Usnesení 84. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 84. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 31. července 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • 1319/84 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 
  • 1320/84 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Celoroční údržba zeleně na vyhrazených travnatých plochách na území města Rožnov pod Radhoštěm 2017 - II“, kterým je firma ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26258692, a uzavření smlouvy o dílo č. 0241/2017/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
  • 1321/84 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s budoucími oprávněnými ze služebnosti:
    1) TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25385780
    (uložení podzemního komunikačního vedení – optické kabelové trasy do pozemků p. č. 1250/1, p. č. 1250/14, p. č. 1250/24 a p. č. 1250/31, projekt EDEN), smlouva č. 237/2017/OSM, kde další smluvní stranou je společnost EDEN ROŽNOV s.r.o. se sídlem na adrese Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 05050651 jako investor.

    2) Českomoravská energetika s.r.o., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 03531384 (uložení zemního kabelového vedení VN a NN, projekt EDEN), smlouva č. 230/2017/OSM, kde další smluvní stranou je společnost EDEN ROŽNOV s.r.o. se sídlem na adrese Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 05050651 jako investor. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
  • 1322/84 ve funkci zřizovatele Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, IČ: 45211761 (dále jen ZŠ Pod Skalkou), bere na vědomí vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky ZŠ Pod Skalkou, paní Mgr. Kristiny Kubečkové, k 31. 7. 2017, a vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Pod Skalkou, ve zněmí uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš               Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta                               místostarosta

Vytvořeno 2.8.2017 15:05:21 - aktualizováno 2.8.2017 15:12:35 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load