Usnesení z 33. zasedání Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 33. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 12. února 2016

__________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

483/33 schvaluje rámcovou pojistnou smlouvu č. 4013267904 na zákonné pojištění za škody způsobené provozem silničního motorového vozidla a havarijní pojištění vozidel mezi společností UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480 a městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat, včetně případných dodatků k této smlouvě, týkajících se dopojištění nových vozidel nebo zrušení pojištění stávajících vozidel. Schválená rámcová pojistná smlouva je součástí tohoto usnesení.

484/33 schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku části pozemku p. č. 1473 o celkové výměře 1 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na dobu neurčitou na základě žádosti společnosti Prague International Marathon, spol. s r.o., Františka Křížka 461/11, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 63673738, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

485/33 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. B32-614 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávající nájemkyní do 28. 2. 2019 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat. 

486/33 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 49 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 28. 2. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat. 

487/33 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 54 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 8. 2016 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat. 

488/33 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. N93-915 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 5. 2016 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemcem nejpozději do 29. 2. 2016. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky. 

489/33 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu (stavební úpravy) č. 46/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s  tímto stavebníkem: panem P.H., bydlištěm  363 01 Ostrov (provedení nadstřešení vstupu a přesahu střechy stavby na pozemku p. č. 6200, nad pozemkem ve vlastnictví města Rožnov p. R. p. č. 6202 v k. ú. Rožnov p. R. ul. Nádražní).  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

490/33 doporučuje zastupitelstvu města schválit plánovací smlouvu č. 56/2016/OSM na výstavbu a převod  veřejné infrastruktury – vodovodního řadu pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita U Hřbitova, se stavebníky panem M.K. a paní M.K. oba bytem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá městskému úřadu předložit tuto plánovací smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

491/33 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 č. 181/2016, na akci „Komunikace pro pěší Rožnov p. Radhoštěm, Tylovice - úsek km 1,031-1,321 a 0,800 – 1,031“, se Státním fondem dopravní infrastruktury, sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová, v.r. Ing. Jan Kučera, MSc., v.r.
místostarostka města místostarosta města

Vytvořeno 17.2.2016 13:11:53 - aktualizováno 13.7.2016 16:02:03 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load