Usnesení 63. Rady města

V Ý P I S  Z E   Z Á P I S U

(usnesení)


z 63. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 22. prosince 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,


  • 960/63 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.


  • 961/63 schvaluje nájemní smlouvu č. 351/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společností Elim Vsetín, o.p.s., se sídlem Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín IČO 01955144 jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem prostor včetně vybavení v podkroví 3. nadzemního podlaží (NP) v budově č. p. 1027 na ulici Čechova v Rožnově pod Radhoštěm a přístupového schodiště vedoucího od hlavního vchodu budovy k pronajímaným prostorám v 3. NP, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022, za účelem poskytování sociálních služeb provozu Noclehárny a Nízkoprahového denního centra v Rožnově pod Radhoštěm společností Elim Vsetín, o.p.s., za nájemné ve výši 87.072 Kč ročně dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat, a to až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „stavební úpravy pro změnu užívání stávajících kancelářských prostor administrativního objektu ve III. NP (podkroví) na noclehárnu a denní centrum pro lidi bez domova Rožnov pod Radhoštěm, Čechova č.p. 1027“ odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.


Ing. Radim Holiš           Mgr. Kristýna Kosová

starosta města           místostarostka města

Vytvořeno 22.12.2016 19:32:01 - aktualizováno 20.2.2017 10:32:39 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load