Usnesení 68. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U
(usnesení)

z 68. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 10. března 2017
_________________________________________________
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 • 1019/68  schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1020/68  souhlasí s přijetím účelově určeného movitého daru (použitých radiostanic s příslušenstvím) Hasičským sborem města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvkové organizace, IČO 60990317 od České republiky – Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín IČO 70887306, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1021/68  schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace číslo D/0052/2017/KH ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně. tř. T. Bati 21, IČ 70891320 jako poskytovatelem dotace. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace do výše 200.000 Kč na opravu cisternové automobilové stříkačky VS 68-94. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1022/68  schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhů likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 21. 12. 2016, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.

 • 1023/68  schvaluje prodloužení smluv  o nájmu bytů č. 102, č. 103, č. 107, č. 210, č. 211, č. 311, č. 314, č. 404, č. 409, č. 417 a č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 20 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 24 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 9 a č. 19 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N49-507 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 3. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

 • 1024/68  schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 316 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 6 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B18-519 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 9. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

 • 1025/68  schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 105, č. 108 a č. 201 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 28, č. 31, č. 45 a č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B15-516 a č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 6. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemci nejpozději do 31. 3. 2017. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

 • 1026/68  schvaluje nájem bezbariérového bytu 2+1 č. 1 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bezbariérového bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 1027/68  schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu paní J.B. a panem Z.B. bytem  Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

 • 1028/68  revokuje své usnesení č. 966/64 ze dne 13. 1. 2017 a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 407 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 1029/68  revokuje své usnesení č. 1001/66 ze dne 13. 2. 2017 a schvaluje nájem bytu 3+1 č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 1030/68  revokuje své usnesení č. 1002/66 ze dne 13. 2. 2017 a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 39 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 1031/68  revokuje své usnesení č. 1003/66 ze dne 13. 2. 2017 a schvaluje nájem bytu 1+0 č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 1032/68  schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 76/2016/OSM/6 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem R.K., trvalým pobytem Modřany, 143 00 Praha 4 jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 2666/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Putýrky. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
   
 • 1033/68  schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 48/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem Z.M., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu a zpevněné plochy na pozemku p. č. 819/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Ve Včelíně. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1034/68  schvaluje uzavření dodatku č. 8 (č. GINIS 54/2017/OSM) k nájemní smlouvě č. 009/2002/OSM/NAB/SCAN z 4. 4. 2002, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, mezi panem L.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem. Předmětem dodatku č. 8 je prodloužení nájmu pozemku p. č. 3616/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm do 31. 3. 2019, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 8 je součástí tohoto usnesení.

 • 1035/68  schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 1451/1 (cca 3,185 m2), části pozemku p.č. 1474/1 (cca 3,85 m2) a části pozemku p.č. 1709 (cca 3,465 m2) v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové výměře cca 10,5 m2, vše vyznačené v katastrálních snímcích, které jsou přílohou tohoto usnesení, a to na dobu určitou 10 let ve prospěch společnosti Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00098604 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit smlouvu o výpůjčce k projednání radou města. 

 • 1036/68  bere na vědomí informaci o realizaci projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy.

 • 1037/68  pověřuje Mgr. Dagmar Šnajdarovou, zaměstnankyni města Rožnov pod Radhoštěm zařazenou do odboru rozvoje městského úřadu, funkcí „koordinátora Projektu Zdravé město a místní Agenda 21“, dle důvodové zprávy.

 • 1038/68  rozhodla o zahájení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele služeb v rámci projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
  a) schvaluje výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh pro jednotlivé části veřejné zakázky (část I až X),
  b) jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a
  c) ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Schválené výzvy k podání nabídek, zadávací dokumentace a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1039/68  souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na úhradu části nákladů na pořízení on – line rezervačního systému organizací T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm,  IČ  44740743 :
  1) ve výši 130.000 Kč od společnosti INFINAX s.r.o. se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 754, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 27763838, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 a
  2) ve výši 100.000 Kč od společnosti ROBE lighting s.r.o., se sídlem Hážovice 2090, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 64088791, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2.

 • 1040/68  ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, bere na vědomí podnikatelský záměr společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na období 2017-2019, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a přílohy č. 2 upravené na schůzi rady města dne 10. 3. 2017.

 • 1041/68 1) ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje plán hospodaření společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na rok 2017, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.
  2) ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje hodnotící kritéria pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2017, ve znění uvedeném v zápise ze schůze rady města dne 10. 3. 2017.

 • 1042/68 bere na vědomí informace o stavu přípravy a obsahu jednotlivých aktivit a akcí připravovaných v rámci oslav 750. výročí města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1043/68  rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby s názvem „Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm – část 1“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
 1. ukládá odboru rozvoje doplnit předložený seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, o další dva zájemce,
 2. schvaluje upravenou výzvu k podání nabídky a její přílohy dle zápisu ze schůze rady dne 10. 3. 2017 a předložený seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
 3. jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a
 4. ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.

  Výzva k podání nabídky a její přílohy, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve schváleném znění jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1044/68 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení, číslo sml. Z_S14_12_8120057575 (GINIS 0011/2017/ORM), určeného k dodávce elektrické energie v rámci stavby „Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1731-1735 na ulici Horská (C.1.9) - Rožnov pod Radhoštěm“, se  společností ČEZ Distribuce a.s., sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035,  dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1045/68 schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPI/MS/2017/00014 (GINIS č. 033/2017/ORM), v rámci stavby „Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1731-1735 na ulici Horská (C.1.9) - Rožnov pod Radhoštěm“, se  společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ 04084063,  dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1046/68  schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Územní studie lokalit - „Balkán“, „Na Drahách“, „Pod Chlacholovem“, „U Sladského potoka“, kterým je Ing. arch. Lukáš Pecka, PhD., se sídlem Kvapilova 2505/3, 616 00, Brno – Žabovřesky, IČ 72450151 a uzavření smlouvy o dílo č. 0032/2017/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Ing. arch. Lukášem Peckou, PhD., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1047/68  rozhodla o zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu kategorie „C“ na zhotovitele stavby „Objekt sociálního zázemí pro Sportovní areál v Rožnově pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1048/68  schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Úpravy interiéru budovy Městské policie v Rožnově pod Radhoštěm - vybavení šaten“, kterým je Roman Lébl, se sídlem Otín 61, Jindřichův Hradec 377 01, IČ 72182881 a uzavření smlouvy o dílo č. 0072/2017/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Romanem Léblem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1049/68  bere na vědomí přijetí záštity starosty města nad konferencí pořádanou Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s. na téma „Cestovní ruch a rekreace v územním plánování“, která proběhne v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 20. - 21. 4. 2017.

 • 1050/68  bere na vědomí přijetí záštity starosty města nad 19. ročníkem filmového festivalu o lidských právech „Jeden svět“, který proběhne ve dnech 27. 3.- 30. 3. 2017 v Kině Panorama a jehož pořadatelem je společnost Člověk v tísni, o. p. s. a T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace.

 • 1051/68  bere na vědomí přijetí záštity místostarosty města Ing. Jana Kučery, MSc. nad akcí Týdny duševního zdraví pořádanou společností Iskérka o.p.s.

 • 1052/68  jmenuje tajemníkem komise strategického plánování Ing. Ivo Marcina, vedoucího odboru rozvoje MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 

 • 1053/68  odvolává  jmenovaného  tajemníka komise životního prostředí Ing. Marii Hrabovskou, vedoucí odboru životního prostředí, dle důvodové zprávy.

 • 1054/68  1) schvaluje výjimku z působnosti vnitřní směrnice č. 1/2017, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přechod radiového spojení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm z analogového na digitální" jednomu uchazeči, a to společnosti Echoton - CZ s.r.o., se sídlem Josefa Šavla 761/21, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 26813297, dle důvodové zprávy a
  2) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 071/2017/MP mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Echoton - CZ s.r.o. jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Předmětem smlouvy je provedení díla „Přechod radiového spojení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm z analogového na digitální“ za cenu ve výši 187 091,58 Kč včetně DPH.  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1055/68  schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování č. VP_2017_43058 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako provozovatelem a spolkem OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČO 638 39 997 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem licenční smlouvy je poskytnutí licence k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčních přístrojů za odměnu ve výši 9.814 Kč/rok.  Schválená smlouva ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.
starosta města místostarosta města

Vytvořeno 15.3.2017 15:10:44 - aktualizováno 16.3.2017 8:16:52 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load