Usnesení 65. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 65. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 27. ledna 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

  • 984/65 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 

  • 985/65 ukládá úkol finančnímu odboru připravit aktualizaci obecně závazné vyhlášky číslo 5/05 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, a předložit ji k projednání radě města na jednání dne 13. 2. 2017.

 

  • 986/65 bere na vědomí informaci o aktualizaci pasportu odpadkových košů a ukládá úkol odboru správy majetku provést optimalizaci rozmístění  odpadkových košů na veřejném prostranství a jejich svozu dle důvodové zprávy v termínu do 31.5.2017.

 

  • 987/65 schvaluje uzavření dohody o převodu práv a povinností č. 026/2017/ORM ve znění uvedeném v příloze č. 2  důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zákazníkem, ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín - Děčín  IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČO 24729035, jako provozovatelem distribuční soustavy a Klubem biatlonu Rožnov pod Radhoštěm, p.s., se sídlem Horní Dráhy 2765, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 63025736, jako novým zákazníkem. Předmětem dohody je převod práv a povinností vyplývajících pro město Rožnov pod Radhoštěm ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě uzavřené dne 5. 1. 2016 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a ČEZ Distribuce, a.s. na Klub biatlonu Rožnov pod Radhoštěm, p.s. v rámci projektu „Úpravy areálu střelnice pro biatlon - Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a  jejích příloh. Schválená dohoda jesoučástí tohoto usnesení. 

 

  • 988/65 schvaluje uzavření licenční smlouvy číslo 0024/2017/ODKS ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Markem Nevídalem, trvalým pobytem Velké Němčice 691 63, jako autorem. Předmětem licenční smlouvy je poskytnutí bezúplatné výhradní licence k logotypu oslav 750. výročí založení města dle důvodové zprávy a jejích příloh.  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

  • 989/65 bere na vědomí odstoupení pana Ing. Josefa Gáby a Ing. Radka Fabiána z funkce člena energetické komise rady města dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

  • 990/65 bere na vědomí informaci o stanovisku obce Rožnov pod Radhoštěm k rozvojovým záměrům sociálních služeb podaných na rok 2018 dle důvodové zprávy.

 

  • 991/65 pověřuje Ivetu Razsdíkovou DiS., BA a v případě její nepřítomnosti (např. z důvodu pracovní neschopnosti) Ing. Silvii Volnou, obě zaměstnankyně města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do sociálního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, výkonem funkce veřejného opatrovníka osobě omezené ve svéprávnosti, panu S.H., dle důvodové zprávy.

 

  • 992/65 pověřuje Ivetu Razsdíkovou DiS., BA a v případě její nepřítomnosti (např. z důvodu pracovní neschopnosti) Ing. Silvii Volnou, zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do sociálního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, výkonem funkce veřejného opatrovníka, panu P.B., dle důvodové zprávy.

 

  • 993/65 souhlasí s partnerstvím města Rožnov pod Radhoštěm bez finančního příspěvku v projektu „Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Rožnov pod Radhoštěm“ předkládaném Místní akční skupinou Rožnovsko, z. s., se sídlem Obecní úřad Zašová, č. p. 36, 756 51 Zašová, IČO 270 34 925, v rámci výzvy č. 63 z Operačního programu Zaměstnanost, dle důvodové zprávy a její přílohy.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta místostarostka

Vytvořeno 31.1.2017 10:09:40 - aktualizováno 1.2.2017 9:40:44 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load