Usnesení 83. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 83. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 21. července 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1304/83 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 1305/83 schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 2737320549 (agendové č. 242/2017/OSM) o pojištění majetku a odpovědnosti se společností UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/830, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1306/83 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách na zhotovitele stavby „Oprava povrchu komunikace na ul. 1. máje a Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  •  schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh a seznam vyzvaných dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  •  jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky,
  •  ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam vyzvaných dodavatelů a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy a upraveném dle zápisu z rady města dne 21. 7. 2017 jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1307/83 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 227/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Stavební bytové družstvo Rožnov, se sídlem Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00053732 (stavba dodatečné svislé hydroizolace suterénního zdiva s jejím zateplením a odvodnění stavby kanalizační přípojkou a odvodňovacím žlabem nad a v pozemku ve vlastnictví města p. č. 1040/121 pro budovu č. p. 1577 na pozemku p. č. st. 2630, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Svazarmovská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1308/83 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 238/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a paní K.F. bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí oprávněnou ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 738/1 v k. ú. Hážovice ve vlastnictví města. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1309/83 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení nízkého napětí do městských pozemků p. č. 249/24 a 3721/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Kramolišov), smlouva 239/2017/OSM.
  2) pan J. Ch. bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 525/1, p. č. 526, p. č. 1072/3, p. č. 1075/4 v k. ú. Tylovice), smlouva č. 240/2017/OSM.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1310/83 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem sklepního boxu č. 64 o výměře 2,58 m 2 , který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení) na žádost paní K. V. bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou dle důvodové zprávy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.
 • 1311/83 schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 378 o výměře 239 m 2 v k.ú. Hážovice na základě žádosti manželů Z. bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle upravené důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.
 • 1312/83 souhlasí s prodejem svěřeného nepotřebného majetku Základní školy Videčská, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1313/83 bere na vědomí informace o stavu přípravy a obsahu jednotlivých aktivit a akcí připravovaných v rámci oslav 750. výročí města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 • 1314/83 projednala žádost spolku Andělé Stromu života zapsaný spolek, se sídlem Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 03544508, ze dne 7. 7. 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a schvaluje bezplatný vstup na Jurkovičovu rozhlednu dne 24. 7. 2017 pro pozůstalé děti v rámci příměstského tábora Klubu Stromeček.
 • 1315/83 schvaluje zahraniční služební cestu starosty Ing. Radima Holiše, místostarostky Mgr. Kristýny Kosové a místostarosty Ing. Jana Kučery do města Körmend (Maďarsko) ve dnech 17. – 20. 8.2017, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 40% stravného.
 • 1316/83 souhlasí s pořízením prototypu městského mobiliáře (lavičky, stojanu na kola) dle nabídky MgA. Silvie Hruškové za cenu 30.000 Kč v termínu do 2. 10. 2017 dle důvodové zprávy a její přílohy
 • 1317/83 bere na vědomí dokument „Výstupy práce odborných skupin KA 2 a 3“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a upraveném na jednání rady města dne 21. 7. 2017.
 • 1318/83 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Vestavba výtahu, administrativní budova 1. máje 1000“, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy.

                    Ing. Radim Holiš                   Mgr. Kristýna Kosová

                                        starosta místostarostka
Vytvořeno 28.7.2017 12:33:24 - aktualizováno 28.7.2017 12:58:35 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load