Usnesení 96. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 96. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 24. listopadu 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 • 1514/96  schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1515/96  schvaluje uzavření dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby číslo 2017/25077 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako uživatelem a Českou poštou, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená dohoda ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1516/96  schvaluje  vyřazení  nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 29. 6. 2017 a 15. 11. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.

 • 1517/96  schvaluje  uzavření darovací smlouvy č. 318/2017/OSM na poskytnutí věcného daru (dvou psích bud) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a společnosti Psí útulek Rožnovsko s. r. o. se sídlem 1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:04817087 jako obdarovaným dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1518/96 1) schvaluje vzorovou smlouvu č. 319/2017/OSM o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm pro rok 2018 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy,
  2) svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv podle tohoto vzoru s  původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a

  3) pověřuje vedoucí odboru správy majetku podpisem smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm dle schváleného vzoru.
 • 1519/96 rozhodla o podání návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu číslo bytu N67-608 v domě č. 2330, na ulici Lesní, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a to proti povinnému panu J.D. bytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

 • 1520/96 rozhodla o podání žaloby o 7.582 Kč s příslušenstvím  proti panu L.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

 • 1521/96 rozhodla o podání žaloby o 19.992 Kč s příslušenstvím proti panu T.L., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

 • 1522/96 schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 273/2017/OSM na prodej dieselelektrického soustrojí AM3T 35 kVA mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem Martinem Cábem, bytem Vidče 565, PSČ 756 53 jako kupujícím dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1523/96 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nájem sociálního bytu 3+1
  1.) č. 19 v domě č. p. 1688 na ulici Valašská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu jednoho roku s paní H.P. , bytem Rožnov pod Radhoštěm
  2.) č. 5 v domě č. p. 1034 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu jednoho roku s paní J.C. a panem P.C. oba  bytem Valašská Bystřice,  dle důvodové zprávy a jejích příloh.
  Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

 • 1524/96 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 108/2016/OSM/64 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem M. B., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do pozemku p. č. 3634/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Pod Chlacholovem. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1525/96 schvaluje  uzavření smlouvy  č. 259/2017/OSM o zřízení  věcného břemene služebnosti ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, jako osobou oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích  p.č. 3572/1, p.č. 3721/2 a p.č. 3721/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6267-236/2016. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1526/96 schvaluje   uzavření nájemní smlouvy č.2330708511 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a panem M.T., bytem Vigantice a paní B.T., bytem Valašské Meziříčí jako nájemci, na pronájem sklepního boxu č. 51  o výměře 1,68 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 • 1527/96   pověřuje  Mgr. Evu Urbanovou a v případě její nepřítomnosti (např. z důvodu pracovní neschopnosti) Ing. Silvii Volnou, obě zaměstnankyně města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do sociálního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, výkonem funkce veřejného opatrovníka, panu S.B.,  dle důvodové zprávy.

 • 1528/96 1) schvaluje vzorový text dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ: 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a
  2) ukládá městskému úřadu připravit dohodu dle schváleného vzorového textu pro asistenta odboru rozvoje dle důvodové zprávy a starostovi města tuto dohodu podepsat.


 • 1529/96  ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací, schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů na období 2019 a 2020 a schvaluje rozpočty roku 2018 uvedené v upravené příloze č. 1 důvodové zprávy pro tyto příspěvkové organizace:

Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678,

Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123294,

Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694,

Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem na adrese Rožnov p. R., 5. května 1701, okres Vsetín, IČ 70887659,

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918643,

Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918651,

Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384,

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761,

Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376,

Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340,

Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990317,

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123430,

T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743.

 

 • 1530/96 schvaluje
  a) zálohu na roční odměny za rok 2017 ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm a

  b) odměnu za úspěšné splnění zvlášť významného pracovního úkolu zástupkyni statutárního orgánu Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace ve výši dle důvodové zprávy a její přílohy.
 
 • 1531/96  ve funkci zřizovatele Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 70918678, souhlasí s pronájmem části střechy na budově čp. 644 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Na Zahradách, za účelem umístění vysílačů a antén společností SychrovNET, s. r. o., se sídlem Bratří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín, IČ: 26827921 dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 •  1532/96schvaluje uzavření licenční smlouvy č. 325/2017/ODKS ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem licence a panem J.P. , trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, paní I. R., trvalým pobytem Frenštát pod Radhoštěm, paní H.M., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, panem J.B., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, paní J. K.  , trvalým pobytem Hutisko-Solanec, paní V.M., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, panem V.D., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, panem M.K., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm a panem M.T., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm jako autory a poskytovateli licence. Předmětem smlouvy je úprava licenčních práv na využití celkem 1.862 fotografií pořízených jako fotodokumentace vybraných akcí konaných v rámci oslav 750. výročí města Rožnov pod Radhoštěm za jednorázovou autorskou odměnu v celkové výši 21.000 Kč. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1533/961) ruší své usnesení č. 814/39 ze dne 25. 8. 2008,
  2) schvaluje „Pravidla pro stanovení prodejních cen zboží prodávaných v TIC a na Jurkovičově rozhledně“ ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a

  3) svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm v mezích stanovenými schválenými pravidly rozhodování o výši prodejních cen zboží a vstupenek prodávaných v Turistickém informačním centru města, na Jurkovičově rozhledně a formou stánkového prodeje při příležitosti konání vybraných kulturních nebo sportovních akcí, jarmarků či jiných obdobných akcí.

  Schválená pravidla uvedená v příloze důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1534/961) schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci č. 0321/2017/ODKS při organizačně technickém zabezpečení volby prezidenta České republiky v roce 2018 (příprava volebních místností) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem a Darjou Jirouškovou, Pivovarská 6, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 42034345 a uzavření smlouvy o spolupráci č. 0322/2017/ODKS při organizačně technickém zabezpečení volby prezidenta České republiky v roce 2018 (příprava hlasovacích lístků a obálek) ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem a Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z.s., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49562878,
  2) svěřuje odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání dalších smluvních vztahů za město Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti se zabezpečením konání volby prezidenta České republiky v roce 2018 dle důvodové zprávy a

  3) pověřuje Mgr. Ing. Veroniku Janíkovou, vedoucí odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, podepisováním objednávek a smluv uzavíraných dle bodu 2 tohoto usnesení.

 • 1535/96  bere na vědomí informaci o otevírací době pro veřejnost v turistickém informačním centru města a na Jurkovičově rozhledně na závěr roku 2017 dle důvodové zprávy.

 • 1536/96 bere na vědomí informace o stavu čerpání (plnění) rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm v části akcí připravovaných k oslavám 750. výročí města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1537/96schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 a 3 a části IV. odst. 1 vnitřní směrnice č. 1/2017, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na realizaci díla zavedení systému ochrany osobních údajů dle GDPR jednomu uchazeči a schvaluje uzavření smlouvy o dílo ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností I3 Consultants s.r.o. se sídlem Praha 6 – Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 00, IČ: 27921344 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1538/96projednala a bere na vědomí aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1539/961) schvaluje vzorovou smlouvu o výpůjčce č. 329/2017/MP uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy, jejímž účelem je zapůjčení mobilního telefonu s tlačítkem SOS pro zprostředkování pomoci v případě potřeby osaměle žijícím seniorům,
  2) svěřuje Městské Policii Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce podle schváleného vzoru se seniory dle důvodové zprávy a

  3) pověřuje strážníka pověřeného plněním některých úkolů při řízení městské policie (ředitele městské policie) podpisem smluv o výpůjčce dle schváleného vzoru.

 • 1540/96 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0171/2017/ORM ze dne 8. 9. 2017 na realizaci díla „Inženýrské sítě Kramolišov – 4. etapa, SO 04 Komunikace a zpevněné plochy – úsek B“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a její upravené přílohy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

 • 1541/96schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0233/2017/ORM ze dne 7. 9. 2017 na realizaci díla „Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R, ul. Na Pařeničkách“ a „Prodloužení vodovodu Rožnov p. R, ul. Na Pařeničkách“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem 756 27 Valašská Bystřice 225, IČ: 46577238 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a její upravené přílohy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

 • 1542/96v rámci  veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm, část IX – 3“,
  1) rozhodla, podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče Frank Bold, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, IČ: 02119901, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek dle důvodové zprávy.

  2) schvaluje jako nejvhodnější nabídku uvedené veřejné zakázky, nabídku společnosti Public Market Advisory, s.r.o., se sídlem Lipová 906/1, 602 00 Brno, IČ: 02322021, a uzavření smlouvy o dílo č. 161/2017/ORM s touto společností ve znění uvedeném v příloze č. 3 a 4 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

  3) ukládá odboru rozvoje městského úřadu vypracovat a uveřejnit v souladu s § 217 zákona písemnou zprávu zadavatele. 

 • 1543/96  bere na vědomí informaci o výsledcích poptávkového řízení na provedení veřejného průzkumu „o kvalitě života“ občanů Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh.

 • 1544/96 bere na vědomí informaci o výsledcích  anketního průzkumu provedeného mezi obyvateli ulice Vítězná v rámci přípravy projektu „Rekonstrukce parkovacích stání na ul. Vítězná“, dle důvodové zprávy a jejich příloh.

 • 1545/96 bere na vědomí informaci o aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018 s výhledem na roky 2019 – 2020“, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020, dle důvodové zprávy a jejích příloh a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.

 • 1546/96 bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech veřejného projednávání petice za zrušení střelnice na ul. Putýrky, které proběhlo dne 1. 11. 2017.

 • 1547/96 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k  30. 9. roku 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1548/96 ve funkci jediného ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a bere na vědomí informaci o využití venkovního areálu za krytým bazénem.

 • 1549/96ve funkci  jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361 souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. a Kristek s.r.o. se sídlem Poličná 98, IČ: 268 555 26 do 31. 12. 2034, a to za podmínky sjednání inflační doložky a jednoroční výpovědní lhůty bez uvedení důvodu, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1550/96 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 3. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1551/96ve funkci  jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 3. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1552/96 schvaluje, v souladu s čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy o zemědělském pachtu č. 365/2015/OSM uzavřené dne 23.12.2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Městské Lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027 jako pachtýřem, pohyblivou složku pachtovného pro rok 2018 ve výši 600.000 Kč.

 • 1553/96    ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti ve 3. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy a jejich příloh. 

 

 

 

 

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta místostarosta

 

 

Vytvořeno 29.11.2017 9:52:08 - aktualizováno 29.11.2017 10:29:03 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load