Usnesení 77. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 77. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 26. května 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

1199/77 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

 

1200/77 schvaluje uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017 s auditorem Ing. Jiřím Turoňem, se sídlem Palackého 689/2, Havířov-Město, PSČ 736 01,  IČ: 47173548, auditorské osvědčení 1907, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1201/77 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361 (dále jen „společnost“), rozhodla o poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. mimo její základní kapitál, kterým je pozemek ve vlastnictví města parc. č. 1707/7, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, včetně příslušenství, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o dobrovolném nepeněžitém příplatku ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 

1202/77 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníků na sídlišti Písečný“, kterým je společnost Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva 336, IČ: 27828417, a uzavření smlouvy o dílo č. 139/2017/OSM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Vojkůvka s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

1203/77 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka archivačních pojízdných regálů pro MÚ Rožnov pod Radhoštěm II.“, kterým je společnost DIRP, s.r.o., Cejl 40/107, 602 00 Brno, IČ: 49974955, a uzavření kupní smlouvy č. 142/2017/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností DIRP s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

1204/77 schvaluje uzavření smlouvy o organizování veřejné služby č. ZVS-VS-12/2017 mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ: 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 

1205/77 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu: „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

a) schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně příloh a seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,

b) jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a

c) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace včetně příloh, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou přílohou tohoto usnesení.

 

1206/77 schvaluje nájem sklepního boxu č. 55 o výměře 1,14 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, a smlouvu o nájmu tohoto sklepního boxu s paní I.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 

 

1207/77 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. B5-302 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s panem M:H., bytem Rožnov pod Radhoštěm k 31. 5. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

 

1208/77 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení nízkého napětí do městského pozemku p. č. 1330/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Letenská), smlouva 108/2016/OSM/31,

2)  manželé B., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3572/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Hrnčířská), smlouva č. 108/2016/OSM/33.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

1209/77 projednala žádost města Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00304271 ze dne 19. 5. 2017, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 10. 6. 2017 v souvislosti s pořádáním akcí „Rožnovský festival vína“ a „Rožnov lázeňský“ v lokalitách Masarykovo náměstí a Městský park – horní část v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 

 

1210/77   schvaluje: 

a) prodej vodovodní přípojky DN 50mm o délce 11,3 m umístěné v pozemku p.č. 6202 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm panu P.H., trvalým pobytem 363 01 Ostrov, za celkovou cenu ve výši 13.677 Kč a zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě za jednorázovou úhradu ve výši 6.957,50 Kč včetně DPH pro výše uvedenou vodovodní přípojku a uzavření „Kupní smlouvy se Smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ č. 163/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a povinným ze služebnosti a pane P.H. jako kupujícím a oprávněným ze služebnosti ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy,

b) prodej vodovodní přípojky DN 50mm o délce 5,5m umístěné v pozemku  p.č. 3565/4 a p.č. 6202 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm panu P.M., trvalým 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za cenu 7.827 Kč a zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě za jednorázovou úhradu ve výši 3.630 Kč včetně DPH pro výše uvedenou vodovodní přípojku a uzavření „Kupní smlouvy se Smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ č. 164/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a povinným ze služebnosti a panem P.M.  jako kupujícím a oprávněným ze služebnosti ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy,

c) prodej vodovodní přípojky DN 50mm o délce 3,1m umístěné v pozemku  p.č. 3566/3 a p.č. 3566/12 manželům H.  oba trvalým pobytem 756 51 Zašová, za cenu 5.407 Kč a zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě za jednorázovou úhradu ve výši 2.117,50 Kč včetně DPH pro výše uvedenou vodovodní přípojku a uzavření „Kupní smlouvy se Smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ č. 165/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a povinným ze služebnosti a manžely H.  jako kupujícími a oprávněnými ze služebnosti ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy.

Vodovodní přípojky a služebnosti inženýrské sítě ad a), b), c) jsou vyznačeny v geometrickém plánu č. 6161-1/2017. Geometrický plán a schválené smlouvy jsou přílohou tohoto usnesení.

 

1211/77 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 183/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem: pan P.H. , 363 01 Ostrov (stavba vodoměrné šachty k vodovodní přípojce nového polyfunkčního domu v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 6202 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Nádražní). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

1212/77 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 842/5 o výměře cca 288 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 851/1 o výměře cca 53 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a vyznačené v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit budoucí smlouvu směnnou k projednání zastupitelstvem města.

 

1213/77 schvaluje vyhlášení záměru na směnu bytové jednotky č. 2330/7 v dispozičním členění 3+0 ve vlastnictví města, v budově č. p. 2330, postavené na pozemku p. č. st. 3773, vše k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 62/7691 na společných částech budovy č.p. 2330 a pozemku p. č. st. 3773, za pozemek p. č. 296 o výměře 108 m2, jehož součástí je rodinný dům  č. p. 1860 včetně příslušenství (vodovodní a elektrické přípojky), pozemek p. č. 297 o výměře 30 m2 a pozemek p. č. 298 o výměře 196 m2, jehož součástí je stavba studny, vedlejší stavba a ovocné porosty, vše k. ú. Tylovice, ve vlastnictví paní L. H., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 

1214/77 schvaluje uzavření dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 232/2016/ORM ze dne 13.09.2016 na realizaci díla „Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm – Letenská ul.“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválené dodatky ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

 

1215/77  bere na vědomí přijetí záštity starosty města nad Mezinárodním folklorním festivalem Rožnovské slavnosti ve dnech 7. až 9. července 2017 konaném ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

1216/77 schvaluje uzavření smlouvy o prodeji poštovních cenin č. 170/2017/ODKS  ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem jako kupujícím a společností  Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 jako prodávající. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1217/77 1) schvaluje uzavření Komisionářské smlouvy č. 0177/2017/ODKS s Karlem Petruželou, se sídlem Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 41086911 dle důvodové zprávy a jejích příloh č. 1 až 3, 

2) schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu movité věci č. 0176/2017/ODKS dle důvodové zprávy a její přílohy č. 4,

3) pověřuje Tomáše Grosse, Janu Bajanovou, Veroniku Janoškovou a Hanu Salvii, zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm, zařazené do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odbor kanceláře starosty, aby za město Rožnov pod Radhoštěm smlouvy o nájmu movité věci s jednotlivými nájemci, ve znění schváleného vzoru, podepisovali,

4)  schvaluje „Provozní řád“ pro užívání jízdních kol a koloběžek dle důvodové zprávy a její přílohy č. 5, a ukládá starostovi města Rožnov pod Radhoštěm schválený provozní řád podepsat a odboru kanceláře starosty zajistit jeho zveřejnění v prostorách Turistického informačního centra města Rožnov pod Radhoštěm. 

Schválené smlouvy a provozní řád jsou součástí tohoto usnesení.

1218/77  schvaluje uzavření Licenční smlouvy č. 0194/2017/ODKS ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem licence a  panem S.P.,  trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako autorem a poskytovatelem licence. Předmětem smlouvy je poskytnutí licence k 14 fotografiím zachycujícím turistické atraktivity města za sjednanou autorskou odměnu ve výši 4.900 Kč. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1219/77  schvaluje, u příležitosti pořádání oslav 750 let města Rožnov pod Radhoštěm, uzavření níže uvedených smluv: 

1) smlouvy č. 0188/2017/ODKS se společností FCC Česká republika s.r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy,

2) smlouvy č. 0189/2017/ODKS se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy,

3) smlouvy č. 0190/2017/ODKS se společností LISS, akciová společnost, se sídlem Dopravní 2603, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 16190874, ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy,

4) smlouvy č. 0191/2017/ODKS se společností REMAK a.s., se sídlem Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 15770397, ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy,

5) smlouvy č. 0192/2017/ODKS se společností PBT Rožnov p. R., s.r.o., se sídlem Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 47972769, ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy,

6) smlouvy č. 0193/2017/ODKS se společností ZPV Rožnov, s.r.o., se sídlem Televizní 2614, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25367382, ve znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy.

Předmětem smluv je poskytnutí finanční částky městu určené na oslavy 750 let města Rožnov pod Radhoštěm. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 

1220/77  bere na vědomí informace o stavu přípravy a obsahu jednotlivých aktivit a akcí připravovaných v rámci oslav 750. výročí města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.

1221/77 schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování se společností SIMPLEX Czech s.r.o. se sídlem Na Hroudě 24/3317, PSČ 100 00 Praha 10, IČ: 26203588 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

1222/77 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k  31. 3. roku 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

1223/77 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a bere na vědomí rozbor možnosti výměny písku na beachvolejbalovém hřišti v areálu Rožnovského koupaliště dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá jednateli společnosti úkol prověřit možnost vybudování beachvolejbalového hřiště v areálu krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm.

1224/77 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu o stavu uplatněného možného nároku na vrácení části dotace poskytnuté ROP na akci „Rekonstrukce rekreačního bazénu v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy.

1225/77 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

1226/77 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

1227/77 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově městské polikliniky Letenská 1183 - II. ETAPA“, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, s tím, že do této zadávací dokumentace bude jednatelem zapracována za stejných podmínek i III. ETAPA rekonstrukce sociálních zařízení v budově A městské polikliniky a obě etapy rekonstrukce budou zadány v jednom zadávacím řízení.

1228/77 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, bere na vědomí aktualizovaný podnikatelský záměr společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na období 2017-2019, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.

  

 

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 31.5.2017 14:44:02 - aktualizováno 31.5.2017 14:46:23 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load