Usnesení z 34. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 34. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 26. února 2016

__________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

492/34 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

493/34 schvaluje nájem sklepního boxu č. 72 o výměře 1,82 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu tohoto sklepního boxu s paní V.N. a panem P.N. oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B74-901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu o nájmu podepsat. 

494/34 schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vlastníky bytu č. B71- 911 v domě Lesní 2330 paní M.Ž. a panem V.Ž. oba bytem Rožnov pod Radhoštěm na nájem nebytového prostoru č. N96 o výměře 5,67m2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

495/34 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 48 v k. ú. Tylovice o výměře cca 51 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na základě žádosti paní D.P. bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a na směnu části pozemku p.č. 48 v k. ú. Tylovice o výměře cca 43 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na základě žádosti paní D.K. bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

496/34 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 434/1 v k.ú. Tylovice o výměře cca 130m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) vyznačené na katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na základě žádosti pana V.S., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

497/34 schvaluje darovací smlouvu č. 75/2016/OSK o poskytnutí daru  ve výši 22.500 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností SCG Czech Design Center, s.r.o., se sídlem 1. máje 2594, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25739336 jako dárcem na zvyšování kvality základního vzdělávání a pomoc sociálně vyloučeným žákům ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat do 30. 3. 2016.

498/34 schvaluje stanovisko k působení Základní školy Sedmikráska, o.p.s., Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25853708 na území města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města toto stanovisko podepsat.

499/34 schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování č. VP_2016_23459 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako provozovatelem a spolkem OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČO 638 39 997 ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

500/34 souhlasí, aby město Rožnov pod Radhoštěm bylo ustanoveno zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění paní L.V.bytem Vigantice, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

501/34 zrušuje ke dni 26. 2. 2016 komisi Rady města Rožnov pod Radhoštěm „Redakční rada Spektrum Rožnovska“ a  zřizuje komisi Rady města Rožnov pod Radhoštěm  „Redakční rada Spektrum Rožnovska a TV Beskyd“. Jejím předsedou jmenuje Mgr. Jana Petruželu, PhD., dále jmenuje členy komise Mgr. Alenu Srovnalovou, ,  Ph.Dr. Daniela Drápalu PhD., Jitku Urubovou, a Lukáše Martinka.

Mgr. Kristýna Kosová, v.r. Ing. Jan Kučera, MSc. v.r.
místostarostka města místostarosta města

Vytvořeno 3.3.2016 8:08:58 - aktualizováno 13.7.2016 15:59:59 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load