Usnesení 93. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 93. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 13. října 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1431/93 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1432/93 ukládá úkol odboru správy majetku zajistit vypracování znaleckého posudku tržního nájemného na celý objekt Společenského domu do 20.10.2017.

 • 1433/93 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 15.000 Kč organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti Nadace SYNOT se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 26218330 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1434/93 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 8.352 Kč na úhradu nákladů na obědové služby příspěvkovou organizací Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 60990376, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1435/93 souhlasí s přijetím věcného daru organizací MŠ 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 64123294 v hodnotě 3.490 Kč od paní L.V., bydlištěm Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1436/93 schvaluje výjimku dle části IV. odst. 1 směrnice č. 1/2017, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup vysokozdvižného vozíku pro sběrný dvůr v majetku Města Rožnov pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to Jaroslavu Ráblovi, IČ: 60550503, sídlo 756 44 Kunovice 211, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 222/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem, jejímž předmětem je nákup vysokozdvižného vozíku za kupní cenu ve výši 302.500 Kč vč. DPH. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1437/93 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 204 a č. 213 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 29 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 38 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B74-901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 4. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

 • 1438/93 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 54 a č. 74 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 4. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

 • 1439/93 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 1. 2018 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemcem nejpozději do 31. 10. 2017. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

 • 1440/93 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 27 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 1443/93 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1) pan M.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení plynovodní přípojky do městského pozemku p. č. 249/24 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Kramolišov), smlouva 108/2016/OSM/58,
  2) ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 15503461 (uložení tlakového rozvodu vody do městských pozemků p. č. 3778/7,p. č. 3779/1 a p. č. 1040/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Zuberská), smlouva č. 108/2016/OSM/59.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1444/93 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2330814591 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a paní B.B. bytem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, na pronájem sklepního boxu č. 59 o výměře 2,52 m 2 , který je částí nebytového prostoru č. N89 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy . Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1445/93 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem sklepního boxu č. 8 o výměře 3,84 m 2 , který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení), a to na dobu neurčitou na žádost paní L.H. , bytem Rožnov pod Radhoštěm. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

 • 1446/93 schvaluje uzavření smlouvy č. 291/2017/OSM o zřízení věcného břemene služebnosti ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, jako osobou oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích p.č. 2774/5 a p.č. 2774/36 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6197-334/2017. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1447/93 revokuje své usnesení č. 1401/90 ze dne 20. 9. 2017 a schvaluje vyhlášení záměru na směnu částí pozemku p. č. 3612 o výměře cca 5 m 2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. st. 353 o výměře cca 3 m 2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve společném jmění manželů P. oba bytem Rožnov pod Radhoštěm vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm vyznačené v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 • 1448/93 schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 252/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko, se sídlem Vigantice čp. 278, 756 61, IČ: 47672650 jako pachtýřem. Předmětem smlouvy je propachtování částí pozemků p.č. 752/2, p.č. 782/1, p.č. 782/3, p.č. 782/4, p.č. 782/6, p.č. 783/10 a p.č. 783/11 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 35 755 m 2 a částí pozemků p.č. 785/8, p.č. 785/9 v k.ú. Tylovice o výměře 4 899 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (ortofoto mapy s vyznačenými částmi pozemků k propachtování jsou přílohou tohoto usnesení a nedílnou součástí pachtovní smlouvy) za pachtovné ve výši 400 Kč/ha/pachtovní rok, a to na dobu neurčitou od 1. 1 .2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1449/93 projednala žádost paní K.M. bytem Rožnov pod Radhoštěm, o uzavření plánovací smlouvy ze dne 13. 9. 2017, a doporučuje zastupitelstvu města schválit vybudování veřejné infrastruktury – splaškové kanalizace pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Horní Paseky, ul. Žerotínská dle zpracované projektové dokumentace „Prodloužení splaškové kanalizace“ a její následný převod do vlastnictví města dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit s žadatelem příslušnou plánovací smlouvu a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

 • 1450/93 projednala žádosti o poskytnutí individuální dotace předložené prostřednictvím přílohy č. 1 důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci panu J.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm ve výši 40 tis. Kč na projekt Revitalizace zeleně v osadě Bučiska dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

 • 1451/93 schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v tabulce důvodové zprávy pod čísly 1,2,4,5 a ukládá městskému úřadu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a starostovi města smlouvy o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci podepsat.

 • 1452/93 projednala žádost paní Z.N. ze dne 12. 6. 2017 o poskytnutí individuální dotace na projekt „Veřejná lednice“ a ukládá odboru školství a sportu   zapracovat do vzorové smlouvy na poskytnutí individulání dotace schválené na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 podmínku převodu lednice do majetku města, pokud bude projekt ukončen dříve než za 3 roky a žádost spolu s vypracovanou smlouvou předložit k projednání na schůzi rady města dne 27.10. 2017.

 • 1453/93 bere na vědomí informaci o potřebě nových prostor Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvkové organizace, IČ: 750 44 340 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1454/93 schvaluje uzavření smlouvy č. 253/2017/ORM o užívání technických zařízení mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00098604 jako majitelem technického zařízení (přípojky inženýrských sítí) dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1455/93 schvaluje uzavření smlouvy č. 254/2017/ORM o užívání technických zařízení mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a správcem technického zařízení (přípojky inženýrských sítí) Základní školou Pod Skalkou, příspěvkovou organizací, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1456/93 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 032/2017/ORM ze dne 22. března 2017 na realizaci díla „Územní studie lokalit - „Balkán“, „Na Drahách“, „Pod Chlacholovem“, „U Sladského potoka“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a Ing. arch. Lukášem Peckou, PhD., se sídlem Brno-Žabovřesky, Žabovřesky, Kvapilova 2505/3, IČ: 72450151 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

 • 1457/93 schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 272/2017/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, jako pronajímatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Účelem smlouvy je zajištění výstavby a následného provozování cyklostezky na části pozemku p.č. 3689/6, vše k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rámci projektu „Cyklopodjezd pod komunikací ul. Palackého – horní most, Rožnov pod Radhoštěm – verze 3“. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1458/93 bere na vědomí informaci o přípravě projektu „Dětské přírodní hřiště v městském parku“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru rozvoje připravit realizaci projektu v rámci rozpočtu města na rok 2018.

 • 1459/93 ukládá městskému úřadu oslovit alespoň tři dodavatele služby na zavedení systému ochrany osobních údajů dle GDPR na Městském úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Městské policii Rožnov pod Radhoštěm a ve všech městem Rožnov pod Radhoštěm zřízených příspěvkových organizacích včetně zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů tímto dodavatelem a následně předložit radě města nabídky oslovených subjektů a návrh příslušné smlouvy dle důvodové zprávy.

 • 1460/93 revokuje své usnesení č. 1198/76 ze dne 16. května 2017 a ukládá odboru rozvoje ve spolupráci s odborem kanceláře starosty městského úřadu zajistit v rámci přípravy projektu „Rekonstrukce parkovacích stání na ul. Vítězná“ provedení ankety mezi obyvateli ulice Vítězná dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1461/93 bere na vědomí předloženou verzi „Koncepce rozvoje bydlení města“ z října 2017 a doporučuje zastupitelstvu města schválit tento strategický dokument ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 • 1462/93 schvaluje výjimku dle části. III. vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na realizaci díla „Dočasné veřejné WC – parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov pod Radhoštěm“ (objekt 03 - opláštění sanitárního kontejneru, konstrukce střechy) jednomu uchazeči, a to Dimitrios Papadopulos, se sídlem Frenštátská 1518, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 74779621, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0292/2017/ORM ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1463/93 schvaluje vítězného uchazeče na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „C“ - „Revitalizace vnitrobloku sídliště Písečná, mezi ulicemi Kulturní a Jaroňkova, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je Ing. arch Martin Janda, autorizovaný architekt ČKA 02562, se sídlem Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 60766859 a smlouvu o dílo č. 0266/2017/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Ing. arch. Martinem Jandou., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá městskému úřadu zařadit finanční krytí na tuto veřejnou zakázku do rozpočtového opatření projednávaném na jednání zastupitelstva města dne 31. 10. 2017 a starostovi města tuto smlouvu podepsat za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření.

 • 1464/93 bere na vědomí informaci o přípravě poptávkového řízení na provedení veřejného průzkumu „o kvalitě života“ občanů Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1465/93 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o vytvoření díla a licenční smlouvě č. 110/2017/ODKS ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a panem Jiřím Gužíkem, trvalým pobytem Boskovice, jako autorem. Předmětem dodatku je rozšíření díla o dvě středně dlouhé verze hudební znělky města Rožnov pod Radhoštěm v délce 47 a 42 vteřin včetně poskytnutí licence k těmto verzím. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

 • 1466/93 bere na vědomí odstoupení paní Jiřiny Sehnalové z funkce člena Komise zdravého města a MA21 a novým členem Komise zdravého města a MA21 jmenuje Sylvu Mikulenkovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta       místostarosta

Vytvořeno 19.10.2017 8:32:02 - aktualizováno 20.10.2017 13:33:54 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load