Usnesení 88. Rady města

V Ý P I S  Z E Z Á P I S U

(usnesení)

z 88. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 4. září 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1379/88 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

 • 1380/88 doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury:
  - dvou veřejných účelových komunikací v celkové délce 218,4 m a o celkové zpevněné ploše 1385 m 2 , včetně odvodnění do dešťové kanalizace
  - chodníku se schodištěm o délce 16,8 m
  - vodovodního řadu v délce 118 m
  - dešťové kanalizace v délce 272,05 m
  - splaškové kanalizace v délce 276 m
  - veřejného osvětlení se sedmi osvětlovacími body,
  a bezúplatný převod pozemků p.č. 819/33, p.č. 819/36, p.č. 819/37, p.č. 819/38 a p.č. 819/39, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod uvedenou veřejnou účelovou komunikací, do vlastnictví města od individuálních vlastníků, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit příslušnou smlouvu s individuálními vlastníky a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 1381/88 doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 (agendové číslo 347/2015/OSM/1) k plánovací smlouvě č. 347/2015/OSM na výstavbu a převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Pod Kozincem, se stavebníky panem P.H. a paní B. H. , oba bytem Michnova 1625/1, Chodov, 149 00 Praha 4, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy k projednání zastupitelstvu města.

 • 1382/88 schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Jana Kučery, MSc., místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm do města Trenčín (Slovensko) dne 4. 9. 2017, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 10% stravného.

 • 1383/88 u kládá úkol sociálnímu odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit přípravu jarmarku sociálních služeb, který se uskuteční dne 6. 9. 2017 a organizačně zajistit koordinaci týdne neziskových organizací ve dnech 4. 9. až 8. 9. 2017 dle důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš     Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta           místostarosta

Vytvořeno 7.9.2017 12:38:10 - aktualizováno 7.9.2017 12:41:41 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load