Usnesení z 30. zasedání Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 30. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 15.  ledna 2016

__________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

438/30 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 212 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 1. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat. 

439/30 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 204 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávající nájemkyní do 30. 4. 2016 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemkyní nejpozději do 31. 1. 2016. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky. 

440/30 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. N96, který je skladem v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s panem J.N., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, k 31. 1. 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat. 

441/30 schvaluje

  • dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. B74-901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s paní V.N., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, k 31. 1. 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.
  • smlouvu o nájmu bytu č. B74-901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s paní V.N. a s panem P.N., zastoupeným opatrovníkem Mgr. Zdenkem Petruželou, na tříměsíční dobu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 

442/30 schvaluje vyhlášení záměru na nájem sklepního boxu č. 72 o výměře 1,82 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení) paní V.N. a panu P.N.  oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou, a to po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B74-901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města. 

443/30 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 213 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 

444/30 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 65 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 

445/30 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, číslo smlouvy 363/2015/OSM, pro stavební povolení akce „Opěrná zeď na ulici Jarní, Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Lesy České republiky, s.p. , se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

446/30 schvaluje vyhlášení záměru na nájem nebytového prostoru č. N96 o výměře 5,67m2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační snímek sklepního boxu je přílohou usnesení), a to na základě žádosti vlastníků bytu č. B71- 911 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní,  paní M.Ž. a pana V.Ž., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města. 

447/30 schvaluje zařazovací protokoly investičního majetku v rámci realizace staveb „Energetické úspory ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm.“ a „Oprava ulice Palackého, Rožnov pod Radhoštěm – 1. část“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města protokol uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy podepsat.

448/30 jmenuje

  • Jana Fiedlera, bytem Rožnov pod Radhoštěm a Vladimíra Honče, bytem Rožnov pod Radhoštěm členy školské rady ustanovené při Základní škole 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace,
  • Svatavu Billovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm a Mgr. Libuši Rousovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm členy školské rady ustanovené při Základní škole Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace,
  • Zdeňku Malenovskou, bytem Rožnov pod Radhoštěm a MVDr. Janu Malcovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm členy školské rady ustanovené při Základní škole Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, všechny s účinností od 15. 1. 2016.

449/30 schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 8 důvodové zprávy o zajištění výkonu přenesené působnosti v rozsahu dle § 40 odst. 5 písm. b) ve spojení s § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů do 31. 12. 2016 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcemi Zubří (smlouva č. 1/2016/VYST), Horní Bečva (smlouva č. 2/2016/VYST), Dolní Bečva (smlouva č. 3/2016/VYST), Hutisko-Solanec (smlouva č. 4/2016/VYST), Prostřední Bečva (smlouva č. 5/2016/VYST), Valašská Bystřice (smlouva č. 6/2016/VYST), Vidče (smlouva č. 7/2016/VYST) a Vigantice (smlouva č. 8/2016/VYST). Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 

450/30 vyhlašuje ve dnech 18. a 19. března 2016 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání Josefského jarmarku (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, přihlášku pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník Josefského jarmarku dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T klub - kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku.

451/30 souhlasí s užitím znaku města Rožnov pod Radhoštěm ve vědecké publikaci „Klíč ke znakům měst České republiky“ žadatele, pana Petra Houzara, bydlištěm 625 00 Brno, dle důvodové zprávy a její přílohy.

452/30 souhlasí s umístěním znaku města Rožnov pod Radhoštěm na sportovním drese žadatele, Ing. Radima Holiše, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. 

453/30 schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a její přílohy, a ukládá městskému úřadu tento sazebník zveřejnit na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm. Schválený sazebník je součástí tohoto usnesení.

454/30 schvaluje zahraniční služební cestu místostarosty  města, Jana Kučery, do města Trenčína (Slovensko) ve dnech 19. 1. 2016, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu nepřiznává kapesné v cizí měně.

455/30 odvolává tajemníka komise kulturní Mgr. Tomáše Grosse, zaměstnance odboru školství a CR Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a jmenuje tajemníkem komise kulturní pana Marka Havrana, zaměstnance odboru školství a CR Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

456/30 bere na vědomí:

a) rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. Františka Šulgana, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, za volební stranu STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, doručenou starostovi města dne 4. 1. 2016 a 

b) rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Michala Šulgana, , trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, za volební stranu STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, doručenou starostovi města dne 13. 1. 2016.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm osvědčuje, že novým členem Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ se dne 14. 1. 2016 stal pan Martin Baratka,  trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města předat panu Martinu Baratkovi osvědčení o členství v Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

 

Ing. Radim Holiš, v.r. Mgr. Kristýna Kosová, v.r.
starosta města místostarostka města

Vytvořeno 25.1.2016 8:14:45 - aktualizováno 13.7.2016 16:08:14 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load