Usnesení 76. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 74. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 28. dubna 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,


  • 1195/76 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.
  • 1196/76 v návaznosti na své usnesení č. 972/64 ze dne 13. ledna 2017, schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění vedeného dle § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zpracování projektové dokumentace na akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ s vybraným uchazečem architektonicko-urbanistické soutěže o návrh, kterým je Archteam projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 27755690, zastoupená Doc. Ing. arch. Milanem Rakem, Ph.D., Mochovská 174/7, Hloubětín, 198 00 Praha 9., dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření smlouvy o dílo č. 0144/2017/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a výše uvedeným vybraným uchazečem architektonicko-urbanistické soutěže o návrh, jako zhotovitelem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Předmětem smlouvy jsou projekční práce potřebné k realizaci Stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ a získání potřebných správních rozhodnutí ke Stavbě, za cenu ve výši 10.700.000 Kč bez DPH. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
  • 1197/76 bere na vědomí výsledky ankety na ul. Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm uvedené v důvodové zprávě a ukládá odboru rozvoje městského úřadu ve spolupráci s městským architektem zajistit zpracování projektové dokumentace na chodníky ve vnitrobloku na ulici Kulturní.
  • 1198/76 bere na vědomí informaci o možnostech parkování na ulici Vítězná v Rožnově pod Radhoštěm a ukládá odboru rozvoje ve spolupráci s odborem kanceláře starosty městského úřadu zajistit provedení ankety mezi obyvateli ulice Vítězná dle důvodové zprávy.Ing. Radim Holiš         Mgr. Kristýna Kosová
starosta města         místostarostka města


Vytvořeno 29.5.2017 10:09:10 - aktualizováno 29.5.2017 10:21:04 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load