Usnesení 71. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 71. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 7. dubna 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 • 1086/71 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1087/71 ruší veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů „Dodávka archivačních pojízdných regálů pro MÚ Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1088/71 schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku nemovitých věcí, a to  pozemku p. č. 842/3 o výměře 23 966 m2, na kterém se nachází veřejné pohřebiště v Rožnově pod Radhoštěm - Láň, části budovy č.p. 1690, která je součástí pozemku p.č. st. 4193 (dvou kanceláří, sociálního zázemí a prostor skladu ) a části technického zázemí hřbitova, nacházející se v budově bez č.p. a č.e., která je součástí pozemku p.č. st. 3682 (dvě místnosti garážového/skladového typu), vše v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm (přesné umístění nemovitých věcí je vyznačeno v katastrálním situačním výkrese, který je přílohou tohoto usnesení), a to na dobu dvou let ve prospěch vítěze veřejné zakázky „Správa a provoz veřejného pohřebiště v Rožnově pod Radhoštěm - Láň“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.f

 • 1089/71 schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na „Zajištění letní a zimní údržby pro město Rožnov pod Radhoštěm“ č. 221/2005/OSM/DIL ze dne 24. 11. 2005, ve znění dodatků č. 1 a 2, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem dodatku č. 3 je optimalizace odpadkových košů na veřejném prostranství. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
   
 • 1090/71 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávající nájemkyní do 30. 4. 2018 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.

 • 1091/71  schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 29 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávající nájemkyní do 31. 10. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.

 • 1092/71 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 7. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemcem nejpozději do 30. 4. 2017. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

 • 1093/71 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 207 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 1094/71 schvaluje vyhlášení záměru na nájem sklepního boxu č. 55 o výměře 1,14 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení) paní I.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou, a to po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města.

 • 1095/71  schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 89/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem: Společenství vlastníků 1574 v Rožnově p. R., sídlo Svazarmovská 1574, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25913522 (provedení stavby komína po fasádě budovy č. p. 1574 na pozemku p. č. st. 2633 nad pozemkem ve vlastnictví města Rožnov p. R. p. č. 1040/91 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Svazarmovská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1096/71 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve výlučném nebo podílovém vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00, IČO 04084063 (uložení podzemního komunikačního vedení do městských pozemků p. č. 1291/1 a 1250/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Horská), smlouva č. 107/2017/OSM,

2) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00, IČO 04084063 (uložení podzemního komunikačního vedení do pozemku p. č. 1291/21 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Horská) v podílovém vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm a  Mgr. Martiny Kašové), smlouva č. 108/2017/OSM, kde další smluvní stranou je Mgr. Martina Kašová, dat. nar. 29. 7. 1955, Čechova 125, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

3) Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Stříteži nad Bečvou, sídlo: č. p. 120, 756 52 Střítež nad Bečvou, IČO 47658983 (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3569/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Palackého), smlouva č. 108/2016/OSM/27.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

 • 1097/71 projednala výzvu k uplatnění předkupního práva na budovu č.p. 1908,  stojící na pozemku p.č. 604 v obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, předloženou advokátní kanceláří Janák a partneři, s.r.o. se sídlem Rožnovská 241, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 28638824 v právním zastoupení paní R.B., zákonného zástupce nezletilé K.L., obě trvalý pobyt Lichnov, vlastníka stavby č.p. 1908, na koupi výše uvedené nemovitosti v nabídnuté ceně 800.000 Kč dle předložené kupní smlouvy z 2. 3. 2017 s koupěchtivým a nedoporučuje zastupitelstvu města uplatnit přijetí nabídky a řádné uplatnění předkupního práva dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1098/71 1) doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci firmě KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO:48390453 ve výši 4.192.000 na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit poskytnutí této individuální dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

2) doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci Wallachian Scooter rider, z.s. se sídlem Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO: 5054893 ve výši 57.000 Kč na projekt Po Valašsku na skútru 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit poskytnutí této individuální dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

3) doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci Svaťa Božák ultracycling se sídlem Tylovice 2729, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO: 22852999 ve výši  90.000 Kč na projekt Cyklistický závod napříč USA – Race Across America dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit poskytnutí této individuální dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

4) schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v důvodové zprávě v tabulce č. 1, ukládá městskému úřadu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvy o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci podepsat.

5) neschvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v důvodové zprávě v tabulce č. 2.

 

 • 1099/71  bere na vědomí žádost Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 60990384, o rozpočtové opatření ve výši 320.000 Kč na nákup smažících pánví dle důvodové zprávy a její přílohy a doporučuje žádost zohlednit při přípravě rozpočtu na rok 2018. 

 • 1100/71 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 053/2016/ORM ze dne 19. 9. 2016 ve znění dodatku č. 1 na realizaci díla „Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie, Rožnov pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností RADEKOV spol. s r.o., se sídlem U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1101/71 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 0114/2017/ORM, v rámci investiční akce „Prodloužení VO Dolní Paseky, Revír – Koliba, Rožnov pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a Lesy České Republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451 jako obtíženým dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1102/71 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 232/2016/ORM ze dne 13. 9. 2016 na realizaci díla „Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm – Letenská ul.“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

 • 1103/71 schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu č. 47/2017/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00098604, jako pronajímatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Účelem smlouvy je zajištění výstavby a následného provozování veřejného WC na částech pozemků  p.č.st. 4313, p.č. 1512/2 a p.č. 6141/2, vše  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rámci projektu „Veřejné WC-parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov pod Radhoštěm“. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1104/71 bere na vědomí informace o stavu přípravy a obsahu jednotlivých aktivit v rámci zajištění projektu „Umístění tržnice na ul. Palackého (Lázeňská) v Rožnově pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1105/71 v rámci projektu Rožnov card 2017:

1) schvaluje uzavření smluv o spolupráci dle důvodové zprávy a jejích příloh č. 1 až 6 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a

· Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, se sídlem Palackého 147, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604 (č. smlouvy 0122/2017/ODKS),

· společností Rožnovské pivní lázně s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 6, PSČ 75661, IČO 27774813 (smlouva č. 0123/2017/ODKS),

· Radkem Žílou, se sídlem Bučiska 1617, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 75285690 (č. smlouvy 0124/2017/ODKS),

· společností Kristek s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Poličná 98, PSČ 75701, IČO 26855526 (č. smlouvy 0125/2017/ODKS),

· Miroslavem Šuplerem se sídlem Zašová 198, IČO: 42794412 (č. smlouvy 0126/2017/ODKS),

· společností Koloběžky s.r.o., se sídlem Vigantice 275, IČO: 27789454 (č. smlouvy 0127/2017/ODKS),

2) schvaluje vzorovou smlouvu o spolupráci č. 0128/2017/ODKS s hromadnými ubytovacími zařízeními dle důvodové zprávy a její přílohy č. 7 ,

3) ukládá odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit dle schválené vzorové smlouvy č. 0128/2017/ODKS smlouvy o spolupráci s hromadnými ubytovacími zařízeními uvedenými v příloze č. 8 důvodové zprávy a starostovi města tyto smlouvy podepsat. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. • 1106/71    bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují případy vymezení kratší doby nočního klidu, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města tuto obecně závaznou vyhlášku vydat.

 • 1107/71 schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo 274/2015/ŽP ze dne 8. 12. 2015 „Zpracování lesních hospodářských osnov pro majitele lesů v zařizovacím obvodu Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s., se sídlem Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 25351079 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1108/71 schvaluje změnu organizační struktury odboru správy majetku a útvaru tajemníka Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 5 úvazků, tj. na 170 s účinností od 1.5.2017.

 • 1109/71 bere na vědomí informaci o aktualizaci kapacit Noclehárny Rožnov pod Radhoštěm ve Střednědobém plánu sociálních služeb Zlínského kraje dle důvodové zprávy.

 • 1110/71 ukládá úkol městskému úřadu připravit směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu pro příspěvkové organizace zřizované městem.

 • 1111/71  bere na vědomí přijetí záštity starosty města nad benefiční akcí Diakonie ČCE, středisko ve Valašském Meziříčí, konanou dne 27. 4. 2017 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

 

 

 

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta místostarosta

 

 

Vytvořeno 13.4.2017 12:42:03 - aktualizováno 13.4.2017 13:06:09 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load