Usnesení 95. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 95. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 10. listopadu 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 • 1481/95 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 1482/95 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 5.000 Kč organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti myonic s.r.o., 1. máje 2635, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60715545 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1483/95 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 307/2017/OSM na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč za 2. místo získané v soutěži „O keramickou popelnici“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společnosti EKO-KOM, a. s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČ: 25134701 jako dárcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1484/95 schvaluje uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 132/2016/OSM o celoroční podpoře k softwarovým produktům ze dne 13. 5. 2016 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností INISOFT s. r. o., se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 25417657 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1485/95 schvaluje Plán odpadového hospodářství města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy zpracovaný v souladu s § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ukládá odboru správy majetku tento plán odpadového hospodářství uveřejnit na portálu veřejné správy. Schválený plán odpadového hospodářství je součástí tohoto usnesení.
 • 1486/95 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. B35-617 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 5. 2018 a ukládá odboru správy majtetku vypracovat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu se stávajícím nájemcem a předložit starostovi města k podpisu. 
 • 1487/95 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 30 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N3-301 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 5. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

 • 1488/95  schvaluje  prodloužení smluv o nájmu bytu správce v domě č. p. 63 na ulici Videčská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 108, č. 205, č. 313, č. 315, č. 407 a č. 416 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 39 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 1 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 7 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B15-516, č. N73-720 a č. N86-817 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 6. 2018 a ukládá odboru správy majetku vypracovat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu s dosavadními nájemci a předložit starostovi města k podpisu.

 • 1489/95 schvaluje  prodloužení smluv o nájmu bytů č. 61, č. 70 a č. 81 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N41-528 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 6. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

 • 1490/95 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 105 a č. 201 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 19, č. 28, č. 31, č. 45 a č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 3. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemci nejpozději do 22. 12. 2017. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

 • 1491/95 schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení smlouvy o nájmu jedenácti bytových jednotek č.

N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75

N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76

N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77

N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82

N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83

N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100

N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101

N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102

N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103

N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105

N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106,

všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, která se nachází na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 na dobu určitou do 31. 12. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města.

 • 1492/95 schvaluje nájem bytů 1+0

č. 303 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm

č. 214 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm

a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

 • 1493/95     schvaluje  nájem bytů 1+1

č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm

č. 49 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm

a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

 • 1494/95     schvaluje dodatek č.  4 ke smlouvě o nájmu bytu č. B74-901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s paní V.N. , trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm a s paní V.A., trvale bytem Kladno, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

 • 1495/95 schvaluje vyhlášení záměru na nájem garáže (číslo jednotky 1773/16) v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní na pozemku p. č. st. 3594/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na žádost pana S.M. , bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města.

 • 1496/95 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1) ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 (uložení přípojky chemické kanalizace do městského pozemku p. č. 1040/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Televizní), smlouva 108/2016/OSM/61,

2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NNK do městského pozemku p. č. 970/3 v k. ú. Tylovice), smlouva 108/2016/OSM/62,

3) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NNK do městského pozemku p. č. 738/1 v k. ú. Hážovice), smlouva 108/2016/OSM/63.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1497/95 schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 237/2012/OSM/NAB ze dne 30. 1. 2013 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a paní M.N., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem na pronájem garáže (číslo jednotky 1773/17) o výměře 23,69 m2 v přízemí bytového domu čp. 1773 na ulici Kulturní na pozemku p.č. st 3594/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda o ukončení nájemní smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 •  1498/95 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem garáže (číslo jednotky 1773/17) o výměře 23,69 m2 v přízemí bytového domu č.p. 1773 na ulici Kulturní na pozemku p. č. st. 3594/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (orto-foto mapa s vyznačením pronajímané garáže je přílohou usnesení), na dobu neurčitou ve prospěch tělesně postižených občanů (nutno doložit průkaz ZTP, ZTP/P) dle důvodové zprávy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města. 

 • 1499/95 schvaluje  uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 31. 3. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a panem M.H.,  trvale bytem Moravská Ostrava, jako nájemcem na pronájem sklepního boxu č. 51 o výměře 1,68 m2, který je části nebytového prostoru N70  v domě čp. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda o ukončení nájemní smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1500/95 schvaluje  uzavření nájemní smlouvy č. 2330302080 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a paní L.H.,  trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, na pronájem sklepního boxu č. 8 o výměře 3,84 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 • 1501/95 schvaluje  uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o užívání osobního vozidla č. 333/2016/TAJ1 ze dne 17. 12. 2016 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem vozidel a Sdružením Mikroregion Rožnovsko, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70238642 jako uživatelem vozidel dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. Rada města pověřuje podpisem tohoto dodatku č. 1 Mgr. Kristýnu Kosovou, místostarostku města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 1502/95 schvaluje  změnu platových tarifů a příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu zpracovat ředitelům příspěvkových organizací nové platové výměry a předložit je k podpisu starostovi města.
 • 1503/95 schvaluje  uzavření darovací smlouvy č. 311/2017/OSK  o poskytnutí daru ve výši 3.630 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a Základní školou Sedmikráska, o.p.s., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 258 53 708 jako obdarovaným, za účelem podpory technicky nadané žákyně dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1504/95  schvaluje   poskytnutí individuální dotace MVDr. Zuzaně Neřádové, se sídlem Palackého 457, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 764 192 15 na projekt „Veřejná lednice“ ve výši 22.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 312/2017/OSK mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako poskytovatelem a MVDr. Zuzanou Neřádovou, jako příjemcem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 je součástí tohoto usnesení.
 • 1505/95  1) na základě výsledku šetření Zlínského inspektorátu České školní inspekce č.j. ČŠIZ-766/17 ohledně stížnosti na právnickou osobu Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace ukládá Základní škole Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace realizovat opatření k nápravě dle bodu 1. důvodové zprávy.
  2) schvaluje změnu složek platu ředitelce Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace dle bodu 2. důvodové zprávy.

 • 1506/95    v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpevněná plocha na parc. č. st. 59 a 59/1, MŠ Na Zahradách č.p. 644, Rožnov pod Radhoštěm“, vylučuje z důvodu neposkytnutí součinnosti vítězného uchazeče, společnost TM Stav, spol. s r.o., se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČ:48399477, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 263/2017/ORM s uchazečem, který skončil v rámci veřejné zakázky jako druhý v pořadí a kterým je společnost Cobbler s.r.o., se sídlem č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ:46578463, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky. Schválená smlouva o dílo je součástí tohoto usnesení.
 • 1507/95    bere na vědomí informaci o možnostech pořízení a způsobu financování vozidel na alternativní pohony v rámci provozu vozidlového parku městského úřadu, dle důvodové zprávy.

 • 1508/95    bere na vědomí návrh postupu pořízení vstupních bran do města dle důvodové zprávy a ukládá městskému architektovi ve spolupráci s odborem kanceláře starosty, odborem správy majetku a Komisí cestovního ruchu připravit návrh zadání sochařsko-designérské soutěže na vstupní brány města a tento projednat v příslušných komisích rady města a předložit radě města k projednání.

 • 1509/95 ukládá odboru rozvoje zajistit ve spolupráci s městským architektem projektovou dokumentaci na nahrazení kašny na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm moderním vodním prvkem s dynamikou vody dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1510/95 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti, Ing. Jindřichem Žákem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 4 je součástí tohoto usnesení.

 • 1511/95 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 29. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. a jednatelem společnosti, Stanislavem Zlámalem, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 4 je součástí tohoto usnesení.

 • 1512/95 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy ROŽNOV, s. r. o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností Městské lesy ROŽNOV, s. r. o. a jednatelem společnosti, Rostislavem Poláškem, ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 4 je součástí tohoto usnesení.

 • 1513/95 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s. r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 30. 6. 2016 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností TV Beskyd s. r. o. a jednatelem společnosti, Michalem Gerykem, ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

 

 

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta místostarosta

 

 

Vytvořeno 29.11.2017 10:20:07 - aktualizováno 29.11.2017 10:28:31 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load