Kristýnu Kosovou, místostarostku města Rožnov pod Radhoštěm.

 • 928/59  schvaluje odepsání pohledávky ve výši 7.426,32 Kč za zaměstnanci města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

 • 929/59   ukládá úkol tajemníkovi městského úřadu,  aby  ve lhůtě do 13. 1. 2017  zpracoval  zprávu o stavebně technickém stavu budov městského úřadu ve vazbě na platné normy a předpisy s vypracováním návrhu na odstranění případných nedostatků.

 • 930/59  ukládá úkol vedoucímu odboru rozvoje, aby v rámci probíhající výstavby zajistil bezbariérový přístup k bytovým domům č.p. 1772, 1773 a 1774 s termínem do 9. 12. 2016. Dále zajistí písemnou informaci o průběhu stavby všem obyvatelům dotčených domů  s termínem do 7. 12. 2016.

 • 931/59   ukládá úkol vedoucímu odboru rozvoje a vedoucí odboru správy majetku, aby předložili radě města informaci o podmínkách a způsobu převzetí objektů v rámci rekonstrukce I/35 do vlastnictví města. Informace o průběhu plnění úkolu předloží vedoucí odboru správy majetku na jednání rady města 13. 12. 2016.

 

 

 

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 8.12.2016 9:29:02 - aktualizováno 20.2.2017 10:49:15 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load