Usnesení 98. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 98. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 15. prosince 2017

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

1557/98 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

1558/98 bere na vědomí informaci o implementaci Koncepce bydlení včetně bytové politiky a souhlasí s přípravou aktualizace Koncepce bydlení včetně bytové politiky a jejím předložením na únorové jednání rady města a únorové jednání zastupitelstva města dle důvodové zprávy.

1559/98 ruší usnesení č. 1493/95 ze dne 10. 11. 2017 v rozsahu, ve kterém schválila nájem bytu 1+1 č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a schvaluje nově nájem bytu 1+1 č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1560/98 projednala žádost pana J.Z., ze dne 8. 11. 2017 a neschvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+0 číslo N93-915, který je bytovou jednotkou č. 2330/175, zapsanou na LV 5681, pro obec Rožnov pod Radhoštěm a Katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, nacházející se ve stavbě č. p. 2330 (LV 4086) na pozemku p. č. st. 3773 v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, s panem J.Z. Rada města Rožnov pod Radhoštěm trvá na vyklizení bytu dle rozsudku č. j. 71 Co 235/2017 – 36 ze dne 15. 9. 2017

1561/98 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu jedenácti bytových jednotek č.

· N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75

· N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76

· N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77

· N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82

· N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83

· N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100

· N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101

· N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102

· N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103

· N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105

· N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106,

všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, která se nachází na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 do 31. 12. 2018 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytových jednotek dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytových jednotek podepsat.

 

1562/98 schvaluje nájem garáže (číslo jednotky 1773/16) v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní na pozemku p. č. st. 3594/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a uzavření smlouvy o nájmu této garáže s panem S.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

1563/98 schvaluje uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o přeúčtování dodávky zemního plynu a sdružených služeb a o úhradě režijních nákladů dodavatele, spojených s dodávkou a vyúčtováním zemního plynu č. 305/2015/OSM, č. 306/2015/OSM, č. 307/2015/OSM a č. 308/2015/OSM uzavřených dne 22. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako odběratelem a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, jako dodavatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválené dodatky ve znění uvedeném v přílohách č. 5 až 8 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

1564/98 souhlasí s přijetím

1) účelově určeného finančního daru ve výši 10.000 Kč na nákup dresů a jiných pomůcek pro kroužek Gymnastiky organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti MF Logistic systém s.r.o. se sídlem Na chalupách 195, Bohumín Pudlov, IČ 06228321 dle důvodové zprávy a její přílohy a

2) účelově určeného finančního daru ve výši 10.000 Kč na nákup dresů a jiných pomůcek pro kroužek Gymnastiky organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti Comac jobs s.r.o. se sídlem Horní Těrlicko 737, Těrlicko, IČ 28657411 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

1565/98 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové číslo 134/2017/OSM/1) ke smlouvě o právu provést stavbu č. 134/2017/OSM ze dne 22. 5. 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní Z.N., bytem  Vidče. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

1566/98 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 330/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Společenství vlastníků č.p. 1658 v Rožnově p. R., se sídlem Valašská 1658, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 05423422 (stavba zateplení obvodového pláště, úprava lodžií, hydroizolace spodní stavby a stavba rampy se zábradlím nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1122/22 pro budovu č. p. 1658 stojící na pozemku p. č. st. 3660, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Valašská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

1567/98 schvaluje nařízení města Rožnov pod Radhoštěm č. 4/2017, TRŽNÍ ŘÁD s účinností od 1. 2. 2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, s tím že se upravuje text článku 6 předloženého tržního řádu dle zápisu z rady města ze dne 15. 12. 2017 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění tohoto nařízení na úřední desce a webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm. Schválený tržní řád je součástí tohoto usnesení.

 

1568/98 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č.338/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a paní Z.S., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, na pronájem garáže (číslo jednotky 1773/17) v bytovém domě 1773 na ulici Kulturní na pozemku p. č. St. 3594/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

1569/98 schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy s těmito stavebníky:

1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku  p.č. 819/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6265-128/2017, smlouva č. 341/2017/OSM.

2) panem B.K.  a paní E.K. , oba trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p.č. 2576/15 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6280-274/2017, smlouva č. 339/2017/OSM.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

1570/98 revokuje své usnesení č. 1447/93 ze dne 13.10.2017 v rozsahu, ve kterém schválila vyhlášení záměru, a schvaluje nové vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 3612 o výměře 3 m2 nově oddělenou a označenou jako p.č. 3612/2, části pozemku p.č. 3612 o výměře 2m2 oddělenou a označenou jako „díl b“  a části pozemku p.č. 3605/3 o výměře 0,44m2 oddělenou a označenou jako „díl a“, kde díl „a“ a „b“ jsou sloučeny do nového pozemku p.č. 3612/3 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. st. 353 o výměře 3 m2 nově oddělenou a nově označenou jako p.č. 6369 ve společném jmění manželů P., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, to vše dle geometrického plán č. 6061-31/2016, který je přílohou tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

1571/98 schvaluje Směrnici o používání silničních motorových vozidel ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená směrnice je součástí tohoto usnesení.

1572/98 ruší zásady pro vybudování odstavných ploch pro osobní automobily pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P a obyvatele bytových domů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá městskému úřadu tyto zásady stáhnout z webových stránek města Rožnov pod Radhoštěm.

1573/98 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové č. 210/2017/OSM/1) smlouvy o nájmu č. 210/2017/OSM mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

 

 

 

 

1574/98 schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v tabulce důvodové zprávy pod čísly 2, 3 a ukládá městskému úřadu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a starostovi města smlouvy o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci podepsat.

1575/98 jmenuje a doplňuje komisi zdravého města a MA21 o člena Bc. Zlatuši Lušovskou bydlištěm Rožnov pod Radhoštěm a člena Ing. Jana Kučeru, bydlištěm Rožnov pod Radhoštěm, za účelem posuzování a hodnocení žádostí v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 31. 10. 2017 dle důvodové zprávy.

1576/98 schvaluje Pokyn č. 1/2017, kterým se upravují závazné postupy příspěvkovým organizacím zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený pokyn je součástí tohoto usnesení.

1577/98 bere na vědomí zabezpečení organizovaného plavání pro děti a mládež v roce 2017 na krytém bazénu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

1578/98 schvaluje ředitelce Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 70887659 odměnu za splnění mimořádného pracovního úkolu dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

1579/98 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0144/2017/ORM ze dne 23. 5. 2017 na zpracování projektové dokumentace na akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Archteam projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 27755690, jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

1580/98 v rámci členství města v Národní síti Zdravých měst schvaluje „Plán zlepšování“ na rok 2018“ ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválený plán je součástí tohoto usnesení.

1581/98 schvaluje odměny členům a předsedům komisí Rady města Rožnov pod Radhoštěm, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy.

1582/98 schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy, a ukládá odboru kanceláře starosty uveřejnit tento sazebník na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm. Schválený sazebník ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

1583/98 1) schvaluje Pravidla pro poskytování propagačních předmětů a věcných darů městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a upraveném dle zápisu z rady města ze dne 15. 12. 2017. Schválená pravidla v upraveném znění jsou součástí tohoto usnesení.

2) svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů starostovi města, tajemníkovi městského úřadu, řediteli městské policie a vedoucím odborů kanceláře starosty, finančního, školství a sportu, správy majetku a sociálního pravomoc k rozhodování o pořízení a poskytnutí věcných darů, a to v následujícím rozsahu:

• starosta města rozhoduje o pořízení a poskytnutí věcných darů pro jednu fyzickou nebo právnickou osobu v maximální hodnotě 7.000 Kč bez DPH v rámci jedné akce a jednom kalendářním roce,

• tajemník městského úřadu rozhoduje o pořízení a poskytnutí věcných darů pro jednu fyzickou nebo právnickou osobu v maximální hodnotě 5 000 Kč bez DPH v rámci jedné akce a jednom kalendářním roce,

• ředitel městské policie rozhoduje o pořízení a poskytnutí věcných darů pro jednu fyzickou nebo právnickou osobu v maximální hodnotě 4.000 Kč bez DPH v rámci jedné akce a jednom kalendářním roce,

• vedoucí odborů kanceláře starosty, finančního, školství a sportu, správy majetku a sociálního rozhodují o pořízení a poskytnutí věcných darů pro jednu fyzickou nebo právnickou osobu v maximální hodnotě 4.000 Kč bez DPH v rámci jedné akce a jednom kalendářním roce.

Souhrnný limit finančních prostředků vynaložených na poskytnutí věcných darů v rámci jedné akce nesmí překročit u starosty města částku 30.000 Kč bez DPH, v případě konání akce Rožnovská olympiáda dětí a mládeže částku 40.000 Kč bez DPH a v ostatních případech částku 20.000 Kč bez DPH. 

 

1584/98 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 ruší hodnotící kritérium č. 5 s váhou 15% pro přiznání roční odměny jednateli společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2017 schválené usnesením rady města č. 1041/68 bod 2 dne 10. 3. 2017 a schvaluje rozdělení uvolněné váhy hodnotícího kritéria mezi níže uvedená kritéria a v následující výši: 

Kritérium č. 3 investiční úkoly – navýšení o 5%

Kritérium č. 4 porovnání energetických nákladů – navýšení o 2%

Kritérium č. 8 zahájení přípravných prací na záměr hudebního klubu – navýšení o 8%.

 

 

 

 

 

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta místostarosta

 

Vytvořeno 21.12.2017 8:44:12 - aktualizováno 21.12.2017 8:44:46 | přečteno 6x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load