Usnesení 75. Rady města


V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 75. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 12. května 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1160/75 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 1161/75 po projednání žádosti ředitelky T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace ze dne 21. 4. 2017 o změnu již schváleného termínu Všesvatského jarmarku z 20. a 21. října 2017 na 27. a 28. října 2017 a žádosti ze dne 28. 4. 2017 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy, revokuje své usnesení č. 970/64 ze dne 13. 1. 2017, kterým udělila výjimku z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 ve dnech 20. a 21. října 2017 za účelem konání Všesvatského jarmarku, a nově uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech 27. – 28. října 2017 v souvislosti s pořádáním akce „Všesvatský jarmark“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli
 • 1162/75 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 108/2016/OSM/30 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení zemního kabelového vedení NNk do pozemku p. č. 785/32 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města, ul. Sadová. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1163/75 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 167/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem: Společenství vlastníků 1155 v Rožnově p. R., sídlo 1. máje 1155, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 27841570 (stavba sedlové střechy budovy č. p. 1155 na pozemku p. č. st. 1992 s přesahem nad pozemek ve vlastnictví města Rožnov p. R. p. č. 1002/36 v k. ú. Rožnov p. R., ul. 1. máje). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1164/75 bere na vědomí informaci o umístění Vítacích tabulí města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.
 • 1165/75 projednala žádost vlastníků garáží v lokalitě Na Zahradách ze dne 13. 3. 2017 o odkup pozemků pod garážemi, která je uvedena v příloze č. 1 důvodové zprávy, a zařazuje projednání této žádosti na jednání zastupitelstva města dne 20. 6. 2017. Rada města doporučuje zastupitelstvu města žádosti vyhovět.
 • 1166/75 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Správa a provoz veřejného pohřebiště v Rožnově pod Radhoštěm - Láň“, kterým je Barbara Báčová, IČ: 65133986, se sídlem Lesní 2330 Rožnov pod Radhoštěm, a uzavření smlouvy o výkonu správy nemovitého majetku a o dílo č. 093/2017/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Barbarou Báčovou, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1167/75 vyhodnotila nabídku paní Barbary Báčové, se sídlem Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 65133986, podanou jako jedinou k záměru města Rožnov pod Radhoštěm na pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování pohřební služby v areálu veřejného pohřebiště Láň v Rožnově pod Radhoštěm, schváleného usnesením rady města č. 1064/69 dne 24. 3. 2017. Vzhledem k tomu, že tato podaná nabídka splnila všechny podmínky vyhlášeného záměru, ukládá rada města odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit nájemní smlouvu s výše uvedenou fyzickou osobou a předložit ji ke schválení na příštím jednání Rady města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 1168/75 projednala informaci o umístění reklamních zařízení Ing. Mischingera na území města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá úkol odboru správy majetku neprodleně zahájit jednání s panem Mischingerem ve věci dohody o vypořádání a průběžně informovat radu o průběhu těchto jednání.
 • 1169/75 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 75 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č B44-612 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 5. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.
 • 1170/75 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 8. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemcem nejpozději do 31. 5. 2017. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.
 • 1171/75 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 215 a č. 405 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 8, č. 53 a č. 67 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu správce v domě č. p. 1700 na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B1-201, č. B8-305, č. B10-402, č. N48-506, č. B20-521, č. B40-604, č. N65-607, č. N68-609, č. B31-613, č. B53-704, č. B49-715, č. B63-801, č. N85-816, č. N87-818 a č. N97-908 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 6. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.
 • 1172/75 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 105, č. 108, č. 201 a č. 407 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 28, č. 31, č. 39, č. 45 a č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B15-516, č. B48-714 a č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 12. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.
 • 1173/75 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 61 a č. 81 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu bytu č. 17 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 9. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemci nejpozději do 30. 6. 2017. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.
 • 1174/75 schvaluje nájem bytu 1+0 č. 101 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 1175/75 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu
  • bytu č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s paní M. D. , bytem Rožnov pod Radhoštěm
  • bytu č. 54 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s panem L. W., bytem Rožnov pod Radhoštěm
  v obou případech k 31. 5. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto dohody podepsat.
 • 1176/75 schvaluje nájem bytu 1+0 č. N67-608 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu určitou tří měsíců s panem J..D. , bytem Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 1177/75 schvaluje zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 204 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm paní V. K. , bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města toto zrušení výpovědi podepsat.
 • 1178/75 projednala informaci o možnosti směny rodinného domu ve vlastnictví paní H. za byt ve vlastnictví města a ukládá odboru správy majetku připravit záměr o prodeji bytu k projednání radě a návrh směnné smlouvy k projednání na zastupitelstvu města dne 20. 6. 2017.
 • 1179/75 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby „Inženýrské sítě Kramolišov – 4. etapa, SO 04 Komunikace a zpevněné plochy – úsek B a vodovod - ulice Sadová“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
 1.  schvaluje výzvu k podání nabídky včetně příloh a seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
 2.  jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a 
 3.  ukládá vedoucí odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.

  Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1180/75 schvaluje výjimku dle části III. vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž sociálního zařízení pro „Objekt sociálního zázemí pro Sportovní areál v Rožnově pod Radhoštěm a dočasné veřejné WC - parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov p. R.“ jednomu uchazeči, a to společnosti CONT s.r.o., se sídlem Nad Stadionem 1306, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 28785258, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 044/2017/ORM ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1181/75 schvaluje výjimku dle části III. vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na dodávku „2 ks autobusových zastávek v rámci nově zbudovaného chodníku v úsecích 3.3. a 3.4., část Tylovice – Hážovice“ jednomu uchazeči, a to společnosti mmcité 1 a.s., se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, IČ: 27670864, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0169/2017/ORM ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1182/75 v návaznosti na své usnesení č. 921/59 ze dne 2. prosince 2016, schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění vedeného dle § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zpracování projektové dokumentace na akci „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ s vybraným uchazečem architektonicko-urbanistické soutěže o návrh, Ing. arch. Radimem Horákem Brno, Ing. arch. Milanem Jojou, Brno, Bc. Martinou Fojtíkovou, Jablůnka, Annou Bařinovou, Dolní Dunajovice a Ing. arch. Karlem Kubzou, Lázničky, účastníky společnosti bez právní subjektivity podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření smlouvy o dílo č. 0117/2017/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a výše uvedeným vybraným uchazečem architektonicko-urbanistické soutěže o návrh, jako zhotovitelem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Předmětem smlouvy jsou projekční práce potřebné k realizaci Stavby „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ a získání potřebných správních rozhodnutí ke Stavbě, za cenu ve výši 2.819.300 Kč. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1183/75 zřizuje komisi „Zdravého města a MA21, dle důvodové zprávy a jmenuje předsedu komise, členy komise a tajemníka a garanta komise v tomto složení:

  předseda komise:
  • Jitka Proroková, Středisko volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace
  členové komise za veřejnou správu:
  • Edita Votrubová, Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mateřská škola Tylovice
  • Erika Malotová, Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace
  členové komise za neziskový sektor:
  • Alena Jbaili, Iskérka o.p.s.
  • Aneta Valasová, Zdravý Rožnov, z.s.
  • Jiřina Sehnalová, Klub seniorů Rožnov p.R., o.s
  • Marek Cihlář, občan Rožnova pod Radhoštěm (fyzická osoba)
  členové komise za podnikatelský sektor:
  • Tereza Sobková, ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o.
  tajemník komise:
  • Dagmar Šnajdarová, zaměstnankyně města zařazená do odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.
  garant komise:
  Rada města jmenuje garantem komise „Zdravého města a MA21“ Ing. Jana Kučeru, MSc., místostarostu města.
 • 1184/75 schvaluje uzavření smlouvy licenční č. 173/2017/ODKS ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a nabyvatelem a Milanem Hambálkem, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, Danielem Drápalou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, Vojtěchem Bajerem, trvalým pobytem Solanec pod Soláněm a Břetislavem Vaškem, se sídlem Karlova 1727, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48741396 jako autory. Předmětem smlouvy je vytvoření knižní publikace „Zapomenutá zákoutí“ a úprava licenčních práv k této publikaci. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1185/75 schvaluje uzavření licenční smlouvy č. 174/2017/ODKS ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem licence a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00098604 jako poskytovatelem licence. Předmětem smlouvy je poskytnutí bezúplatné licence k litografii F. Kalivody, Butyrken, která bude zahrnuta v knize „Zapomenutá zákoutí“. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1186/75 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „C“ s názvem "Tisk knižní publikace města Rožnov pod Radhoštěm Zapomenutá zákoutí ", kterým je společnost Profi-tisk group s.r.o., Kyselovská 559/125, Slavonín, 783 01 Olomouc, IČ: 26868954, a uzavření smlouvy o dílo č. 136/2017/ODKS na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem, Břetislavem Vaškem, se sídlem Karlova 1727, 756 61, IČ: 48741396 jako osobou pověřenou objednatelem a vítězným uchazečem, společností Profi-tisk group s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1187/75 schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem Radkem Žílou, se sídlem Bučiska 1617, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75285690 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Předmětem smlouvy je spolupráce mezi městem a hromadným ubytovacím zařízením v rámci projektu Rožnov card 2017. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1188/75 souhlasí s použitím znaku města Rožnov pod Radhoštěm na propagačních tiskovinách (leták, plakát) a webových stránkách „www.nocnibeh.cz“ sportovně – charitativní akce s názvem Night Trail Run 2017 pořádanou spolkem RUSAVSKÁ SPORTOVNÍ, z.s., 768 41 Rusava 193, IČ: 044 05 536, která proběhne dne 27. května 2017 v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města rozhodla, že tato akce bude pořádána pod záštitou města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 1189/75 schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Radima Holiše, starosty města, do města Śrem (Polsko) ve dnech 16. - 18. 6. 2017, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu nepřiznává kapesné v cizí měně.
 • 1190/75 schvaluje bezplatný vstup na Jurkovičovu rozhlednu pro účastníky akce města Rožnov pod Radhoštěm „Rožnov lázeňský“, která proběhne dne 10. 6. 2017. Vstup zdarma je určen pouze těm návštěvníkům akce, kteří budou oblečeni v dobových kostýmech souvisejících s tématem lázeňství.
 • 1191/75 po projednání žádosti ředitelky T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace ze dne 21. 4. 2017 o změnu již schváleného termínu Všesvatského jarmarku z 20. a 21. října 2017 na 27. a 28. října 2017, která je uvedena v příloze č. 7 důvodové zprávy, revokuje své usnesení č. 977/64 ze dne 13. 1. 2017, kterým vyhlásila termín konání Všesvatského jarmarku na dny 20. a 21. října 2017, a vyhlašuje nový termín konání Všesvatského jarmarku (dále jen „jarmark“) na dny 27. a 28. října 2017 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm. V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, přihlášku pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník jarmarku dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T klub - kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku. Všesvatský jarmark je pořádán pod záštitou města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 1192/75 jako zřizovatel příspěvkové organizace Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340, souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup ojetého vozidla pro Středisko volného času Rožnov p. R.“ jednomu uchazeči a schvaluje koupi ojetého vozidla Renault Master Střediskem volného času Rožnov p. R. od Bohumír Klučka, bydlištěm Na široké 292/9, Vřesina1 747 20, za cenu ve výši 344.000 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1193/75 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky k 31. 12. 2016 a schvaluje roční účetní závěrku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. za rok 2016 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a schvaluje, aby HV společnosti za rok 2016, kterým je ztráta ve výši 938.093,70 Kč, byl zaúčtován na účet „neuhrazená ztráta minulých období“.
 • 1194/75 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. za rok 2016 ve výši uvedené v zápise ze schůze rady města konané dne 12. 5. 2017.Ing. Radim Holiš                                 Ing. Jan Kučera, MSc.
                                  starosta                                         místostarosta


Vytvořeno 19.5.2017 9:00:16 - aktualizováno 19.5.2017 9:41:18 | přečteno 17x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load