Usnesení z 38. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

 

z 38. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 22. dubna 2016

__________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

548/38 rozhodla o stažení bodu č. 6.7. z původního programu a jeho nahrazení schválením zahraniční služební cesty. Rada města schvaluje program svého jednání dle pozvánky a předložených změn dle první věty první tohoto usnesení

549/38 1) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem na adrese Rožnov p.R., 5.května 1701, okres Vsetín, IČ 70887659 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

2) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

3) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123294 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

4) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

5) schvaluje účetní závěrku Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918643 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

6) schvaluje účetní závěrku Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

7) schvaluje účetní závěrku Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

8) schvaluje účetní závěrku Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918651 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

9) schvaluje účetní závěrku Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,IČ: 60990384 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

10) schvaluje účetní závěrku organizace Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

11) schvaluje účetní závěrku organizace Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123430 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

12) schvaluje účetní závěrku organizace T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

13) schvaluje účetní závěrku organizace Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990317 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

550/38 ve funkci zřizovatele schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Rožnov pod Radhoštěm ve výši dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací do rezervního fondu a fondu odměn, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

551/38   souhlasí s přijetím věcného daru (hraček) v hodnotě 3.294 Kč organizací MŠ 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,IČ 64123294 od paní M.A., bydlištěm Beroun, dle důvodové zprávy a její přílohy. 

552/38 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Nakládání s biologickým odpadem produkovaným městem Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 45809712, a uzavření smlouvy o dílo č. 91/2016/OSM/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností FCC Česká republika, s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

553/38  schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku na ul. Kulturní – část 2“, kterým je společnost Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva 336, PSČ 756 55, IČ: 27828417, a uzavření smlouvy o dílo č. 89/2016/OSM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Vojkůvka s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

554/38  schvaluje vzorový text dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy, ukládá městskému úřadu připravit dohody dle schváleného vzorového textu pro 15 pomocných dělníků dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tyto dohody podepsat.

555/38  schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka víceúčelového malotraktoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je firma Lipka HQ s.r.o., U Siberie 960, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm, IČ 26841665, a uzavření kupní smlouvy č. 129/2016/OSM na výše uvedenou dodávku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – Lipka HQ s.r.o. dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

556/38  schvaluje nájem sklepního boxu č. 38 o výměře 2,23 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu tohoto sklepního boxu s panem M.L. ,bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B35-617 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu o nájmu podepsat. 

557/38  schvaluje nájem bytu 1+1 č. 29 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s paní S.G., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

558/38  projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Tylovice, se sídlem Tylovice 2037, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 63701634 ze dne 25. 3. 2016, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 4/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 20. 08. 2016 v souvislosti s pořádáním „Soutěže v požárním sportu o pohár starosty města Rožnova pod Radhoštěm“ v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

559/38 projednala žádost Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvkové organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 45211761 ze dne 14. 4. 2016, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 4/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 7. 5. 2016 v souvislosti s pořádáním akce „Večírek k 50. výročí založení ZŠ Pod Skalkou“ v areálu Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvkové organizace (školní zahrada), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

560/38  projednala  výzvu k úhradě nájemného  městem  Rožnov pod  Radhoštěm, předloženou advokátem JUDr. Igorem Zmydleným, sídlem Náměstí 94, 757 01 Valašské Meziříčí zastupujícího společnost Krasspol a.s. se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 64609847, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit nájemní smlouvu na další jednání rady města.

561/38  schvaluje ujednání nájemní smlouvy pro vybudování stavby s názvem „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes řeku Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“  na pozemcích parc. č.3689/5, 3689/28 a 6217/1, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, se společností Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno, obsažené v nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 0100/2016/ORM dle důvodové zprávy a jejích příloh.

562/38  schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 04/2016-53200/PPS (GINIS 118/2016/ORM) v rámci investiční akce „Silnice III/48612 ulice Bezručova, Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,  IČ: 65993390 jako vlastníkem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

563/38 rozhodla  o vyhlášení  veřejné  zakázky   malého  rozsahu  zadávané  mimo režim zákona o veřejných zakázkách na zhotovitele stavby „Nová parkovací stání na sídlišti Láz, na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky, seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam zájemců a seznam členů hodnotící komise jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení). Rada města ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

564/38 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 31/2016/ORM ze dne 15. 03. 2016 na realizaci díla „Interiérové úpravy místností č. 216 a 217 Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností RADEKOV spol. s r.o., U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 41035933, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

565/38 schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamních služeb č. 120/2016/OSK v souvislosti s konáním VII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dodavatelem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652 jako objednatelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

566/38  1) schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v důvodové zprávě dle tabulky č. 1, ukládá městskému úřadu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvy o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci podepsat;

  2) neschvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v důvodové zprávě v tabulce č. 2;

3) doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci Ateliéru Sebevzdělávání z.s. se sídlem Tvarůžkova 432, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO: 26560011 ve výši 10.000 Kč  na projekt  Úhel pohledu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit poskytnutí této individuální dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

567/38  schvaluje pokyn rady města  č. 1/2016 – „Pravidla hodnocení škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený pokyn je součástí tohoto usnesení.

568/38  schvaluje pokyn rady města  č. 2/2016 – „Pravidla hodnocení pracovní činnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený pokyn je součástí tohoto usnesení.

569/38  schvaluje pokyn rady města  č. 3/2016 – „Zásady pro stanovení platových tarifů, ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený pokyn je součástí tohoto usnesení.

570/38  schvaluje výjimku z působnosti vnitřní směrnice č. 6/2008, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Turistické webové stránky města Rožnov pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti WEBHOUSE, s.r.o., se sídlem Praha 4, Levského 3187/6, PSČ 14000, IČO 25327054, dle důvodové zprávy. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo a poskytnutí práv k užívání systému vismo č. 47/2016/OSK a uzavření smlouvy o provozu systému vismo č. 48/2016/OSK mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností WEBHOUSE, s.r.o., jako zhotovitelem ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení

571/38 schvaluje uzavření dodatku číslo 6 ke smlouvě o službách technické podpory TP/MIS2003/Rožnov mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ: 15049248, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

572/38  pověřuje Mgr. Evu Urbanovou, vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, zastupováním města Rožnov pod Radhoštěm ve všech soudních řízeních vedených v omezení svéprávnosti občanů s bydlištěm v Rožnově pod Radhoštěm v rozsahu dle důvodové zprávy. Mgr. Eva Urbanová je oprávněna určit pracovníka sociálního odboru, který ji bude v její nepřítomnosti u těchto jednání zastupovat.

573/38  schvaluje změnu organizační struktury odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 3 úvazky, tj. na 160, vše s účinností od 01. 05. 2016, dle důvodové zprávy.

574/38  ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech odvolává ke dni 22. 4. 2016 pana Martina Baratku, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm z funkce člena dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. a novým členem dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. volí s účinností od 23. 4. 2016 paní Ing. Kateřinu Strakošovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

575/38 schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Jana Kučery do města Körmend (Maďarsko) ve dnech 28.- 29. 4. 2016, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 40% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

  

 Ing. Radim Holiš  v.r. Ing. Jan Kučera, MSc. v.r.
  starosta města         místostarosta města

Vytvořeno 27.4.2016 10:29:07 - aktualizováno 13.7.2016 15:50:46 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load