Usnesení 74. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 74. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 28. dubna 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 • 1121/74 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1122/74 ukládá úkol odboru správy majetku a odboru rozvoje městského úřadu vypracovat v koordinaci s městskou policií návrh pravidel údržby a pravidel provozu hřiště na ul. Letenská a návrh pravidel provozu hřiště SŠIEŘ na Koryčanských Pasekách a dojednání podmínek, včetně vypracování návrhu smlouvy, za kterých SŠIEŘ zpřístupní své hřiště veřejnosti. Termín splnění: rada města dne 26. 5. 2017, předložení průběžné informace o plnění úkolu na radu města dne 12. 5. 2017.

 • 1123/74 schvaluje zprávu hlavní inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků města Rožnov pod Radhoštěm k 31. 12. 2016 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

 • 1124/74

1)  schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem na adrese Rožnov p.R., 5.května 1701, okres Vsetín, IČ 70887659 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

2) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

3) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123294 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

4) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

5) schvaluje účetní závěrku Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918643 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

6) schvaluje účetní závěrku Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

7) schvaluje účetní závěrku Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

8) schvaluje účetní závěrku Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918651 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

9) schvaluje účetní závěrku Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

10) schvaluje účetní závěrku organizace Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

11) schvaluje účetní závěrku organizace Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123430 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

12) schvaluje účetní závěrku organizace T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

13) schvaluje účetní závěrku organizace Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990317 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

 

 • 1125/74 ve funkci zřizovatele schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Rožnov pod Radhoštěm ve výši dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací do rezervního fondu a fondu odměn dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
 • 1126/74 rozhodla  o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce (kategorie „D“, dle vnitřní směrnice 1/2017) s názvem „Oprava lodžií BD Svazarmovská č.p. 1684, Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

a) ukládá vedoucí odboru správy majetku doplnit předložený seznam zájemců dle požadavků rady,

b) schvaluje výzvu k podání nabídky včetně příloh s tím, že předpokládané zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude 08/2017, a upravený seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,

c) jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a

d) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.

Výzva k podání nabídky včetně příloh a seznam zájemců v upraveném znění a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků v předloženém znění jsou součástí tohoto usnesení. 

 

 • 1127/74  schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup víceúčelového komunálního traktoru s příslušenstvím 2017“, kterým je společnost IVRATECH-CZ s.r.o., Miroslava Bajera 6036/9, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ:04593448, a uzavření kupní smlouvy č. 074/2017/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností IVRATECH-CZ s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1128/74 1) schvaluje vzorový text dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy,

2) ukládá městskému úřadu připravit dohody dle schváleného vzorového textu pro 7 pomocných dělníků dle důvodové zprávy,

3) ukládá starostovi města tyto dohody podepsat a

4) svěřuje starostovi města rozhodování o uzavírání dodatků k těmto dohodám.

 

 • 1129/74   projednala žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tylovice, se sídlem Tylovice 1828, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 63701634 ze dne 31. 3. 2017, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 19. 8. 2017 od 12 hodin do 22 hodin v souvislosti s pořádáním „Soutěže v požárním sportu o pohár starosty města Rožnova pod Radhoštěm“ v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 • 1130/74 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 134/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem: paní Z.N., bytem  756 53 Vidče (provedení stavby zateplení fasády budovy č. p. 457 a umístění reklamního zařízení k označení provozovny na budovu č. p. 457 na pozemku p. č. st. 361/1 nad pozemkem ve vlastnictví města Rožnov p. R. p. č. 3616/4 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Palackého). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

 • 1131/74 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 (uložení zemního kabelového vedení nízkého napětí do městského pozemku p. č. 819/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita nad Sokolovnou), smlouva 108/2016/OSM/28,

2)  pan P. S., bytem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 785/32 v k. ú. Tylovice ul. Sadová), smlouva č. 108/2016/OSM/29.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

 • 1132/74   schvaluje  uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným a těmito vlastníky pozemků jako budoucími povinnými ze služebnosti:

1) paní M.T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení splaškové kanalizace do pozemku p. č. 2257/1 ve vlastnictví budoucí povinné v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Na Pařeničkách), smlouva 120/2017/OSM,

2) manželé D.,756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení splaškové kanalizace do pozemku p. č. 2774/7 ve vlastnictví budoucích povinných v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Na Pařeničkách), smlouva 129/2017/OSM.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1133/74   schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové č. 351/2016/OSM/1) ke smlouvě o nájmu č. 351/2016/OSM ze dne 23. 12. 2016 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společností Elim Vsetín, o.p.s., se sídlem Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín IČO 01955144 jako nájemcem. Předmětem dodatku je úprava předpisu záloh na služby dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 

 • 1134/74 schvaluje vyhlášení záměru na prodej

A) vodovodní přípojky DN 50 mm o délce 11,3 m umístěné v pozemku p.č. 6202 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana P.H., trvale bytem  363 01 Ostrov,

B) vodovodní přípojky DN 50mm o délce 5,5m umístěné v pozemku  p.č. 3565/4 a p.č. 6202 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch  pana P.M., trvale bytem  756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

C) vodovodní přípojky DN 50mm o délce 3,1m umístěné v pozemku   p.č. 3566/3 a p.č. 3566/12 ve prospěch manželů H. oba trvale bytem Zašová, vše dle důvodové zprávy.

Vodovodní přípojky ad A), B), C) jsou vyznačeny v geometrickém plánu č. 6161-1/2017, který je přílohou tohoto usnesení. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města. 

 

 • 1135/74 schvaluje, v souladu s čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy o zemědělském pachtu č. 365/2015/OSM uzavřené dne 23. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Městské Lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 jako pachtýřem, hospodářský a ekonomický plán na rok 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a pohyblivou složku pachtovného ve výši 1 mil. Kč.

 • 1136/74 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „D“ na projekt "Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm – část 1", kterým je společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, a uzavření smlouvy o dílo č. 0051/2017/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností COLAS CZ, a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
   
 • 1137/74 schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV, č. sml. 17_SOBS02_4121277300 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a provozovatelem distribuční soustavy, společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v přílohách důvodové právy je součástí tohoto usnesení.

 • 1138/74 schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV, č. sml. 17_SOBS02_4121277305 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1139/74 v rámci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisům (dále jen „zákon“) s názvem „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ schvaluje jako nejvhodnější nabídku:

1) pro část I veřejné zakázky nabídku společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s, se sídlem Vítkova 10/241, 186 00, Praha 8, IČO 26187639, a uzavření smlouvy o dílo č. 0153/2017/ORM s touto společností ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy,

2) pro část IV veřejné zakázky nabídku společnosti Iskra LTD, s.r.o., se sídlem Pražákova 217/5, 709 00 Ostrava, IČO 26860341, a uzavření smlouvy o dílo č. 0156/2017/ORM s touto společností ve znění uvedeném v příloze č. 7 důvodové zprávy,

3) pro část V veřejné zakázky nabídku společnosti Iskra LTD, s.r.o., se sídlem Pražákova 217/5, 709 00 Ostrava, IČO 26860341, a uzavření smlouvy o dílo č. 0157/2017/ORM s touto společností ve znění uvedeném v příloze č. 11 důvodové zprávy,

4) pro část VI veřejné zakázky nabídku společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s, se sídlem Vítkova 10/241, 186 00, Praha 8, IČO 26187639, a uzavření smlouvy o dílo č. 0158/2017/ORM s touto společností ve znění uvedeném v příloze č. 15 důvodové zprávy,

5) pro část VII veřejné zakázky nabídku společnosti Aproxy s. r. o., se sídlem Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín IČO 29195462, a uzavření smlouvy o dílo č. 0159/2017/ORM s touto společností ve znění uvedeném v příloze č. 19 důvodové zprávy,

6) pro část VIII veřejné zakázky nabídku společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s, se sídlem Vítkova 10/241, 186 00, Praha 8, IČO 26187639, a uzavření smlouvy o dílo č. 0160/2017/ORM s touto společností ve znění uvedeném v příloze č. 23 důvodové zprávy,

7) pro část IX veřejné zakázky nabídku společnosti Activconzult, s. r. o., se sídlem Tečovská 257, 763 02 Zlín – Malenovice, IČO 28349342, a uzavření smlouvy o dílo č. 0161/2017/ORM s touto společností ve znění uvedeném v příloze č. 27 důvodové zprávy,

8) pro část X veřejné zakázky nabídku společnosti Hertin s. r. o., se sídlem Nádražní 707, 742 85 Vřesina, IČO 48395617, a uzavření smlouvy o dílo č. 0162/2017/ORM s touto společností ve znění uvedeném v příloze č. 31 důvodové zprávy.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá odboru rozvoje městského úřadu vypracovat a uveřejnit v souladu s § 217 zákona písemnou zprávu zadavatele. 

 

 • 1140/74 rozhodla, podle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení části II a části III veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na dodavatele služeb v rámci projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 

 • 1141/74 schvaluje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zakázku „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm, části II a III“, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá vedoucímu odboru rozvoje vést jednací řízení bez uveřejnění a předložit na jednání rady města výsledek jednacího řízení bez uveřejnění a návrh příslušné smlouvy ke schválení.

 

 • 1142/74 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje na zajištění preventivní činnosti v dopravě pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v Rožnově pod Radhoštěm, č. smlouvy D/0372/2017/STR (GINIS 0119/2017/ORM), mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem dotace a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 Zlín, IČO 70891320 jako poskytovatelem dotace, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 

 • 1143/74 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy tělocvičny Základní školy 5. května č.p. 1700, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost IZOLTING MORAVIA s.r.o., se sídlem Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26867125 a uzavření smlouvy o dílo č. 0132/2017/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností IZOLTING MORAVIA s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1144/74 rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž sociálního zařízení pro „Objekt sociálního zázemí pro Sportovní areál v Rožnově pod Radhoštěm a dočasné veřejné WC - parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov p. R.“ dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1145/74 schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV, č. sml. 17_SOP_02_4121279725  (GINIS 145/2017/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v přílohách důvodové právy je součástí tohoto usnesení.

 • 1146/74 bere na vědomí informaci o přípravě projektu a výsledcích projednávání projektu „Parkovací stání na ul. Vítězná“, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1147/74 bere na vědomí informaci o přípravě projektů na městských sídlištích v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

 • 1148/74 schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 053/2016/ORM ze dne 19. 9. 2016 ve znění pozdějších dodatků na realizaci díla „Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie, Rožnov pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností RADEKOV spol. s r.o., se sídlem U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1149/74 jmenuje s účinností od 1. 5. 2017 do funkce vedoucí odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm paní Mgr. Ing. Veroniku Janíkovou dle důvodové zprávy. 

 • 1150/74 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „C“ s názvem "Reklamní propagační předměty na oslavy 750 let města", kterým je společnost Vela Czech, s.r.o., Střádalů 43, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 26819643, a uzavření kupní smlouvy č. 137/2017/OKS na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Vela Czech, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
   
 • 1151/74 schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu historických vlaků „Rožnovské parní léto“, č. smlouvy 0118/ODKS/2017, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českými dráhami, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15, IČO: 70994226 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1152/74 bere na vědomí informace o stavu přípravy a obsahu jednotlivých aktivit a akcí připravovaných v rámci oslav 750. výročí města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1153/74 ukládá úkol odboru kanceláře starosty městského úřadu vypracovat návrh pravidel pro užívání symbolů města a grafický manuál města s termínem předložení na radu města dne 9. 6. 2017.

 • 1154/74 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti v 1. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

 • 1155/74 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, bere na vědomí zprávu jednatele společnosti o výkonu funkce jednatele v roce 2016 a zprávu o vztazích za rok 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1156/74 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1157/74 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky uvedenou v příloze č. 2 důvodové zprávy a schvaluje:

1) roční účetní závěrku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2016 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a

2) rozdělení hospodářského výsledku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o za rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 důvodové zprávy.

 
 • 1158/74 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. za rok 2016 ve výši uvedené v zápise ze schůze rady města dne 28. 4. 2017.

 • 1159/74 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje poskytnutí slevy na nájemném společnosti Iskérka o.p.s., IČ: 28647912, se sídlem Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta místostarostka

Vytvořeno 9.5.2017 10:23:13 - aktualizováno 9.5.2017 10:45:02 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load