Usnesení 61. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 61. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 13. prosince 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 • 934/61  schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a změn navržených. 

 

 • 935/61  souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 40.000  Kč na úhradu nákladů pro teoretickou a praktickou výuku žáků příspěvkovou organizací Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p.R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 45211761 od společnosti Brose CZ spol. s r.o., Průmyslový park 302, Kopřivnice, IČ 61465704, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

 • 936/61  souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů pro teoretickou a praktickou výuku žáků příspěvkovou organizací Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace, se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  IČ 60990376, od společnosti Brose CZ spol. s r.o., Průmyslový park 302, Kopřivnice, IČ 61465704, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

 • 937/61   schvaluje uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o přeúčtování dodávky zemního plynu a sdružených služeb a o úhradě režijních nákladů dodavatele, spojených s dodávkou a vyúčtováním zemního plynu č. 305/2015/OSM, č. 306/2015/OSM, č. 307/2015/OSM a č. 308/2015/OSM uzavřených dne 22. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako odběratelem a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 48390453, jako dodavatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválené dodatky ve znění uvedeném v přílohách č. 5 až 8 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

 

 • 938/61  schvaluje nový provozní řád placeného veřejného parkoviště v Rožnově pod Radhoštěm na ulici Sokolská, místní komunikace 135c mezi prodejnou Albert a silnicí III/4867 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený provozní řád ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.


 • 939/61  schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 317/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO  26821532 jako nájemcem. Předmětem smlouvy je nájem jedenácti bytových jednotek č.

N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75

N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76

N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77

N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82

N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83

N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100

N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101

N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102

N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103

N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105

N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106

všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, která se nachází na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou do 31. 12. 2017 za nájemné ve výši 58,80 Kč za 1m2 za měsíc dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.


 • 940/61 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 76/2016/OSM/4 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a manžely P. trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 2375/19 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Za Školou. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

 • 941/61  schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 108/2016/OSM/18 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení zemního kabelového vedení NNK do pozemků p. č. 2774/5 a p. č. 2774/36 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Na Pařeničkách.  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

 • 942/61  schvaluje uzavření nájemní smlouvy č.323/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a panem M.N. , trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem. Předmětem smlouvy je nájem sklepního boxu č. 62 o výměře 2,10 m2 a sklepního boxu č. 63 o výměře 2,10m2, které jsou částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

 • 943/61  souhlasí s investičními záměry ZŠ Sedmikráska, o.p.s., Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ 25853708, které jsou zařazeny v dohodě o investicích ve vzdělávání v rámci obcí a měst ORP Rožnov pod Radhoštěm a schválené Řídícím výborem MAP+, Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., se sídlem Obecní úřad Zašová, č. p. 36, 756 51 Zašová, IČ 27034925 dne 20. 9. 2016, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Tento souhlas je vydáván za účelem podávání žádostí ZŠ Sedmikráska, o.p.s. o podporu v investičních programech IROP, ITI, IPRU, CLLD v rámci vyhlašovaných výzev.


 • 944/61 zřizuje Komisi pro komunitní život a Komisi prevence kriminality a jmenuje předsedy a členy těchto komisí a tajemníky těchto komisí uvedené v důvodové zprávě.


 • 945/61  schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Vsetín se sídlem Smetanova 1462/8, 755 01 Vsetín IČO: 67777902 ve výši 8.000 Kč na projekt „Myslivosti zdar!“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat.


 • 946/61 schvaluje uzavření dohody o vypořádání č. 1/2016/116 (GINIS 0338/2016/ORM), v rámci investiční akce „Prodloužení VO Dolní Paseky, Revír – Koliba, Rožnov pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Lesy České Republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451 dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem dohody je finanční vypořádání ve výši 6.019,55 Kč ve prospěch společnosti Lesy Česká republiky, s.p. za užívání části pozemku p.č. 2679/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená dohoda ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 947/61  schvaluje  odměny  členům a předsedům  komisí Rady  města  Rožnov  pod Radhoštěm, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 

 • 948/61  schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a její upravené přílohy, a ukládá odboru kanceláře starosty uveřejnit tento sazebník na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm. Schválený sazebník ve znění uvedeném v upravené příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 

 • 949/61  bere na vědomí informaci o otevírací době pro veřejnost v informačním centru a na Jurkovičově rozhledně na závěr roku 2016 dle důvodové zprávy.

 

 • 950/61  odvolává paní Helenu Fiuráškovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm z funkce člena komise „Rada seniorů“ na základě vlastní žádosti a jmenuje novým členem komise „Rady seniorů“ pana Rudolfa Pospíšila, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 

 • 951/61  schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování Benefitů č. 329/2016/TAJ1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy (zprostředkování služeb závodního stravování zaměstnanců a služeb sdružených v poukázce Flexi Pass) a uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů č. 335/2016/TAJ1 ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako klientem a společností Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 2 PSČ 150 00, IČO 61860476. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 952/61  schvaluje změnu organizační struktury odboru rozvoje Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm z důvodu realizace projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 2 úvazky, tj. na 165 s účinností od 1. 1. 2017.

 • 953/61  schvaluje podání žádosti o odškodnění škody ve výši 10.000 Kč s přísl., způsobené městu Rožnov pod Radhoštěm nesprávným úředním postupem soudního exekutora (nevyplacení vymožených pohledávek města), k  Ministerstvu spravedlnosti České republiky dle důvodové zprávy a jejích příloh.


 • 954/61  schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. 0339/2016/MIS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako vypůjčitelem a společností RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 13, Brno, PSČ 615 00, IČ 25533843 jako půjčitelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem smlouvy je zapůjčení licenčního práva k užívání software BUILDpower S (program pro posouzení a vyhodnocení stavebních nabídek) za účelem jeho bezplatného vyzkoušení na dobu dvou měsíců. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.


 • 955/61  schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo MIS/2003/ROŽNOV uzavřené dne 13. 10. 2003 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, PSČ 530 03, IČ 15049248 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem dodatku je dodání programového modulu Vidimace a legalizace za cenu ve výši 20.570 Kč s DPH. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 

 

 

Ing. Radim Holiš   Ing. Jan Kučera

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 15.12.2016 9:03:04 - aktualizováno 20.2.2017 15:13:02 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load