Usnesení 69. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 69. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 24. března 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1056/69 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

 • 1057/69 bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města tuto obecně závaznou vyhlášku vydat.

 • 1058/69 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku s názvem „Nákup víceúčelového komunálního traktoru s příslušenstvím 2017“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  1. ) schvaluje výzvu k podání nabídky včetně příloh a seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  2. ) jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a 
  3. ) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.

   Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1059/69 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy komunikací v majetku města 2017“, kterým je společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o., Krásno nad Bečvou, M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463, a uzavření smlouvy o dílo č. 46/2017/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností TS Valašské Meziříčí s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1060/69 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava zvonice na márnici v Tylovicích“, kterým je společnost LARS M+K s.r.o., Pod Jehličnou 519, 75663 Krhová, IČ: 48399710, a uzavření smlouvy o dílo č. 45/2017/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností LARS M+K s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1061/69 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Celoroční údržba zeleně na vyhrazených travnatých plochách na území města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je pan Václav Kycelt, Kladruby 83, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO 86703692 a uzavření smlouvy o dílo č. 0049/2017/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem panem Václavem Kyceltem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1062/69 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele služby s názvem „Správa a provoz veřejného pohřebiště v Rožnově pod Radhoštěm - Láň“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
  1. ) schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh a seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  2. ) jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a 
  3. ) ukládá vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.

   Zadávací dokumentace včetně příloh, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1063/69 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníků na ulicích Kulturní a Bayerova“ (dále jen „veřejná zakázka“
  1. ) vylučuje z výběrového řízení nabídku společnosti REPONT s.r.o., se sídlem Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO 26863057 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 4 a
  2. ) schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky, kterým je společnost Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva 336, IČ: 27828417, a uzavření smlouvy o dílo č. 50/2017/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Vojkůvka s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1064/69 schvaluje vyhlášení záměru ve znění uvedeném v důvodové zprávě na pronájem prostor sloužících k podnikání, které se nacházejí v areálu veřejného pohřebiště Láň v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o:
  1. ) část budovy č. p. 1690 v k. ú. Rožnov p. R., která je součástí pozemku p.č. st. 4193, a to o obřadní síň vč. kůru a přilehlé místnosti, sociální zázemí, manipulační místnost, prostory márnice vč. chladícího zařízení, místnost pro pozůstalé a sklady v I. nadzemním podlaží této budovy a
  2. ) část technického zázemí hřbitova, nacházející se v budově bez č.p. a č.e., která je součástí pozemku p.č. st. 3682 v k. ú. Rožnov p. R., označené jako dvojgaráž a dílna.

   Prostory sloužící k podnikání určené k pronájmu jsou vyznačeny v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení.
   Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 • 1065/69 schvaluje dání výpovědi kombinované smlouvy o výkonu správy nemovitého majetku, o nájmu a o dílo uzavřené s Milanem Olšanským, sídlem Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 12119911, ze dne 2. 7. 2010, na správu a údržbu veřejného pohřebiště Láň umístěného na pozemku p.č. 843/2 a nájem budovy č.p. 1690 a technického zázemí hřbitova na pozemku st. p.č. 3682 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města výpověď uvedenou v příloze č. 2 důvodové zprávy podepsat a odboru správy majetku výpověď zaslat provozovateli/nájemci/zhotoviteli na adresu jeho současného trvalého bydliště.

 • 1066/69 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 76/2016/OSM/7 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a manžely J.B. a N.B., oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3635/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. V Mokrém. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1067/69 schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1707/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 516 m2 vyznačeného v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, na základě žádosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 49606361 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

 • 1068/69 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 1142/6 o výměře 1 m2 ve vlastnictví města, nově oddělenou a označenou geometrickým plánem č. 1047-7091/2017 jako „díl a“, za pozemky p. č. 372/5 o výměře 35 m2 a p. č. 372/6 o výměře 5 m2 ve vlastnictví pana T.M. a paní L.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k. ú. Tylovice, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 • 1069/69 schvaluje, v rámci akce „Oprava mostu ev. č. Rm-007-Ha přes Hážovický potok v Rožnově pod Radhoštěm“, uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu (č. 75/2017/OSM) mezi městem jako nájemcem a budoucím oprávněným a společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 jako pronajímatelem a budoucím povinným, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1070/69 uděluje souhlas Základní škole 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 60990384, k uzavření Smlouvy o nájmu části budovy čp. 1700 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm se spolkem Mamila, z.s. Svazarmovská 1578, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 4632958, a to do 30. 4. 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1071/69 schvaluje seznam projektových záměrů pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území (integrované nástroje ITI, IPRU, CLLD) a to:
  1. ) Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Na Zahradách 644, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678 uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy,
  2. ) Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 uvedený v příloze č. 2 důvodové zprávy,
   a ukládá starostovi města podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“ uvedených příspěvkových organizací dle vzoru v příloze č. 3 důvodové zprávy.

 • 1072/69 schvaluje návrh sportovní komise ze dne 8. 3. 2017 na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů roku 2016 města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1073/69 schvaluje návrh pracovní skupiny ke školství ze dne 14. 3. 2017 na ocenění Pedagogů roku 2016 města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1074/69 bere na vědomí informace o stavu přípravy a obsahu jednotlivých aktivit a akcí připravovaných v rámci oslav 750. výročí města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1075/69 schvaluje uzavření smlouvy licenční a o dílo číslo 0052/2017/ODKS ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a nabyvatelem a Petrou Braunovou, se sídlem v Měčíně, Farní 21, IČ 75272636 a Barborou Botkovou, se sídlem v Přerově, Nám. Svobody 7, IČ 87592126 jako autorkami a společností Grafia Nova s.r.o. se sídlem v Zašové, Zašová 826, IČ: 65142471 jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení a vydání komiksu s názvem „Rožnov (město) pod Radhoštěm. Průvodce (nejen) pro děti.“ a poskytnutí výhradní licence k tomuto komiksu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1076/69 schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření díla a licenční smlouvy č. 110/2017/ODKS ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a Jiřím Gužíkem, trvalým pobytem 68001 Boskovice, jako autorem. Předmětem smlouvy je zhotovení hudební znělky města Rožnov pod Radhoštěm a poskytnutí výhradní licence k této znělce za celkovou odměnu ve výši 10.500 Kč. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1077/69 bere na vědomí informaci o kulturních a společenských akcích připravovaných v roce 2017, jejichž pořadatelé žádají o stanovení kratší doby nočního klidu, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vypracování návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu dle podmínek uvedených v zápise ze schůze rady dne 24. 3. 2017 a předložení tohoto návrhu k projednání na příští jednání rady.

 • 1078/69 odvolává Ing. Zuzanu Benešovou z funkce člena komise životního prostředí, dle důvodové zprávy.

 • 1079/69 zrušuje „Komisi pro komunikaci s občany“ dle důvodové zprávy.

 • 1080/69 schvaluje dání v ýpovědi smlouvy k počítačovému programu Zpracování a likvidace plateb (WZLP), evidenční číslo CES 000179/2006/OMIS/DIL/SCAN ze dne 17. 7. 2006, uzavřené se společností DATAB consult s.r.o., se sídlem Josef Stancla 151, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ 25552783 a ukládá starostovi města výpověď ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy podepsat.Ing. Radim Holiš                       Mgr. Kristýna Kosová
                                            starosta                                   místostarostka


Vytvořeno 5.4.2017 8:56:01 - aktualizováno 5.4.2017 10:05:41 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load