Usnesení 62. Rady města

V Ý P I S   Z E   Z Á P I S U

(usnesení)


z 62. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 20. prosince 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,


 • 956/62   schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.


 • 957/62 v rámci architektonicko-urbanistické soutěže o návrh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Soutěžního řádu České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soutěžní řád“) na akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh projednala a bere na vědomí Protokol o průběhu soutěže a v souladu se zákonem a soutěžním řádem
  1) odmítá
  návrh č. 14 podaný po uplynutí lhůty pro podání návrhů,

  2) vylučuje z důvodu nesplnění vyhlášených soutěžních podmínek ze dne 9. 8. 2016
  ze soutěže návrhy č. 1 předložený Ing. arch. Pavlem Kolářem, 160 00 Praha 6 a Ing. arch. Jindřichem Synkem, Vinoř a č. 4 předložený kanceláří PMA architects s.r.o., Kaštanová 566/125f, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO 04400836, z důvodu chybného označení předloženého návrhu a dále návrhy č. 12 předložený Ing. arch. Pavlem Chládkem, 760 01 Zlín a Ing. arch. Barborou Jochcovou, 756 04 Nový Hrozenkov a č. 13 předložený Ing. Ondřejem Kublou, 757 01, Valašské Meziříčí, z důvodu překročení závazných podmínek maximálního obestavěného prostoru,

  3) rozhodla
   o výběru nejvhodnějšího návrhu, kterým je návrh č. 7 (resp. č. 4 z II. kola soutěže), předložený Archteamem projektovou kanceláří s.r.o., Dominikánská 342/19, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 27755690 a Doc. Ing. arch. Milanem Rakem, Ph.D., 198 00 Praha,

  4) schvaluje
  níže uvedené udělení cen, odměn a skicovného:
 • První cena ve výši 320.000 Kč – návrh č. 7 (resp. č. 4 z II. kola soutěže), předložený Archteamem projektovou kanceláří s.r.o., Dominikánská 342/19, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 27755690 a Doc. Ing. arch. Milanem Rakem, Ph.D., 198 00 Praha 9,

 • Druhá cena ve výši 235.000 Kč – návrh č. 2 (resp. č. 2 z II. kola soutěže), předložený Ing. arch. Janem Lefnerem, 747 21 Kravaře a Ing. arch. Adamem Weczerekem, 747 21 Kravaře,

 • Skicovné ve výši 70.000 Kč dle bodu 12.1.4. soutěžních podmínek – návrh č. 9 (resp. č. 3 z II. kola soutěže), předložený Ing. arch. Tomášem Havlíčkem, 602 00, Brno - Ponava a návrh č. 6 (resp. č. 1 z II. kola soutěže) předložený kanceláří rala, s.r.o., Nádražní 1272/15, 15000 Praha 5, IČO 27218015,

 • zvláštní odměnu ve výši 100.000 Kč – návrh č. 4 předložený kanceláří PMA architects s.r.o., Kaštanová 566/125f, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO 04400836.

    Důvodová zpráva a protokol o průběhu soutěže jsou přílohou tohoto usnesení.


 • 958/62 schvaluje ředitelce Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1701, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČO 70887659, odměnu za splnění mimořádného pracovního úkolu dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 959/62 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů na zakoupení pomůcek pro učebnu fyziky a chemie příspěvkovou organizací Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384, od společnosti Brose CZ spol. s r.o., Průmyslový park 302, Kopřivnice, IČ 61465704, dle důvodové zprávy a její přílohy.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města               místostarostka města

Vytvořeno 22.12.2016 19:25:32 - aktualizováno 20.2.2017 10:31:44 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load