Usnesení 86. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 86. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 17. srpna 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

1325/86 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 

1326/86 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Zateplení pavilonu MŠ, 1. máje 864, Rožnov p.R.", kterým je společnost HV stavby a práce s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1625/3, 66451 Šlapanice, IČ: 04395255 a uzavření smlouvy o dílo č. 0243/2017/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností HV stavby a práce s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 4 je součástí tohoto usnesení.

1327/86 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup SW energetického managementu a zpracování metodiky pro zavedení energetického managementu v Rožnově pod Radhoštěm", kterým je společnost Enerfis s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 15000, IČ: 24160202 a uzavření smlouvy o dílo č. 0244/2017/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností Enerfis s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

1328/86 a) schvaluje vzorový text smlouvy č. 0249/2017/ORM o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy,

b) ukládá městskému úřadu, odboru rozvoje, připravit smlouvy dle schváleného vzoru s příslušnými jednotlivými fyzickými a právnickými osobami dle důvodové zprávy a předložit je starostovi města,

c) svěřuje starostovi města pravomoc rozhodnout o uzavření připravených smluv a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv.

Schválené znění vzorové smlouvy je součástí tohoto usnesení

1329/86 bere na vědomí informaci o přípravě realizace projektu „Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy.

1330/86 bere na vědomí informaci o přípravě projektu „Revitalizace vnitrobloku na sídlišti, ul. Kulturní“ dle důvodové zprávy.

1331/86 schvaluje zahraniční služební cestu Lenky Střálkové do města Körmend (Maďarsko) ve dnech 17. – 20. 8. 2017, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 40% stravného.

1332/86 ve funkci zřizovatele Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, IČ: 45211761 (dále jen ZŠ Pod Skalkou) jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky ZŠ Pod Skalkou uvedené v důvodové zprávě. Rada města doporučuje a souhlasí, aby si komise v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 přizvala k jednání komise nezávislého ředitele/ředitelku ze základní školy mimo region Rožnovsko jako odborníka s hlasem poradním.

1333/86 schvaluje provozní řád veřejného WC na ulici Palackého, na ulici Sokolská a na hřišti na ulici Letenská v Rožnově pod Radhoštěm  ve znění uvedeném v příloze č. 1 až 3 důvodové zprávy a upraveném na schůzi rady města dne 17. 8. 2017. Schválené provozní řády jsou součástí tohoto usnesení.

1334/86 bere na vědomí informace o úpravě zeleně v rozsahu dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku realizovat částečnou úpravu zeleně na Masarykově náměstí dle projektu pana Nečeského ze dne 30. 5. 2017, a to s výjimkou dvou ploch, které zůstanou travnaté. Zeleň u křižovatky U Janíků bude řešena v roce 2018.

1335/86 bere na  vědomí informace o průběhu rekonstrukce rozvodů vodoinstalace v bytovém domě čp. 2330, ul. Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, v rozsahu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, ukládá jednateli společnosti, Ing. Jindřichu Žákovi, aby po předání písemného prohlášení zhotovitele projektové dokumentace ze strany výboru Společenství vlastníků Lesní čp. 2330, že projektová dokumentace zaručuje kompletnost, celistvost a proveditelnost rekonstrukce rozvodu vody v bytovém domě čp. 2330 na ul. Lesní, poskytl výboru Společenství vlastníků Lesní čp. 2330 neprodleně maximální součinnost při rekonstrukci rozvodů vody a po dobu rekonstrukce umožnil výboru a dodavatelské firmě přístup do části nebytového prostu N12/2330 – bývalé výměníkové stanice za účelem provedení přepojení potrubí a montáží nových rozdělovačů teplé vody, studené vody a cirkulace.

1336/86 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 22 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 8. 2018 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.

1337/86  schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 207 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N67-608 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 28. 2. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

1338/86 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 30. 11. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemcem nejpozději do 31. 8. 2017. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

 

 

1339/86 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 208, č. 301, č. 303, č. 307, č. 316 a č. 401 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 6, č. 12, č. 35, č. 55, č. 71 a č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 27 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 20 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B18-519 a č. B50-716 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 9. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

1340/86 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 101 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 17 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 3. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

1341/86 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 70 a č. 81 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N41-528 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 12. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemci nejpozději do 29. 9. 2017. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

1342/86 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 30 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1343/86 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 5 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1)  pan M.P., bytem  Rožnov pod Radhoštěm

(uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 249/24 a 3721/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Kramolišov), smlouva 108/2016/OSM/41,

2) pan M.H., bytem Rožnov pod Radhoštěm

(uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice, ul. Horní Dráhy), smlouva č. 108/2016/OSM/42,

3) p. M.M., bytem  Rožnov pod Radhoštěm

(uložení vodovodní přípojky s vodoměrnou šachtou do městského pozemku p. č. 344/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Na Drahách), smlouva 108/2016/OSM/43,

4) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035

(uložení zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně do městských pozemků p. č. 2109/8 a p. č. 3634/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Pod Chlacholovem), smlouva 108/2016/OSM/44

5) paní L.E., bytem  Rožnov pod Radhoštěm

(uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3634/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Polanského), smlouva 108/2016/OSM/45.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

1344/86  schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1) pan M.H., bytem Rožnov pod Radhoštěm  (sjezd na pozemku p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města, ul. Horní Dráhy), smlouva 76/2016/OSM/10,

2) manželé O., bytem, Rožnov pod Radhoštěm (sjezd na pozemku p. č. 3156/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Pod Pindulu), smlouva 76/2016/OSM/11.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

1345/86 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 347/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681 jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě uložení podzemního komunikačního vedení – optické kabelové trasy do pozemků p. č. 1040/5, p. č. 1086/3 a p. č. 3750/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. 1. máje.  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

1346/86 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 247/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Stavební bytové družstvo Rožnov, se sídlem Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00053732 (stavba zastřešení venkovního schodiště, rekonstrukci venkovního schodiště a zastřešení vstupu do sklepa nad a v pozemku ve vlastnictví města p. č. 959/5 pro budovu č. p. 1704 na pozemku p. č. st. 2993/2, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Revoluční). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

 

1347/86 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 782/21  o výměře cca 1012 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. 782/8 o výměře cca 407 m2 a za část pozemku p.č. 782/12 o výměře cca 36 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o., se  sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60794062, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm vyznačené v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit budoucí smlouvu směnnou k projednání zastupitelstvem města.

1348/86 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemků p. č. 1032/8 o výměře cca 105 m2, p. č. 3780/2 o výměře cca 5 m2, p. č. 3780/5 o výměře cca 18 m2 a p. č. 3781/5 o výměře cca 96 m2 vyznačené v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení (přesné výměry budou stanoveny geometrickým plánem), vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, na základě žádosti manželů Z. , oba trvalý pobyt Vidče a pana L.D.,  bytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta místostarostka

Vytvořeno 21.8.2017 14:55:46 - aktualizováno 21.8.2017 14:56:21 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load