Usnesení z 35. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 35. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 11. března 2016

__________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

502/35 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

503/35 souhlasí s přijetím účelově určeného věcného daru (stroje Big Shot včetně příslušenství, šablon a embosovací kapsy) v hodnotě 5.644 Kč od firmy MERCURY STAR s.r.o., 1. máje 1162, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 62300164, organizací MŠ 1. Máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČO 64123294, dle důvodové zprávy a její přílohy.

504/35 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 1.764 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, organizací Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70918643, dle důvodové zprávy a její přílohy.

505/35 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu: „Nakládání s biologickým odpadem produkovaným městem Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města :

• schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky,

• schvaluje 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,

• jmenuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku a seznam členů hodnotící komise a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení). 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

506/35 schvaluje bezúplatný převod movité věci, hrobového zařízení, dvojhrobu č. 13 v sektoru C1-jih na hřbitově na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movité věci č. UZSVM/OVS/820/2016-OVSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, IČO 69797111, jako převodcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

507/35 a) schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 1473 o celkové výměře 1 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm společnosti Prague International Marathon, spol. s r.o., se sídlem Františka Křížka 461/11, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 63673738, za účelem umístění informační cedule o běžecké trase projektu Mattoni FreeRun v Rožnově pod Radhoštěm,

b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. 92/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze 5 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a společností Prague International Marathon, spol. s r.o. jako vypůjčitelem a

c) uděluje souhlas společnosti Prague International Marathon, spol. s r.o. s umístěním znaku města Rožnov pod Radhoštěm na informační ceduli o běžecké trase projektu Mattoni FreeRun v Rožnově pod Radhoštěm umístěné na pozemku p.č.1473,  k.ú. Rožnov pod Radhoštěm,

dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

508/35 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu správce v domě č. p. 467 na ulici Sevastopolská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 104 a č. 414 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 63 a č. 80 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 2 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č.B25-504, č. B28-512, č. N40-527, č. N64-606 a č. B45-711 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2019 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 

509/35 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 107 a č. 417 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N49-507 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 

510/35 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 208, č. 301 a č. 307 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 35, č. 55, č. 67 a č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. N41-528 a č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 

511/35 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 201 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 28, č. 29, č. 31, č. 45 a č. 81 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu jednotlivými nájemci nejpozději do 31. 3. 2016. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky. 

512/35 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 

513/35 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. B24-525 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a  dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu sklepního boxu č. 18, který je částí nebytového prostoru č. N54 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu a sklepního boxu, paní P.S. a panem P.S. oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tyto dodatky podepsat. 

514/35 schvaluje uznání dluhu a dohodu o plnění dluhu ve splátkách, č. 70/2016/OSM, s dlužníkem, paní M.V. trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města schválenou listinu s názvem Uznání dluhu a dohoda o plnění dluhu ve splátkách podepsat. 

515/35 schvaluje vyhlášení záměru na nájem sklepního boxu č. 38 o výměře 2,23 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení) panu M.L.  bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou, a to po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B35-617 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města. 

516/35 projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 447 407 43 ze dne 8. 2. 2016, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 4/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech 18. 3. – 19. 3. 2016 v souvislosti s pořádáním akce „Josefský jarmark“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

517/35 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p.č. 2774/5 o výměře 9 m2 nově označenou jako p.č. 2774/35 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 2277/11 o výměře 29 m2 nově označenou jako p.č. 2277/39 ve vlastnictví pana B.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše odměřeno geometrickým plánem č. 5985-9331/2015 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

518/35 schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2015/00119 (0336/2015/ORM) na akci „Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm – část 1“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO 04084063 jako vlastníkem sítě elektronických komunikací dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zařadit výdaj vyplývající z této smlouvy pro rok 2017 do rozpočtu města na rok 2017. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

519/35 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby „Interiérové úpravy místností č. 216 a 217 Městského úřadu Rožnov p.R.“, kterým je společnost RADEKOV spol. s r.o., se sídlem U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 41035933 a smlouvu o dílo č. 0031/2016/ORM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem RADEKOV spol. s r.o., IČO 41035933, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

520/35 ukládá úkol odboru rozvoje Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm připravit zadání studie „Revitalizace smíšené plochy lokalita Kramolišov“ v souladu s výstupy z posledního jednání s Dopravním Inspektorátem  Policie ČR Vsetín a doporučením stavební komise ze  dne 17. 6. 2015 s termínem  splnění úkolu do 30. 4. 2016.

521/35 schvaluje účast města Rožnov pod Radhoštěm jako vedoucího partnera projektu  „Folklor Fusion Festival“ financovaného z programu Visegrad Fund .

522/35 schvaluje návrh sportovní komise ze dne 10. 2. 2016 na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů roku 2015 města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy

523/35 schvaluje změnu platového výměru ředitelce Základní školy Pod Skalkou p. R., příspěvková organizace - paní K.K. dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tento platový výměr podepsat. 

524/35 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO 25844334, schvaluje roční účetní závěrku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2015, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

525/35 odvolává MVDr. Janu Malcovou z funkce člena komise sociální a jmenuje novým členem komise pana Jiřího Martinka bytem Rožnov pod Radhoštěm.

  

Ing. Radim Holiš, v.r. Mgr. Kristýna Kosová v.r.
starosta města       místostarostka města

Vytvořeno 29.3.2016 13:57:03 - aktualizováno 13.7.2016 15:58:03 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load