Usnesení 81. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 81. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 3. července 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 • 1273/81 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 1274/81 souhlasí s přijetím účelově určeného věcného daru ve výši 13.000 Kč (kostým žirafy) organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti POOL servis, a.s. se sídlem Vodňanská 1419, Kyje, 198 00 Praha 9, IČ:65140711 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1275/81 souhlasí s přijetím dvou účelově určených finančních darů ve výši 17.404 Kč a 27.261 Kč určených na úhradu obědů pro sociálně slabé žáky, příspěvkovou organizací Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČ: 60990384 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1276/81 bere na vědomí informaci o povinnosti úhrady platebního výměru č. 1444772/17/3307-70462-803477 ze dne 21. 6. 2017 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1277/81 souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč určeného na úhradu dvou stolních fotbálků, příspěvkovou organizací Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Boženy Němcové 1180, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, IČ:70918651 od Nadace SYNOT se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 26218330 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1278/81 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace na ul. 1. máje k č.p.1159 a č.p. 1160 v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je společnost Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva 336, IČ: 27828417, a uzavření smlouvy o dílo č. 181/2017/OSM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Vojkůvka s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1279/81 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je UNIQUA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá městskému úřadu připravit pojistnou smlouvu s vítězným uchazečem dle důvodové zprávy a jejich příloh.
 • 1280/81 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava mostu ev. č. Rm-007-Ha přes Hážovický potok v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je společnost STAVBY A STATIKA spol. s r.o., 739 61 Třinec – Staré Město, 1. máje 230, IČ: 29451809, a uzavření smlouvy o dílo č. 223/2017/OSM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností STAVBY A STATIKA spol. s r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1281/81 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 1. 2018 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.
 • 1282/81 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 10. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemcem nejpozději do 31. 7. 2017. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.
 • 1283/81 schvaluje nájem bytu 1+0 č. N3-301 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 1284/81 projednala žádost města Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271 ze dne 12. 6. 2017, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 5. 7. 2017 od 13 do 23 hodin v souvislosti s pořádáním akce „Divotvorný park“ v lokalitě 3 Městský park – horní část v Rožnově pod Radhoštěm a dne 6. 7. 2017 od 14 do 23 hodin v souvislosti s pořádáním akce „Valašské zkušebny“ v lokalitě 10 Plocha mezi domy č. p. 1000 a 1059, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.
 • 1285/81 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. pan V.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm  (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 785/32 v k. ú. Tylovice, ul. Sadová), smlouva č. 108/2016/OSM/35,

(uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 785/9 v k. ú. Tylovice, ul. Sadová), smlouva č. 108/2016/OSM/36.

2. manželé N. , oba trvalý pobyt Valašské Meziříčí

(uložení kanalizační přípojky do městského pozemku p. č. 2774/36 v k. ú. R.p.R, ul. Na Pařeničkách), smlouva č. 108/2016/OSM/39,

(uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 2774/36 v k. ú. R.p.R, ul. Na Pařeničkách), smlouva č. 108/2016/OSM/40.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1286/81 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu a zpevněné plochy na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1.  pan V.P. bytem  Rožnov pod Radhoštěm (sjezd na pozemku p. č. 785/4 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města, ul. Sadová), smlouva 76/2016/OSM/9

2. FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., Jasenická 296, 755 01 Vsetín, IČ: 25309561 (zpevněná plocha na pozemku p. č. 1012/24 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Meziříčská), smlouva 208/2017/OSM.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.  

 • 1287/81 schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 108/2016/OSM/12 uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností E.P.I., s.r.o., Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49610163 jako budoucím oprávněným pro přípojku dešťové kanalizace DN 200 v pozemku p. č. 753 v k. ú. Tylovice ve znění uvedeném v příloze č. 1  důvodové zprávy (dohoda č. 229/2017/OSM) a  schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 108/2016/OSM/38 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností EPIGON spol. s r.o., Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 18051081 jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení přípojky dešťové kanalizace DN 200 do pozemku p. č. 753 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města, (ul. Tvarůžkova).  Schválená smlouva a dohoda o zrušení jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1288/81 schvaluje koupi telefonní budky umístěné na pozemku p.č. 3564/21 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na Masarykově náměstí od společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, IČ : 60193336, za cenu 1.210 Kč s DPH, za účelem zřízení knihobudky a uzavření kupní smlouvy č. 211/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností O2 Czech Republic a.s. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1289/81 projednala žádost pana R.V., bytem  Rožnov pod Radhoštěm, doručenou dne 21. 06. 2017, č. j. MěÚ-RpR/22338/2017, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 8. 7. 2017 od 8 do 22 hodin v souvislosti s pořádáním „Amatérského fotbalového turnaje“ ve sportovním areálu ZŠ 5. května na pozemku ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 1250/14 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.
 • 1290/81 schvaluje zvýšení platových tarifů ředitelce T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ: 44740743, řediteli Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 64123430, řediteli Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 60990317 dle důvodové zprávy a přílohy a ukládá odboru školství a sportu vystavit těmto ředitelům příspěvkových organizací nové platové výměry a starostovi města je podepsat.
 • 1291/81 revokuje své usnesení č. 1179/75 ze dne 12. května 2017, o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek na zhotovitele stavby „Inženýrské sítě Kramolišov – 4. etapa, SO 04 Komunikace a zpevněné plochy – úsek B a vodovod ulice Sadová“. Rada města rozhodla o vyhlášení nové veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby „Inženýrské sítě Kramolišov – 4. etapa, SO 04 Komunikace a zpevněné plochy – úsek B“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

a)  schvaluje výzvu k podání nabídky včetně příloh a seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,

  b)  jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a

  c)  ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.

    Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 

 

 • 1292/81 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách na zhotovitele stavby „Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R. - ul. Na Pařeničkách“ a „Prodloužení vodovodu Rožnov p. R. – ul. Na Pařeničkách“

V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

a) schvaluje výzvu k podání nabídky včetně příloh a seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,

b) jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky,

c) ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.

Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 

 • 1293/81 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dočasné veřejné WC – parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov pod Radhoštěm“ (objekt 01 – příprava území, demolice stávajícího objektu, přípojky inženýrských sítí a chodník a objekt 04 – dokončovací práce), vylučuje, z důvodu neposkytnutí součinnosti, vítězného uchazeče, společnost DEMSTAV group, s.r.o., se sídlem Tř. 1. máje 243, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, IČ: 27844935 z výše uvedené veřejné zakázky a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 178/2017/ORM s uchazečem, který skončil v rámci veřejné zakázky jako druhý v pořadí a kterým je společnost KÁMENBAU s.r.o., se sídlem Vidče č.p. 581, 756 53 Vidče, IČ: 286592661 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky. Schválená smlouva o dílo je součástí tohoto usnesení.
 • 1294/81 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, ukládá jednateli společnosti podat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru Odloučené pracoviště Vsetín písemnou nabídku k výběrovému řízení s aukcí č. OVS/002/2017 a učinit všechny další jednání vedoucí ke koupi pozemků v rámci tohoto výběrového řízení do vlastnictví společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. dle podmínek uvedených v důvodové zprávě, jejích přílohách a v zápise ze schůze rady města dne 3. 7. 2017.
 • 1295/81 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, bere na vědomí zprávu jednatele společnosti uvedenou v důvodové zprávě a v souladu s § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uděluje jednateli společnosti pokyn k poskytnutí ručení za úvěr společnosti Psí útulek Rožnovsko, s.r.o., IČ:04817087, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje uzavření dohody o ručení mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. a Československou obchodní bankou, a.s. dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1296/81 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, ukládá jednateli společnosti zaslat členům rady prostřednictvím e-mailu nejpozději do 31. 8. 2017 písemný návrh okamžitého (provizorního) řešení parkovacího stání před městskou poliklinikou na ul. Letenská.
 • 1297/81 projednala žádost spolku ART centrum Dagi, se sídlem 5. května 1551, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26630257, ze dne 20. 6. 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Rada města neschvaluje poskytnutí slevy na vstupném na Jurkovičovu rozhlednu ve dnech 5.7. – 30.9. 2017 pro návštěvníky akce Sochy z písku.
 • 1298/81 schvaluje uzavření smlouvy o užití Ortofota ČR, č. 0076/2017/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou republikou – Zeměměřický úřad, se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, P.O.Box 21, 182 11 Praha 8, IČ: 60458500 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1299/81 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a schvaluje s účinností od 4. 7. 2017 úpravu vstupného do areálu Rožnovského koupaliště dle návrhu jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. uvedeného v příloze důvodové zprávy a zavedení rodinného vstupného ve výši dle důvodové zprávy.
 • 1300/81 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a bere na vědomí informaci okolo beachvolejbalového hřiště a ukládá jednateli úkol předložit radě města návrh na využití venkovního areálu krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm s termínem do 13. 10. 2017.

 

 

 

                    Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta místostarostka

Vytvořeno 11.7.2017 8:29:13 - aktualizováno 24.7.2017 10:43:25 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load