Usnesení z 32. zasedání Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 32. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 29.  ledna 2016

__________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

459/32 souhlasí s přijetím věcného daru (hraček) v hodnotě 3.074 Kč od pana Martina Zůčky, Černokostelecká 2111/131, 100 00 Praha 10, organizací MŠ 1. Máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, okres Vsetín, PSČ 75661, IČO 64123294, dle důvodové zprávy a její přílohy.

460/32 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhů likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 9. 12. 2015 a 20. 1. 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.

461/32 vzala na vědomí informaci o vzniklé škodě, kterou způsobili svým jednáním exekutoři v souvislosti s vymáháním pohledávek dle důvodové zprávy a pověřuje tajemníka městského úřadu k zahájení úkonů směřujících k zahájení řízení na základě kterého bude vzniklá škoda městu zaplacena.

462/32 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 10/2007/OSM/OS o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi firmou ASEKOL a. s., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO 27373231 a městem Rožnov pod Radhoštěm. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

463/32 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova kamenného kříže Jana Frydrycha v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je Alan Doupal, se sídlem Světlov 2262/98, 785 01 Štemberk, IČO 14583526 a uzavření smlouvy o dílo č. 341/2015/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, panem Alanem Doupalem, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

464/32 schvaluje návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, 128 00, IČO 69797111, Odbor odloučené pracoviště Vsetín, Pod Vršky 27, 755 01 Vsetín, na bezúplatný převod hrobového zařízení včetně práva nájmu hrobového místa na hřbitově na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm – sektor C1-jih, č.13, dvojhrob, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a pověřuje starostu města podepsáním příslušných dokumentů.

465/32 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 2125/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 14 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) vyznačené v  katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na základě žádosti společnosti PBT Works s.r.o., se sídlem Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25827987 dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

466/32 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. 10/2016/OSK mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a TV Beskyd s. r. o, Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO 25844334 jako vypůjčitelem ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

467/32 jmenuje za účelem posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové podpory novými členy komise pro zvyšování kvality života seniorů pana Mgr. Martina Drápalu, trvalým pobytem  Rožnov pod Radhoštěm  a  pana Ing. Jaroslava Kučeru, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

468/32 souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů při ZŠ Pod Skalkou v Rožnově p. R., spolek, IČ 67728316 v budově na ulici Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, ke které má vlastnické právo Město Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle důvodové zprávy a její přílohy.

469/32 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru v hodnotě 2.323 Kč od společnosti Women for Women, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, příspěvkovou organizací Základní škola 5. května, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČO 60990384, dle důvodové zprávy a její přílohy.

470/32 schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Vidče a Valašská Bystřice mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vidče (č. smlouvy 355/2015/MP) a obcí Valašská Bystřice (č. smlouvy 356/2015/MP). Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

471/32 jmenuje novým členem komise cestovního ruchu pana Bc. Jaroslava Jurka, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

472/32 odvolává pana RNDr. Jiřího Slezáka, PhD. z  funkce člena komise sportovní, a jmenuje novým členem komise sportovní pana Ondřeje Jurču, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

473/32 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje plán hospodaření společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. na rok 2016, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

474/32 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje hodnoticí kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. pro rok 2016, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.

475/32 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, bere na vědomí Podnikatelský  záměr společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. na období 2016 - 2018, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá jednateli společnosti úkol zapracovat do Podnikatelského záměru na období 2016-2018 pokyny společníka dle přílohy „Zápis z jednání k  městským společnostem“ ze dne 23.1.2016.

476/32 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, schvaluje plán hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r.o. na rok 2016,ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

477/32 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, schvaluje hodnoticí kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV ROŽNOV spol. s r.o. pro rok 2016, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy

478/32 doporučuje realizaci investičního záměru Tělovýchovné jednoty Rožnov pod Radhoštěm, spolek, (dále jen „TJ“) na rekonstrukci a modernizaci sportovní haly ve vlastnictví TJ. Rada města zároveň pověřuje místostarostu města Ing. Jana Kučeru k jednání s TJ o konkrétních podmínkách poskytnutí dotace z rozpočtu města na spolufinancování výše uvedeného investičního záměru.

479/32 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, schvaluje plán hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o. na rok 2016,ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

480/32 ve funkci ve společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, schvaluje hodnoticí kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti Městské lesy, s r.o. pro rok 2016, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.

481/32 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831,  756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, bere na vědomí Podnikatelský záměr společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o. na období 2016 - 2018,ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

482/32 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí Podnikatelský záměr společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r.o. na období 2016 - 2018,ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš v.r. Mgr. Kristýna Kosová v.r.
starosta města místostarostka města

Vytvořeno 2.2.2016 14:49:53 - aktualizováno 13.7.2016 16:04:25 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load