Usnesení 66. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 66. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 13. února 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 • 994/66 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 

 • 995/66 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 10.000 Kč na činnost zájmových útvarů pro děti a mládež organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 75044340 od společnosti DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00011835 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

 • 996/66 schvaluje podání návrhu na nařízení exekuce
  a) proti povinnému panu M.H., bytem 708 00 Ostrava – Poruba, na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Ostravě, č.j. 139 C 21/2015-49 ze dne 27. 1. 2016,
  b) proti povinnému panu L.M., bytem  756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, č. j. 119 C 25/2015-40 ze dne 8. 3. 2015 a
  c) proti povinnému panu R.K. a  paní J.K., oba bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, č. j. 119 C 30/2015-41 ze dne 1. 2. 2016, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 

 • 997/66  schvaluje organizační směrnici „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ č. 1/2017 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města a tajemníkovi MěÚ schválenou směrnici podepsat. Schválená směrnice je součástí tohoto usnesení.

 

 • 998/66  schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 17, č. 49 a č. 65 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 14, č. 16 a č. 39 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 28. 2. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

 

 • 999/66 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 22 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 8. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.

 

 • 1000/66 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 5. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemcem nejpozději do 28. 2. 2017. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

 

 • 1001/66 schvaluje nájem bytu 3+1 č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 

 • 1002/66 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 39 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 

 • 1003/66 schvaluje nájem bytu 1+0 č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 

 • 1004/66 schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 204 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm paní V.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto výpověď podepsat.

 

 • 1005/66 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 25/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s  tímto stavebníkem: PBT Works s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25827987 (provedení stavby plošiny pro uložení vzduchotechnického zařízení v nice budovy č. p. 2331 nad dotčeným pozemkem ve vlastnictví města Rožnov p. R. p. č. 4868/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Lesní). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1006/66 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 6 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1) paní T.H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
  (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 2207/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Družstevní), smlouva č. 108/2016/OSM/21,
  2) paní M.S., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
  (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1773/4), smlouva č. 108/2016/OSM/22, (uložení plynovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1773/4), smlouva č. 108/2016/OSM/23, uložení přípojky zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 1773/4), smlouva č. 108/2016/OSM/24, (uložení přípojky splaškové kanalizace do městských pozemků p. č. 1773/4 a p. č. 4850), smlouva č. 108/2016/OSM/25, vše k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Polní,
  3) paní I.K., 709 00 Ostrava
  (uložení plynovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3613/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Dolní Paseky), smlouva č. 108/2016/OSM/26.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

 • 1007/66ukládá úkol městskému úřadu zahájit jednání se společností LIDL Česká republika v.o.s. za účelem zřízení věcného břemene jízdy na pozemku p. č. 1002/2 a 1009/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.

 

 • 1008/66schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 053/2016/ORM ze dne 19. 9. 2016 na realizaci díla „Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie, Rožnov pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností RADEKOV spol. s r.o., se sídlem U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933 jako zhotovitelem, a to v rozsahu změnových listů č. 1 až 4 a změny termínu provedení díla dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá odboru rozvoje upravit dodatek č. 1, uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy, dle schváleného rozsahu a upravený dodatek předložit starostovi k podpisu. 

 

 • 1009/66projednala nabídku společnosti SYNOT REAL ESTATE, k. s., se sídlem Sokolovská 541/198, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 26221276 týkající se variantních řešení využití Společenského domu čp. 487 v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města Rožnov pod Radhoštěm:
  a) má zájem dále jednat se společností SYNOT REAL ESTATE, k. s. o možnosti nadále využívat prostory sálu Společenského domu a prodloužit stávající smlouvu o nájmu sálu mezi SYNOT REAL ESTATE, k. s. jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací města T klubu – kulturní agentury, příspěvková organizace jako nájemcem,
  b) nemá zájem, aby město provozovalo restauraci ve Společenském domě, ale může spolupracovat při hledání případného nájemce,
  c) deklaruje, že nesouhlasí s umístěním herny nebo kasina v prostorách Společenského domu.

 

 • 1010/66ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti TV Beskyd s.r.o. na období 2017 - 2019,ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 

 • 1011/661. ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, schvaluje plán hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. na rok 2017, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 2. ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. pro rok 2017, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a upraveném na jednání rady města dne 13. 2. 2017. 

 

 • 1012/66  ukládá úkol městskému úřadu dohledat a zveřejnit archiv Spektra Rožnovska, týkající se let 2000-2015.

 

 • 1013/66  ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r.o. na období 2017 - 2019,ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 

 • 1014/661. ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, schvaluje plán hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. na rok 2017,ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 2. ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2017,ve znění uvedeném v  zápise z jednání rady města dne 13. 2. 2017.

 

 • 1015/66ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na období 2017 - 2019,ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 

 • 1016/661. ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, schvaluje plán hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na rok 2017,ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.
  2. ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. pro rok 2017,ve znění uvedeném v  zápise z jednání rady města dne 13. 2. 2017.

 

 

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta místostarostka

Vytvořeno 20.2.2017 13:50:54 - aktualizováno 20.2.2017 14:48:22 | přečteno 8x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load