Usnesení 73. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 73. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 27. dubna 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

  • 1114/73  schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

  • 1115/73  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2016 a zprávu o vztazích za rok 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
  • 1116/73  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy.

  • 1117/73  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2016 a schvaluje roční účetní závěrku společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o. za rok 2016 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 důvodové zprávy.

  • 1118/73  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2016 ve výši uvedené v zápise ze schůze rady města konané dne 27. 3. 2017.

  • 1119/73 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2016 a zprávu o vztazích za rok 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá jednateli společnosti tyto úkoly:

1. Předložit radě města písemné zdůvodnění vzniku ztráty za rok 2016 se zaměřením na porovnání vztahu plán a dosažená skutečnost. Termín: schůze rady města dne 12. 5. 2017

2. Předložit radě města písemnou analýzu dopadu neuhrazení ztráty roku 2016 vlastníkem společnosti na cash – flow společnosti v roce 2017. Termín: schůze rady města dne 12. 5. 2017.

3. Předložit radě města písemnou zprávu o stavu uplatněného nároku na vrácení dotace poskytnuté na akci „Rekonstrukce rekreačního bazénu v Rožnově pod Radhoštěm“, a to formou přehledu všech proběhlých jednání a úkonů včetně obsahu a dokladování písemných zápisů z jednotlivých jednání a proběhlé komunikace. Termín: schůze rady města dne 26. 5. 2017.

 

  • 1120/73 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

 

 

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta místostarostka

Vytvořeno 9.5.2017 10:18:44 - aktualizováno 9.5.2017 10:23:00 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load