Usnesení 90. Rady města

V Ý P I S Z E   Z Á P I S U

(usnesení)

z 90. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 20. září 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1386/90 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn

 • 1387/90 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 20.000 Kč organizací Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 70887659 od společnosti Nadace SYNOT se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ 26218330 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1388/90 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhů likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 7. 3. 2017, 13. 4. 2017 a 29. 6. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.

 • 1389/90 schvaluje dání výpovědi smlouvy o provozování městského útulku pro psy v Rožnově pod Radhoštěm, uzavřené mezi městem jako zřizovatelem psího útulku umístěného v lokalitě Pálkovňa na pozemku p. č. 782/11 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a MVDr. Radimem Korbášem, sídlem Pletařská 210, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 67301428 jako provozovatelem dne 1. 2. 2005 ve znění pozdějších dodatků dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města výpověď uvedenou v příloze č. 2 důvodové zprávy podepsat a odboru správy majetku doručit provozovateli nejpozději do 30. 9. 2017.

 • 1390/90 schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 10/2007/OSM/OS o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 26. 2. 2007 mezi firmou ASEKOL a. s., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ: 27373231 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 3 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1391/90 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 49 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s panem J.H. , bytem Rožnov pod Radhoštěm k 30. 9. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

 • 1392/90 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 61 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s paní M.Č., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 1393/90 schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 316 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní K.V. a panem J.V., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

 • 1394/90 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě nad a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 11 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN a jistící skříně do městského pozemku p. č. 1473/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. „Lázeňská“), smlouva 108/2016/OSM/46,
  2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN a jistící skříně do městského pozemku p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. „Lázeňská“), smlouva 108/2016/OSM/47,
  3) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice, ul. Horní Dráhy), smlouva 108/2016/OSM/48,
  4) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN a jistící skříně do městského pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Tylovice, ul. Kulišťákova), smlouva 108/2016/OSM/49,
  5) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení nadzemního kabelového vedení VN nad městskými pozemky p. č. 136 a p. č. 3600 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, nad Sokolovnou), smlouva 108/2016/OSM/51,
  6) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení VN do městských pozemků p. č. 1012/2, p. č. 1012/19, p. č. 1012/40, p. č. 1012/44, p. č. 1012/46 a p. č. 3601/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Meziříčská), smlouva 108/2016/OSM/52,
  7) pan L.H. , Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3634/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Polanského), smlouva 108/2016/OSM/53,
  8) Manželé F. Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 561/10 v k. ú. Hážovice), smlouva 108/2016/OSM/54,
  9) pan J.B. Rožnov pod Radhoštěm (uložení plynové přípojky do městského pozemku p. č. 2216/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Družstevní), smlouva 108/2016/OSM/55,
  10) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 3634/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Polanského), smlouva 108/2016/OSM/56.
  11) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN a VN do městských pozemků p. č. 1250/1 a p. č. 1291/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Horská), smlouva 108/2016/OSM/57.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1395/90 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 76/2016/OSM/12 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a paní L.E. Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí oprávněnou ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3634/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1396/90 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 262/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Společenství vlastníků 1573 v Rožnově p. R., se sídlem Oděská 1573, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25895273 (stavba základových patek v pozemcích ve vlastnictví města p. č. 1040/100 a p. č. 1040/90 potřebných pro stavbu zastřešení vstupního schodiště bytového domu č. p. 1573 stojícího na pozemku p. č. st. 2632, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Oděská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1397/90 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2330810642 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a paní K.V. bytem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, na pronájem sklepního boxu č. 64 o výměře 2,58 m 2 , který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1398/90 schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 28. 1. 2015 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a panem M.O., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem na pronájem sklepního boxu č. 59 o výměře 2,52 m 2 , který je části nebytového prostoru N89 v domě čp. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda o ukončení nájemní smlouvy je součástí tohoto usnesení.

 • 1399/90 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem sklepního boxu č. 59 o výměře 2,52 m 2 , který je částí nebytového prostoru č. N89 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení) na žádost paní B. B. , bytem Rožnov pod Radhoštěm na dobu neurčitou dle důvodové zprávy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

 • 1400/90 schvaluje vyhlášení záměru na propachtování částí pozemků p.č. 752/2, p.č. 783/10, p.č. 782/6, p.č. 782/3, p.č. 782/1 p.č. 783/11 a p.č. 782/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 35 755 m 2 a částí pozemků p.č. 785/8 a p.č. 785/9 v k.ú. Tylovice o výměře 4 899 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (ortofoto mapy s vyznačenými částmi pozemků k propachtování jsou přílohou tohoto usnesení), a to na dobu neurčitou od 1. 1. 2018 na základě žádosti Zemědělského obchodního družstva Rožnovsko, se sídlem Vigantice čp. 278, 756 61, IČ: 47672650 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 • 1401/90 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 3612 o výměře cca 3 m 2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. St. 353 o výměře cca 3 m 2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve společném jmění manželů P., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm vyznačené v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 • 1402/90 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem garáže (číslo jednotky 1773/16) v bytovém domě 1773 na ulici Kulturní na pozemku p. č. st. 3594/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na žádost paní Z. S., bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou dle důvodové zprávy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

 • 1403/90 bere na vědomí informaci o dalším jednání s manžely S. ve věci možné směny pozemků dle důvodové zprávy.

 • 1404/90 ve funkci zřizovatele Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, IČ: 45211761 (dále jen ZŠ Pod Skalkou) souhlasí s přizváním odborníků s hlasem poradním k jednání konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky ZŠ Pod Skalkou uvedených v důvodové zprávě.

 • 1405/90 schvaluje seznam projektových záměrů pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území (integrované nástroje ITI, IPRU, CLLD) a to:
  1) Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384 uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy,
  2) Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Videčská 63, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376 uvedený v příloze č. 2 důvodové zprávy a ukládá starostovi města podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“ uvedených příspěvkových organizací dle vzoru v příloze č. 3 důvodové zprávy.

 • 1406/90 schvaluje odměnu řediteli Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, panu Miroslavu Kokinopulosovi, k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení 50 let věku ve výši uvedené v důvodové zprávě.

 • 1407/90 schvaluje změnu výše příplatků za vedení od 1. 9. 2017 ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1408/90 schvaluje platový výměr Mgr. Zitě Koláčkové, zástupkyni ředitelky Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1409/90 rozhodla o zahájení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele služeb v rámci projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm, část IX - 3.“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
  a) schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh,
  b) schvaluje seznam uchazečů pro výzvu k podání nabídek
  c) jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a
  d) ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Schválená výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace, seznam uchazečů pro výzvu a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1410/90 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rožnov pod Radhoštěm, rozšíření kanalizace, Lokalita Rybníčky, ul. Slezská, ul.Příčná“, kterým je společnost COMMODUM spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ: 46577238 a uzavření smlouvy o dílo č. 0265/2017/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností COMMODUM spol. s r.o, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá odboru rozvoje a finančnímu odboru zařadit do rozpočtu města na rok 2018 finanční krytí veřejné zakázky „Rožnov pod Radhoštěm, rozšíření kanalizace, Lokalita Rybníčky, ul. Slezská, ul. Příčná“ ve výši 200 tis. Kč. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1411/90 schvaluje uzavření smlouvy č. 0268/2017/ORM o postoupení práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby a ze stavebního povolení vydaného v rámci projektu „Vodovod ul. Sadová“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako postupitelem a Vodovody a kanalizacemi Vsetín a.s. se sídlem Jasenická1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 jako postupníkem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1412/90 schvaluje přijetí záštity starosty města nad akcí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu dne 1. 12. 2017 a Česko zpívá koledy dne 13. 12. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1413/90 schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Jana Kučery, MSc., místostarosty města, do města Považská Bystrica (Slovensko) dne 26. 9. 2017, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 10% stravného.

 • 1414/90 schvaluje přijetí záštity místostarosty města nad akcí Technický jarmark 2017 dne 6. 10. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1415/90 souhlasí se zapojením do aktivity integrace systémů řízení kvality dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá městskému úřadu aktivní součinnost v dané oblasti, stanovení příslušného pracovního týmu a kontaktní osoby. Účast je bezplatná, aktivita zahrnuje externí metodickou podporu a je realizována v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem "Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21".

 • 1416/90 projednala pozvánku k veřejnému projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které se uskuteční 10.10. 2017 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a pověřuje Mgr. Kristýnu Kosovou účastí na tomto veřejném projednání.

 • 1417/90 po projednání potvrzuje své usnesení č. 1376/87 ze dne 25. 8. 2017 týkající se průběhu přípravy projektu „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“ v plném rozsahu.

 • 1418/90 bere na vědomí informaci o zpracovaných studiích na úpravu veřejného prostranství na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1419/90 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, schvaluje záměr „Hudební klub 1. máje 1000“, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1420/90 schvaluje dodatečné stavební práce na akci s názvem „Oprava lodžií BD Svazarmovská č. p. 1684, Rožnov pod Radhoštěm“ v rozsahu stavebních rozpočtů uvedených v příloze č. 2, 3 a 4 důvodové zprávy a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 131/2017/OSM ze dne 26. 6. 2017 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., se sídlem č. p. 444, 756 27 Valašská Bystřice, IČ: 28645006 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš                           Mgr. Kristýna Kosová

starosta                                         místostarostka

Vytvořeno 26.9.2017 13:25:55 - aktualizováno 26.9.2017 13:30:03 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load