Usnesení 64. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U
(usnesení)

z 64. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 13. ledna 2017
_________________________________________________
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 • 962/64 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 963/64  bere na vědomí informaci týkající se provozování městského hřbitova Na Láni a ukládá odboru správy majetku připravit podklady pro soutěžení nové veřejné zakázky dle postupu uvedeného v předložené důvodové zprávě.

 • 964/64 1) schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 212 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 1. 2018 a tomuto prodloužení odpovídající  dodatek ke smlouvě o nájmu bytu ve znění uvedeném v upravené příloze důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města upravený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.
  2) ukládá úkol odboru správy majetku města a bytové komisi nadále předkládat radě města ke schválení uzavření a prodlužování nájemních smluv na pronájem bytů ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm na dobu určitou maximálně na dobu jednoho roku.

 • 965/64  schvaluje: 1) prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 29 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávající nájemkyní do 30. 4. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemkyní nejpozději do 31. 1. 2017. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky podepsat.
  2) prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 30. 4. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2 a ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.

 • 966/64 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 407 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 967/64 schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1) paní J.P., bytem  756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 987/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Tyršovo nábřeží), smlouva č. 108/2016/OSM/19,
   2)  pan R.J., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3613/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Hradišťko), smlouva č. 108/2016/OSM/20. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 968/64 projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 44740743 ze dne 15. 12. 2016 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech 17. – 18. března 2017 v souvislosti s pořádáním akce „Josefský jarmark“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 • 969/64 bere na vědomí informaci, že společnost TRICO COMPUTERS, s.r.o., se sídlem 1. máje 1220, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 62302434 neuhradila včas své dluhy vyplývající z užívání prostor sloužících k podnikání v budově ve vlastnictví města, č.p. 1059, ul. 1. máje, Rožnov pod Radhoštěm, blíže uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách. Z tohoto důvodu rada města neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na základě záměru schváleném usnesením rady města č. 872/57 dne 7. 11. 2016 na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č.p.1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s touto společností.

 • 970/64 projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 44740743 ze dne 5. 1. 2017 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech 20. – 21. října 2017 v souvislosti s pořádáním akce „Všesvatský jarmark“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 • 971/64 rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu  "Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod Radhoštěm – vybavení“, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 972/64  schvaluje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zpracování projektové dokumentace na akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města, vedoucímu odboru rozvoje a architektovi města úkol vést jednací řízení bez uveřejnění s vybraným uchazečem architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na výše uvedenou akci dle rozhodnutí rady města ze dne 20. 12. 2016, č. usnesení 957/62, bod 3, a ukládá odboru rozvoje předložit na jednání rady města výsledek jednacího řízení bez uveřejnění a návrh příslušné smlouvy ke schválení.
   
 • 973/64  jmenuje členem  komise sportovní pana Pavla Drozda, bydlištěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 974/64  schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Janu Kučerovi, MSc., místostarostovi města, na 19. zasedání Česko – slovenské mezivládní komise pro přes hraniční spolupráci do Trenčianských Teplic, Slovensko ve dnech 25. a 26. ledna 2017 dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 20% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

 • 975/64  pověřuje Mgr. Evu Urbanovou a v případě její nepřítomnosti (např. z důvodu pracovní neschopnosti) Ing. Silvii Volnou, obě zaměstnankyně města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do sociálního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, výkonem funkce veřejného opatrovníka osobě omezené ve svéprávnosti, panu F.V.  dle důvodové zprávy.

 • 976/64 vyhlašuje ve dnech 17. a 18. března 2017 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání Josefského jarmarku (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, přihlášku pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník jarmarku dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T klub - kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku. Josefský jarmark je pořádán pod záštitou města Rožnov pod Radhoštěm.

 • 977/64 vyhlašuje ve dnech 20. a 21. října 2017 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání Všesvatského jarmarku (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, přihlášku pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník jarmarku dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T klub - kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku. Všesvatský jarmark je pořádán pod záštitou města Rožnov pod Radhoštěm.

 • 978/64 bere na vědomí informaci o podaných rozvojových záměrech sociálních služeb v ORP Rožnov pod Radhoštěm na rok 2018 dle důvodové zprávy.

 • 979/64 ukládá úkol Lence Vičarové, ředitelce příspěvkové organizace T klub - kulturní agentura,  IČ: 44740743, předložit na jednání rady města dne 13. 2. 2017 návrh harmonogramu a vyčíslení nákladů spojených s přesunem zázemí příspěvkové organizace z budovy č.p. 592 na Zemědělské ulici do budovy č.p.1000 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm. 

 • 980/64 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015, uzavíraný mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti, Ing. Jindřichem Žákem, ve znění uvedeném v příloze číslo 1 důvodové zprávy a upraveném na jednání rady města dne 13. 1. 2017. Schválený dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení.

 • 981/64 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 29. 10. 2015, uzavíraný mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti, Bc. Stanislavem Zlámalem, ve znění uvedeném v příloze číslo 1 důvodové zprávy a upraveném na jednání rady města dne 13. 1. 2017. Schválený dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení.

 • 982/64 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015, uzavíraný mezi společností Městské lesy Rožnov, s.r.o. a jednatelem společnosti, panem Rostislavem Poláškem, ve znění uvedeném v příloze číslo 1 důvodové zprávy a upraveném na jednání rady města dne 13. 1. 2017. Schválený dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení.

 • 983/64 ukládá úkol vedoucí odboru kanceláře starosty připravit návrh kritérií pro výběr dalšího partnerského města s termínem předložení na jednání rady města 27.1.2017.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera,MSc.
                    starosta     místostarosta

Vytvořeno 18.1.2017 13:06:49 - aktualizováno 20.2.2017 10:22:03 | přečteno 6x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load