Usnesení 87. Rady města

V Ý P I S  Z E Z Á P I S U

(usnesení)

z 87. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 25. srpna 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1349/87 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn

 • 1350/87 bere na vědomí výsledky ročního hodnocení pracovní činnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje změnu výše osobních příplatků od 1. 9. 2017 a výši ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm za rok 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1351/87 schvaluje stanovení významných pracovních úkolů pro roční hodnocení pracovní činnosti ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm pro období září 2017 až březen 2018 dle důvodové zprávy.

 • 1352/87 souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 8.492 Kč organizací Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918643, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1353/87 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu komunikace na ul. 1. máje a Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm “, kterým je společnost COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ: 26177005 dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření smlouvy o dílo č. 236/2017/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, COLAS CZ, a.s. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1354/87 schvaluje vyhlášení záměru ve znění uvedeném v důvodové zprávě na pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m 2 v k.ú. Tylovice včetně části budovy (zemědělské stavby) bez č.p./č.e., která je součástí tohoto pozemku, jak je vyznačeno v katastrálním situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení a to za účelem podnikání na dobu určitou od 01.10. 2017 do 31. 3. 2018 společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 458 09 712, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 • 1355/87 schvaluje uzavření smlouvy o organizování veřejné služby č. ZVS-VS-16/2017 mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ: 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1356/87 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění využití volného času dětí a mládeže v rámci prevence sociálně patologických jevů č. 232/2017/OSM ze dne 29. 6. 2017 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm a aktualizovaný Provozní řád hřiště dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek a Provozní řád jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1357/87 schvaluje
  • odpis nedobytné pohledávky ve výši 1.236 Kč za paní M.K.
  • odpis nedobytné pohledávky ve výši 2.186 Kč za panem J.K.
  dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1358/87 projednala informaci o záměru na rozšíření parkoviště na ulici Bayerova na pozemky p.č. 6233, p.č. 6234/2 a p.č. 3564/60 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a pozemky p.č. 3564/43, p.č. 6234/1 a p.č. 6087/2 ve vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vše v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm včetně zdůvodnění jeho realizace.
  Rada města souhlasí s předloženým záměrem a doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit podání žádosti o přímý prodej pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6234/1 a p.č. 6087/2 ve vlastnictví České republiky, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1359/87 projednala informaci o záměru na využití pozemku p.č. 1250/30 ve vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vše v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm. Rada města souhlasí s předloženým záměrem a doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit podání žádosti o přímý prodej pozemku p.č. 1250/30, ve vlastnictví České republiky, dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1360/87 projednala žádost města Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271 ze dne 21. 8. 2017 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 6. 9. 2017 v době od 9:00 do 22:00 hod. v souvislosti s pořádáním akce „Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti a Rožnovská noc venku“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 • 1361/87 rozhodla podle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení veřejné zakázky „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm, část IX - 2“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na dodavatele služeb v rámci projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1362/87 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Inženýrské sítě Kramolišov – 4. etapa, SO 04 Komunikace a zpevněné plochy – úsek B“, kterým je společnost COLAS CZ a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, divize Silniční stavitelství, oblast Východ, region Zlínský, Pančava 492, 760 01 Zlín-Příluky, IČ: 26177005 a uzavření smlouvy o dílo č. 0171/2017/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností COLAS CZ a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1363/87 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R. - ul. Na Pařeničkách“ a „Prodloužení vodovodu Rožnov p. R – ul. Na Pařeničkách“, kterým je společnost COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem 756 27 Valašská Bystřice 225, IČ: 46577238 a uzavření smlouvy o dílo č. 0233/2017/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností COMMODUM, spol. s r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1364/87 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 248/2016/ORM na realizaci díla „Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 039 21 921, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

 • 1365/87 bere na vědomí informaci o probíhající přípravě projektu „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ a doporučuje zastupitelstvu města pro další projektovou přípravu schválení předložené varianty s označením „C“ uvedené v příloze č. 4 důvodové zprávy.

 • 1366/87 1) schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při organizačně technickém zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 (příprava volebních místností) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Darjou Jirouškovou, Pivovarská 6 , Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 42034345 a smlouvy o spolupráci při organizačně technickém zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 (příprava hlasovacích lístků a obálek) ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z. s., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49562878,
  2) svěřuje odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv a vystavování objednávek za město Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti se zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 dle důvodové zprávy a
  3) pověřuje Mgr. Ing. Veroniku Janíkovou, vedoucí odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, podepisováním smluv a objednávek uvedených v bodě 2 tohoto usnesení.
  Schválené smlouvy o spolupráci dle bodu 1 jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1367/87 schvaluje přijetí záštity starosty města nad festivalem Božská flétna konaným ve dnech 5.-7. 10. 2017 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a v kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1368/87 schvaluje zahraniční služební cestu Radima Holiše, Kristýny Kosové a Jana Kučery do města Považská Bystrica (Slovensko) dne 22. 9. 2017, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 10% stravného.

 • 1369/87 bere na vědomí informaci o ocenění osobnosti v sociální oblasti dle důvodové zprávy.

 • 1370/87 bere na vědomí zprávu ředitele městské policie o bezpečnosti v silničním provozu na území města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1371/87 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 25 ks počítačových sestav“, kterým je Topsoft JKM spol. s r.o., se sídlem Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 25403435 a uzavření kupní smlouvy číslo 0246/2017/MIS na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Topsoft JKM, spol. s r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1372/87 a) ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Rožnov pod Radhoštěm, ukládá ředitelům příspěvkových organizací města Rožnov pod Radhoštěm poskytnout Ing. Janu Cieslarovi, zaměstnanci města Rožnov pod Radhoštěm zařazenému do městského úřadu na pozici energetik města, součinnost při zavádění energetického managementu města Rožnov pod Radhoštěm, zejména poskytnout potřebné informace o spotřebě elektřiny, tepla, vody a plynu, všechna vyúčtování za odběr těchto médií od začátku roku 2016 a umožnit energetikovi města přístup k jednotlivým odběrným místům (měřidlům) těchto médií.
  b) ve funkci jediného společníka společností s ručením omezeným ve výlučném vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ukládá jednatelům těchto společností poskytnout Ing. Janu Cieslarovi, zaměstnanci města Rožnov pod Radhoštěm zařazenému do městského úřadu na pozici energetik města, součinnost při zavádění energetického managementu města Rožnov pod Radhoštěm, zejména poskytnout potřebné informace o spotřebě elektřiny, tepla, vody a plynu, všechna vyúčtování za odběr těchto médií od začátku roku 2016 a umožnit energetikovi města přístup k jednotlivým odběrným místům (měřidlům) těchto médií.
 • 1373/87 jmenuje novým členem komise životního prostředí (a současně grantové komise pro životní prostředí), pana Jiřího Pavelku, bytem Valašská Bystřice dle důvodové zprávy.
 • 1374/87 ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 592, IČ: 44740743, nepovoluje umístění reklamního banneru firmy Autocentrum Lukáš, s.r.o. na objektu kina Panorama a ukládá ředitelce T klub - kulturní agentury, příspěvková organizace, zajištění jeho odstranění v termínu do 15. 9. 2017
 • 1375/87 nepovoluje umístění reklamního zařízení pana Nehata Saliho na sloupu veřejného osvětlení v ulici Palackého v pozici dle důvodové zprávy.

 • 1376/87 bere na vědomí informaci o průběhu přípravy projektu „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a po projednání:
  1) Nesouhlasí s vybudováním podchodu pod kolejištěm u výpravní budovy.
  2) Požaduje přesun kolejiště s nástupišti co nejvíce západním směrem tak, aby za zhlavím kolejí vznikla možnost průchodu v severo-jižním směru a další přístup k nádraží.
  3) Požaduje zachování výpravní budovy a její citlivou rekonstrukci.
  4) Ukládá starostovi města jednat s majitelem pozemků pod autobusovým nádražím, firmou Z-Group a.s., ve věci přístupu a příjezdu k výpravní budově a vybudování parkovacích míst pro cestující.
 • 1377/87 bere na vědomí informaci o nominaci členů „Týmu pro dohodu“ a „Pracovní skupiny ORP Rožnov pod Radhoštěm“ pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2019 – 2021 dle důvodové zprávy.
 • 1378/87 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

Ing. Radim Holiš               Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta                               místostarosta

Vytvořeno 7.9.2017 12:19:05 - aktualizováno 7.9.2017 12:37:52 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load