Usnesení 94. Rady města

V Ý P I S  Z E Z Á P I S U

(usnesení)

z 94. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 27. října 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1467/94 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 1468/94 projednala žádost starosty města Valašské Meziříčí ze dne 9. 10. 2017 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy a nesouhlasí s poskytnutím finančně nespecifikovaného daru městu Valašské Meziříčí pro chodníky a parkoviště před Nemocnicí Valašské Meziříčí dle důvodové zprávy.
 • 1469/94 schvaluje „ Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ na zimní období r. 2017/2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený plán zimní údržby je součástí tohoto usnesení.
 • 1470/94 1) schvaluje vzorový text dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ:72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy,
  2) ukládá městskému úřadu připravit dohody dle schváleného vzorového textu pro 6 pomocných dělníků dle důvodové zprávy a
  3) ukládá starostovi města tyto dohody podepsat a
  4) svěřuje starostovi města rozhodování o uzavírání dodatků k těmto dohodám.
 • 1471/94 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě nad a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1) Manželé M., oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm (uložení kanalizační přípojky do městských pozemků p. č. 2091/37 a p. č. 3634/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Polanského), smlouva 108/2016/OSM/50,
  2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního a nadzemního kabelového vedení VN včetně příhradového stožáru nad a do městského pozemku p. č. 1336/1 v k. ú. Tylovice), smlouva 301/2017/OSM,
  3) paní L.V., bytem Zubří (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 2886/13 v k. ú. R.p.R), smlouva 108/2016/OSM/60. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1472/94 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem sklepního boxu č. 51 o výměře 1,68 m 2 , který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení) na žádost pana M.T. bytem Vigantice a paní B.T., bytem Valašské Meziříčí a to na dobu neurčitou dle důvodové zprávy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.
 • 1473/94 jmenuje s účinností ode dne 1. 11. 2017 paní Jarmilu Sochorovu, Rožnov pod Radhoštěm a pana Igora Tesárka, bytem Rožnov pod Radhoštěm, členy školské rady ustanovené při Základní škole Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 70918643, dle důvodové zprávy.
 • 1474/94 jmenuje pana Mgr. Lumíra Ondřeje trvalým pobytem Vidče na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761, na období 6-ti let od 1. 1. 2018 a ukládá odboru školství a sportu vystavit jeho jmenování na pracovní místo ředitele uvedené základní školy a starostovi města toto jmenování podepsat.
 • 1475/94 1) schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpevněná plocha na parc. č. st. 59 a 59/1, MŠ Na Zahradách č.p. 644, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost TM Stav, spol. s r.o., se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín IČ 48399477 a uzavření smlouvy o dílo č. 0263/2017/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností TM Stav, spol. s r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh.
  2)
  vylučuje společnost DEMSTAV Group, s.r.o., IČ 27844935 z důvodu, že nesplňuje požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky, jak je uvedeno v důvodové zprávě k tomuto usnesení.
  3)
  vylučuje společnost Navláčil stavební firma, s.r.o., IČ 25301144, z důvodu, že nesplňuje požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky, jak je uvedeno v důvodové zprávě k tomuto usnesení.
  4)
  vylučuje společnost Kámenbau s.r.o., IČ 28659261, z důvodu, že nesplňuje požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky, jak je uvedeno v důvodové zprávě k tomuto usnesení.
 • 1476/94 bere na vědomí informaci o přípravě projektu „Rekonstrukce ul. Bezručovy“ sdělenou dopisem náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Pavla Botka ze dne 19. září 2017 a souhlasí s variantou c) uvedenou v důvodové zprávě, tj, s opravou komunikace spočívající v předláždění stávající vozovky ve stávajících parametrech a ponechání komunikace v následujících pěti letech ve vlastnictví Zlínského kraje.
 • 1477/94 bere ne vědomí informaci o přípravách slavnostního setkání zastupitelů pořádaného v rámci oslav 750 let města Rožnov pod Radhoštěm a souhlasí s poskytnutím věcných darů společnostem podílejících se na realizaci oslav 750 let města, osobnostem oceněných Cenou města Rožnov pod Radhoštěm a Cenou starosty města Rožnov pod Radhoštěm a účastníkům volejbalového turnaje partnerských měst konaného 4.11.2017 dle důvodové zprávy a její přílohy
 • 1478/94 schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce ze dne 22. 8. 2003 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Baťi 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.
 • 1479/94 jmenuje novými členy komise strategického plánování pana Bc. Aleše Pilaře, ředitele Městské policie Rožnov pod Radhoštěm a paní Jitku Prorokovou, bytem Horní Bečva.
 •  1480/94 bere na vědomí informaci o realizaci bezobslužného měřícího zařízení pro zjišťování přestupků v dopravě spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti a souhlasí se zavedením bezobslužného měřícího zařízení na území města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města si vymiňuje schválit znění zakázky.

Ing. Radim Holiš                     Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta místostarosta

Vytvořeno 8.11.2017 12:49:56 - aktualizováno 8.11.2017 12:59:51 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load