Usnesení 79. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 79. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 9. června 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1231/79 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 1232/79 uděluje souhlas Základní škole 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384 s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině do rejstříku škol a školských zařízení, a to v počtu 195 žáků.
 • 1233/79 doporučuje zastupitelstvu města schválit na svém zasedání dne 20. 6. 2017 rozpočtovým opatřením navýšení příspěvku Středisku volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340, o 150.000 Kč na podporu zájmového vzdělávání, dle důvodové zprávy a jejich příloh.
 • 1234/79 projednala žádost Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 60990384, o rozpočtové opatření ve výši 959.310 Kč na úhradu nákladů souvisejících s vybudováním a vybavením 2 heren školní družiny, jedné třídy a dvou kabinetů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 a doporučuje zastupitelstvu města přijmout za tímto účelem rozpočtové opatření ve výši 800.000 Kč.
 • 1235/79 ustanovuje v souladu s čl. III Pokynu rady města č. 1/2016 do hodnotící komise pro roční hodnocení příspěvkových organizací zřizovaných městem členy rady uvedené v zápise ze schůze rady města dne 9. 6. 2017.
 • 1236/79 souhlasí:
  •  s přijetím účelově určeného finančního daru na nákup sportovních pomůcek ve výši 15.000 Kč organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od nadace SYNOT se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 26218330 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1,
  •  s přijetím účelově určeného finančního daru na organizaci 28. ročníku Valašského folkrockování ve výši 10.000 Kč organizací T Klub – Kulturní agentura, příspěvková organizace, Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 od společnosti CS CABOT, spol. s r.o. se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 14612411, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2,
  •  s přijetím věcného daru, věšáků pro děti v počtu 2 kusů v hodnotě 1.000 Kč, organizací Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 64123294 od paní M.O., trvalým pobytem, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 3. 
 • 1237/79 schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 186/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Barbarou Báčovou, se sídlem Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 65133986 jako nájemcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem smlouvy je pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování pohřební služby v areálu veřejného pohřebiště Láň v Rožnově pod Radhoštěm. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1238/79 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Zpevněné plochy na hřbitově - Tylovice“, kterým je společnost VOJKŮVKA s.r.o. se sídlem Dolní Bečva 336, 756 55, IČ: 27828417, a uzavření smlouvy o dílo č. 151/2017/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností VOJKŮVKA s.r.o. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové právy je součástí tohoto usnesení.
 • 1239/79 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava lodžií BD Svazarmovská 1684, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., Valašská Bystřice 444, 756 27, IČ: 28645006, a uzavření smlouvy o dílo č. 131/2017/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1240/79 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava jednotné kanalizace 2017“, kterým je společnost WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, a uzavření smlouvy o dílo č. 149/2017/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností WOMBAT, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1241/79 schvaluje postup a výši odměny vyplácené z odměn společnosti EKO-KOM, a. s. za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů školám na území města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.
 • 1242/79 schvaluje uzavření dohody o ukončení kupní smlouvy č. 074/2017/OSM ze dne 11. 5. 2017 na nákup víceúčelového komunálního traktoru mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností IVRATECH-CZ s.r.o., IČ: 04593448, se sídlem Miroslava Bajera 6036/9, Poruba, 708 00 Ostrava dle důvodové zprávy. Schválená dohoda ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1243/79 schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu Nákup víceúčelového komunálního traktoru s příslušenstvím 2017 - II., postupem dle části IV. odst. 1. směrnice č. 1/2017, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 225/2017/OSM ve veřejné zakázce Nákup víceúčelového komunálního traktoru s příslušenstvím 2017 - II. mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností LIPKA HQ s.r.o., IČ: 26841665, se sídlem U Siberie 960, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy . Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1244/79 schvaluje nájem bytů 1+1
  • č. 74 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm
  • č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm
  • č. 54 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm
  a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.
 • 1245/79 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 108/2016/OSM/34 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení zemního kabelového vedení NNK do pozemku p. č. 1773/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Polní. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1246/79 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 76/2016/OSM/8 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a paní P.K., bytem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí oprávněnou ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3580/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Na Drahách. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 • 1247/79 bere na vědomí informaci o přípravě „Koncepce rozvoje bydlení“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit „Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“ ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.
 • 1248/79 doporučuje zastupitelstvu města schválit výstavbu a převod veřejné infrastruktury – účelové komunikace, chodníku, vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení pro výstavbu bytových domů na pozemcích p.č. 2464/25, p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle zpracované projektové dokumentace „Eden Rožnov“ s žadatelem, společností EDEN ROŽNOV s.r.o., sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 05050651, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit s žadatelem příslušnou plánovací smlouvu a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 1249/79 doporučuje zastupitelstvu města schválit výstavbu a převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Tylovice, lokalita Tylovické Horečky 2 dle zpracované projektové dokumentace „Prodloužení vodovodu a kanalizace k.ú. Tylovice č. parc 1142/5, Horní Dráhy“ s těmito žadateli:
  •  paní A.S., bytem 757 01 Valašské Meziříčí
  •  pan P.S., bytem 757 01 Valašské Meziříčí
  •  pan M.H, bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
  •  pan V.Č., bytem 756 54 Zubří,
  dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit s žadateli příslušnou plánovací smlouvu a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 1250/79 doporučuje zastupitelstvu města schválit výstavbu a převod veřejné infrastruktury – účelové komunikace, vodovodního řadu a splaškové kanalizace-výtlak pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Kramolišov, Na Drahách dle zpracované projektové dokumentace „Prodloužení účelové komunikace a inženýrských sítí“ s těmito žadateli:
  •  pan J.M., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
  •  pan L.K, bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a paní K.K. bytem 742 85 Vřesina
  •  pan J.S., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
  •  pan M.D., bytem 756 24 Bystřička a paní L.D., bytem 756 52 Střítež nad Bečvou,
  dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit s žadateli příslušnou plánovací smlouvu a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 1251/79 schvaluje uzavření smlouvy o nájmu č. 210/2017/OSM mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1252/79 schvaluje, v rámci akce „Lávka přes řeku Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (č. 121/2017/ORM/OR/MoM) mezi městem jako oprávněným a společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 jako povinným, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1253/79 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dočasné veřejné WC – parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov pod Radhoštěm“ (objekt 01 - příprava území, demolice stávajícího objektu, přípojky inženýrských sítí a chodník a objekt 04 - dokončovací práce), kterým je společnost DEMSTAV group, s.r.o., se sídlem Tř. 1.máje 243,753 01 Hranice I-Město, IČ: 27844935 a smlouvu o dílo č. 0178/2017/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností DEMSTAV group, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat za podmínky schválení navýšení výdajové položky určené pro tuto veřejnou zakázku v rámci rozpočtového opatření předkládaného zastupitelstvu města dne 20. 6. 2017. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1254/79 rozhodla, z důvodu neobdržení nabídky, o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Dočasné veřejné WC – parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov pod Radhoštěm“ (objekt 03 - opláštění sanitárního kontejneru, konstrukce střechy), dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1255/79 schvaluje, v rámci investiční akce „Vodovod ul. Sadová“, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (0198/2017/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným a Českou republikou – Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČ: 62933591 jako budoucím povinným, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 • 1256/79 rozhodla podle § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení vybraného dodavatele veřejné zakázky „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm, část IX“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na dodavatele služeb v rámci projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost Activconzult, s. r. o., se sídlem Tečovská 257, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ: 28349342, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1257/79 rozhodla podle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení veřejné zakázky „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm, část IX“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na dodavatele služeb v rámci projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1258/79 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 248/2016/ORM ze dne 13. 9. 2016 na realizaci díla „Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 039 21 921, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.
 • 1259/79 rozhodla o zahájení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele služeb v rámci projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm, část IX - 2.“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
  a) schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh,
  b) jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a
  c) ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Schválená výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1260/79 bere na vědomí informaci o přípravě projektu „Rekonstrukce ul. Bezručovy“ a ukládá odboru rozvoje městského úřadu úkol, dopracovat předložené podklady a předložit k dalšímu projednání.
 • 1261/79 ukládá odboru rozvoje městského úřadu úkol, připravit ve spolupráci s městským architektem zadání na zpracování projektové studie v lokalitě ul. Horská, vstup do ZŠ 5. května.
 • 1262/79 schvaluje studii proveditelnosti k projektu „Transparentní a bezpečný úřad Rožnova pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto studii podepsat a městskému úřadu přiložit k žádosti o poskytnutí dotace.
 • 1263/79 schvaluje, u příležitosti pořádání oslav 750 let města Rožnov pod Radhoštěm, uzavření smlouvy č. 0187/2017/ODKS ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se společností Brose CZ spol. s r.o., se sídlem Průmyslový park 302, Vlčovice, 742 21 Kopřivnice, IČ: 61465704. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky městu určené na oslavy 750 let města Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1264/79 schvaluje uzavření:
  a)
  smlouvy o dílo a licenční smlouvy č. 219/2017/ODKS na výrobu a šíření propagačního videospotu s názvem „Rožnov žije lázeňstvím“ za cenu ve výši 45.000 Kč ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a
  b)
  smlouvy o dílo a licenční smlouvy č. 220/2017/ODKS na výrobu a šíření propagačního videospotu s názvem „Rožnov žije sportem“ za cenu ve výši 45.000 Kč ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy,
  mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a nabyvatelem výhradní licence a Ryszardem Perzynskim, se sídlem Revoluční 1702, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 87343193 jako zhotovitelem a poskytovatelem licence dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1265/79 projednala Pravidla pro udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm a doporučuje zastupitelstvu města Pravidla pro udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a upraveném na schůzi rady města dne 9. 6. 2017 schválit.
 • 1266/79 bere na vědomí přijetí záštity starosty města nad festivalem „Rómská píseň 2017“, pořádaným Demokratickou aliancí Romů ČR z. s. Valašské Meziříčí dne 22. 7. 2017 v areálu Valašského muzea v přírodě.
 • 1267/79 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě licenční a smlouvě o dílo č. 142/2016/OSK na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Tvorba a tisk reprezentativní knižní publikace města Rožnov pod Radhoštěm II " ze dne 7. 9. 2016 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem licence a objednatelem a společností m-ARK Marketing a reklama s.r.o., se sídlem Olomouc - Chválkovice, Železniční 469/4, PSČ 77900, IČ: 27772594 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1268/79 bere na vědomí informace o stavu přípravy a obsahu jednotlivých aktivit a akcí připravovaných v rámci oslav 750. výročí města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1269/79 bere na vědomí rezignaci Ing. Jiřího Růžičky na funkci člena komise sociální a jmenuje novým členem komise Mgr. Miroslava Ildžu, bytem 755 01 Vsetín dle důvodové zprávy a její přílohy.

Ing. Radim Holiš                           Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta                                       místostarosta

Vytvořeno 15.6.2017 8:16:59 - aktualizováno 15.6.2017 8:32:12 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load