Usnesení 1. řádné zasedání Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 1. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 9. listopadu 2018

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1/1 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 2/1 schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o dílo uzavřené na základě objednávky č. OBJ/2018/0472/ORM ze dne 12. 7. 2018 na zhotovení projektové dokumentace pro společné stavební řízení (DUR+DSP) pro provozní soubor Obsazenost parkovišť akce „Rožnov pod Radhoštěm – Obsazenost parkovišť, včetně detekčního systému a přípojek NN“ se společností CROSS Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín, IČO 60715286 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Dohoda o zrušení smlouvy je součástí tohoto usnesení.
 • 3/1 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k 30. 9. roku 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 4/1 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti k 30. 9. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 5/1 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje přijetí krátkodobého revolvingového úvěru společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. dle důvodové zprávy a nabídky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy.
 • 6/1 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti ve 3. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy a jejich příloh.
 • 7/1 projednala a souhlasí s využitím rekonstruované bývalé trafostanice umístěné na pozemku města, p. č. 1073 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm k vyvěšování uměleckých děl Městskou knihovnou Rožnov, příspěvková organizace pro rok 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 8/1 projednala a schvaluje změnu organizační struktury odboru rozvoje a strategického plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a
  a)
  přejmenovává odbor rozvoje a strategického plánování na odbor strategického rozvoje a projektů
  b) zrušuje v rámci tohoto odboru oddělení strategického plánování a oddělení investic a pracovní místa vedoucího oddělení strategického plánování a vedoucího oddělení investic
  c)
  zřizuje samostatný odbor investic a nové pracovní místo vedoucího odboru investic a jedno nové pracovní místo samostatného odborného referenta na pozici pracovníka investic
  d)
  zařazuje stávající pracovní místa samostatných odborných referentů na pozici
  1. analytik města
  2. energetik města
  3. pracovník komunitního plánování – prevence kriminality
  4. pracovník strategických projektů, MA 21 a veřejných projednávání a
  5. dvě pracovní místa samostatných odborných referentů na pozici projekt „Modernizace a zefektivnění veřejné správy“ zařazené doposud v oddělení strategického plánování přímo pod vedoucího odboru strategického rozvoje a projektů
  e)
  zařazuje stávající tři pracovní místa samostatného odborného referenta na pozici pracovníka investic zařazené doposud v oddělení investic do nově zřízeného odboru investic
  to vše s účinností od 1. 1. 2019 dle důvodové zprávy.

  Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou schvaluje činnosti, které budou od 1. 1. 2019 spadat do působnosti odboru strategického rozvoje a projektů a do odboru investic v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy, a ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistou zapracovat schválené organizační změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.
 • 9/1 schvaluje dání výpovědi smlouvy o provizním prodeji vstupenek a pronájmu rezervačního a prodejního systému OVEx Tickets uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodejcem a společností TICKET ART PRAHA, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 1531/9, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 26467666 jako poskytovatelem dne 17. 7. 2012 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města výpověď uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy podepsat a odboru kanceláře starosty doručit společnosti TICKET ART PRAHA, s.r.o. nejpozději do 30. 11. 2018.
 • 10/1 ve funkci zřizovatele T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Zemědělská 592, Rožnov p. R., IČO 44740743 jmenuje předsedu a členy výběrové komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky T klubu – kulturní agentura uvedené v důvodové zprávě, a dle zápisu ze zasedání rady města dne 9.11.2018
 • 11/1 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu správce v domě č. p. 63 na ulici Videčská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 101, 102, č. 103, č. 106, č. 107, č. 108, č. 201, č. 202, č. 205, č. 207, č. 210, č. 211, č. 212, č. 213, č. 214, č. 216, č. 303, č. 306, č. 313, č. 314, č. 315, č. 317, č. 318, č. 405, č. 406, č. 407, č. 409, č. 410, č. 411, č. 412, č. 416, č. 417 a č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 1, č. 8, č. 10, č. 16, č. 17, č. 20, č. 22, č. 29, č. 39, č. 42, č. 49, č. 53, č. 54, č. 60, č. 61, č. 65, č. 67, č. 68, č. 69, č. 74, č. 75, č. 81, č. 82 a č. 83 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 3, č. 7. č. 14, č. 24, č. 38 a č. 39 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu správce v domě č. p. 1700, na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 1 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 1, č. 7, č. 10, č. 12, č. 15, č. 17 a č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 6, č. 7, č. 9, č. 10, č. 17, č. 18 a č. 19 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B1-201, č. N3-301, č. B8-305, č. B10-402, č. B26-505, č. N48-506, č. N49-507, č. N51-508, č. B30-514, č. B15-516, č. B20-521, č. B21-522, č. B22-523, č. N39-526, č. N42-529, č. N43-530, č. B40-604, č. B41-605, č. N65-607, č. N67-608, č. N68-609, č. B31-613, č. B35-617, č. N76-701, č. B52-703, č. B53-704, č. B49-715, č. N71-718, č. N73-720, č. B63-801, č. N85-816, č. N86-817, č. N87-818, č. B74-901 a č. N97-908 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 12. 2019 nebo do 31. 12. 2021, a to za podmínky stanovení nájemného dle postupu uvedeného v důvodové zprávě a v souladu s „Koncepcí rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“, verze 1.1, která byla schválená usnesením zastupitelstva města č. 12/XXIII dne 27. 2. 2018, a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu uvedené v přílohách důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.
 • 12/1 schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu nad pozemky ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky:
  a)
  Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00053732
  (stavba zateplení obvodového pláště s přesahem nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1040/4 budovy č. p. 1442 stojící na pozemku p. č. st. 2172, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Moravská), smlouva č. 293/2018/OSM,
  b)
  Společenství vlastníků 1576, Svazarmovská 1576, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26808994 (stavba zateplení obvodového pláště s přesahem nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1040/121 budovy č. p. 1576 stojící na pozemku p. č. st. 2629, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Svazarmovská), smlouva č. 294/2018/OSM.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 13/1 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/8 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a paní D.K., bytem Uherský Brod a paní Z.S., bytem Praha jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 1388/45 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. Dr. Milady Horákové). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 14/1 schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 30.04.2015 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a paní J. Ž., bytem Prostřední Bečva, jako nájemcem na pronájem sklepního boxu č. 30 o výměře 3,04, m2, který je části nebytového prostoru N66 v domě čp. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená dohoda o ukončení nájemní smlouvy (č.sml. 233051130) je součástí tohoto usnesení.
 • 15/1 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č.2330605301 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a panem M.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, na pronájem sklepního boxu č. 30 o výměře 3,04 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 16/1 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p.č. 516 o výměře 287 m2 nově označenou jako p.č. 516/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 514 o výměře 63 m2 nově označenou jako p.č. 514/2 ve vlastnictví pana Z.S., trvale bytem Brno, vše nově odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 1090-212/2018 pro k.ú. Tylovice, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.
 • 17/1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Interaktivní školení psychologie jednání s využitím inscenačních metod pro potřeby projektu Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“ schvaluje vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph. D., se sídlem Komenského 865/4, 772 00 Olomouc, IČO 71927417, a uzavření smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb č. 289/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph. D. Schválená smlouva o poskytování vzdělávacích služeb, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 18/1 projednala a bere na vědomí žádost Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje – tlumočnické služby o vyjádření k rozvojovému záměru dle důvodové zprávy.

    Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města     místostarostka města

Vytvořeno 13.11.2018 13:21:55 - aktualizováno 15.11.2018 7:51:23 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load