Usnesení z 36. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 36. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 1. dubna 2016

__________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

526/36 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

527/36  schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy komunikací v majetku města“, kterým je společnost ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČ: 28586484, a uzavření smlouvy o dílo č. 83/2016/OSM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností ROADMEDIC s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

528/36   schvaluje provozní řád venkovních hracích ploch s pískovištěm dle důvodové zprávy a její přílohy.  Schválený provozní řád je součástí tohoto usnesení.

529/36  schvaluje ukončení odběru elektrické energie dodávané na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie ze sítí NN č. EE_S_NN 2015/10 uzavřené dne 6. 11. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zákazníkem a společností ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 15503461 jako dodavatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dokument pro ukončení odběru elektrické energie.

530/36  schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo (č. dohody 36/2016/OSM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a panem Milanem Molitorem, se sídlem Uhliska 2467, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČ 18504639, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda o ukončení smlouvy je součástí tohoto usnesení.

531/36 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 204 a č. 213 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 38 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B74-901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 10. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 

532/36 schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm paní E.B., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto výpověď podepsat. 

533/36 projednala žádost města Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00304271 ze dne 16. 3. 2016, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 4/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 1. 5. 2016 v souvislosti s pořádáním akce „Městské oslavy 1. máje“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

534/36  schvaluje využití parkoviště Mlýnská dolina na ulici Palackého v Rožnově pod Radhoštěm pro účely závěrečných praktických jízd na motocyklu žadatelů o řidičská oprávnění a uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě č. 046/2007/OSM/MAN uzavřené dne 30. 5. 2007 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako mandantem a panem Marianem Bartoněm, sídlem 1. máje 1354, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44766084 jako mandatářem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

535/36   doporučuje zastupitelstvu města schválit výstavbu a převod  veřejné infrastruktury – vodovodního řadu  v k.ú. Tylovice pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Balkán, se stavebníky panem M.D. bytem Rožnov pod Radhoštěm a paní I.D. bytem Bílovice nad Svitavou, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit příslušnou plánovací smlouvu se stavebníky a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

536/36  schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, č. sml. Z_S24_12_8120047066 (078/2016/ORM), na akci „Prodloužení chodníku Kramolišov v  Rožnově pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 jako provozovatelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva č. 078/2016/ORM je součástí tohoto usnesení.

537/36 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 035/2016/ORM v rámci akce „Prodloužení chodníku podél komunikace Ostravská,  Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,  IČ: 65993390 jako vlastníkem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

538/36  schvaluje uzavření smlouvy o právu stavby č. 085/2016/ORM v rámci přípravy projektu „Úprava areálu střelnice pro biatlon - Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem a TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolkem, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00534439 jako vlastníkem pozemků, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva č. 085/2016/ORM je součástí tohoto usnesení.

539/36  schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje na rok 2016 na realizaci projektu „Obnova kamenného kříže Jana Frydrycha v Rožnově p. Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá městskému úřadu žádost zpracovat, zkompletovat a starostovi města žádost podepsat a zajistit předložení žádosti odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje do 8. 4. 2016.

540/36  schvaluje změnu Provozního řádu Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm spočívající ve změně ceny vstupného při použití ROŽNOV CARD a ve změně návštěvní doby, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá tajemníkovi Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podepsat úplné znění tohoto provozního řádu a zajistit jeho zveřejnění v prostorách Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm. 

541/36 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 113/2016/OSK o poskytnutí finančního daru  ve výši 10.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností RADEKOV spol. s r.o., se sídlem U Trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933 jako dárcem za účelem podpory mládeže v souvislosti s konáním VII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

542/36 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje přijetí krátkodobého revolvingového úvěru společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. dle důvodové zprávy a jejích příloh

543/36  odvolává předsedu komise strategického plánování Mgr. Kristýnu Kosovou a jmenuje do funkce předsedy komise Ing. Jana Kučeru, MSc., trvale bytem Kulturní 1754, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

544/36   schvaluje

•  změnu organizační struktury útvaru tajemníka, odboru správy majetku a odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm,

•  vytvoření odboru kanceláře starosty v organizační struktuře Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm a

•  zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek, tj. na 157,

vše s účinností od 01.04.2016, dle důvodové zprávy.

545/36  ukládá úkol odboru správy majetku prověřit možnost umístění mobilního WC v blízkosti Jurkovičovy rozhledny na Karlově kopci na dobu určitou v turistické sezóně v roce 2016.

Ing. Radim Holiš, v.r. Mgr. Kristýna Kosová, v.r.
starosta města         místostarostka města

Vytvořeno 7.4.2016 13:12:20 - aktualizováno 13.7.2016 15:54:33 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load