Usnesení 100. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 100. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 19. ledna 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 • 1590/100 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1591/100 schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 2737320549 (agendové č. 242/2017/OSM) o pojištění majetku a odpovědnosti se společností UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480, dle důvodové zprávy a přílohy. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1592/100 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova kamenného kříže na hřbitově v Tylovicích“, kterým je Alan Doupal, se sídlem Světlov 2262/98, 785 01 Štemberk, IČ: 14583526, a uzavření smlouvy o dílo č. SML/030/2018/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, Alanem Doupalem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1593/100 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 212 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 1 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 12. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

 • 1594/100 neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem panem P.O.  dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

 • 1595/100 schvaluje 

dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 40 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s paní J.S.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm na dobu tří měsíců,

dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 40 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s paní I.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm na dobu tří měsíců,

dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dohody o zániku smluv o nájmu bytu a příslušné smlouvy o nájmu bytu.

 • 1596/100 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemní kabelové přípojky NN do městského pozemku p. č. 1160 v k. ú. Vigantice – Hutisko, Zákopčí, lokalita Rozkop), smlouva 108/2016/OSM/65,

2) manželé H., oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městských pozemků p. č. 255/4 a p. č. 3580/1 v k. ú. RpR – ul. Kramolišov), smlouva 108/2016/OSM/66,

3) pan T.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3625/7 v k. ú. RpR – ul. U Kantorka), smlouva 108/2016/OSM/67,

4) Manželé K., oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm (uložení kanalizační přípojky do městského pozemku p. č. 3690/2 v k. ú. RpR – ul. Na Zahradách), smlouva 108/2016/OSM/68.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1597/100 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 76/2016/OSM/13 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a manžely K., oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu a zpevněné plochy na pozemku p. č. 3690/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Na Zahradách. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  

 • 1598/100 vyhlašuje ve dnech 16. a 17. března 2018 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání Josefského jarmarku (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, přihlášku pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník jarmarku dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T klub - kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku.

 • 1599/100 projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 ze dne 4. 1. 2018 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech 16. – 17. března 2018 v souvislosti s pořádáním akce „Josefský jarmark“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 • 1600/100 schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy s těmito stavebníky:

1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku  p.č. 785/32 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1059-37/2017, smlouva č. 13/2018/OSM.

2) paní J. P., trvale bytem  Rožnov pod Radhoštěm, pro uložení přípojky splaškové kanalizace v pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6257-207/2017, smlouva č.  15/2018/OSM.

3) pan P. V.  , trvale bytem Moravská Ostrava, pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p.č. 3639 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6299-304/2017, smlouva č. 25/2018/OSM.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 
 • 1601/100 rozhodla o podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu na zaplacení částky 443.595  Kč s přísl. proti Ing. Ivo Mischingerovi, se sídlem 1. máje 2609, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 13633848 a uděluje plnou moc Mgr. Thomasi Mumulosovi, advokátovi se sídlem Preslova 9, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 k podání tohoto návrhu a k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v tomto soudním řízení dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 

 • 1602/100  ukládá odboru správy majetku MěÚ úkol zrealizovat opatření vedoucí ke zpomalení dopravy v místě přechodu před ZŠ Záhumení. Termín splnění: do 31. 8. 2018.

 

 • 1603/100    jmenuje v souladu s čl. IV odst. 3 Pokynu rady města č. 2/2016 „Pravidla hodnocení pracovní činnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm“, další členy do hodnotící komise pro komplexní hodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm, kterým končí funkční období stanovené v čl. IV odst. 1 uvedeného pokynu dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2 upravené na schůzi rady města dne 19. 1. 2018.

 • 1604/100  schvaluje platový výměr řediteli Základní školy Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace panu Mgr. Lumíru Ondřejovi dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu předložit tento platový výměr  k podpisu starostovi města.

 

 • 1605/100  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. sml. 302/2017/ORM, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234, jako budoucím povinným ze služebnosti dle důvodové zprávy a jejích příloh. Účelem smlouvy je zajištění výstavby a následného provozování veřejného osvětlení na p.č. 1000/4, vše k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rámci stavby „Parkoviště na ulici Zemědělská, Rožnov pod Radhoštěm“. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 

 • 1606/100 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. sml. 343/2017/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ: 70238880 jako oprávněným dle důvodové zprávy a jejích příloh. Účelem smlouvy je zajištění provozování veřejné splaškové kanalizace uložené v pozemcích města Rožnov pod Radhoštěm v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rámci projektu „Čistá řeka Bečva II, Rožnov pod Radhoštěm“. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

 • 1607/100 projednala a bere na vědomí informaci o akcích připravovaných městem v roce 2018 a souhlasí s konáním akcí v roce 2018 uvedených v tabulce č. 1 důvodové zprávy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí záštity starosty města nad akcemi „T-mobile olympijský běh“ a „Rožnovská olympiáda dětí a mládeže“ pořádaných městem dle důvodové zprávy.

 

 • 1608/100 po projednání schvaluje:

a) poskytnutí záštity města nad akcí „Valašské zkušebny“,

b) poskytnutí záštity starosty města nad akcemi „Festival jeden svět“ a „Kvetoucí město“ a

c) poskytnutí záštity místostarosty města Ing. Jana Kučery, MSc. nad akcemi „Program ke dni matek“, „Setkání s jubilanty“ a „Program ke dni seniorů“,

všechny pořádané organizací T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 dle důvodové zprávy a jejích příloh č. 2 až 4. Rada města neschvaluje poskytnutí záštity starosty města nad akcí divadelní festival „Teatri“.

 

 • 1609/100 souhlasí s prodloužením doby použití znaku města Rožnova pod Radhoštěm na magnetické tabulky, samolepky a vlajky pro žadatele, pana K.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm na akce spojené se srazy kamionů TRUCK SHOW a srazy historických nákladních vozidel do 31.12.2022 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

 • 1610/100 schvaluje změnu organizační struktury odboru školství a sportu Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek, tj. na 173 s účinností od 1.4.2018.

 

 • 1611/100 po projednání:

1) zrušuje své usnesení č. 1376/87 z 25. 8. 2017 v bodě 1., kterým nesouhlasila s vybudováním podchodu pod kolejištěm u výpravní budovy a nově souhlasí s vybudováním podchodu pod kolejištěm dle důvodové zprávy,

2) požaduje v rámci rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm umožnit přístup i příjezd osobním automobilům a cyklistům k výpravní budově z ulice Zemědělská dle důvodové zprávy a

3) bere na vědomí majetkoprávní stav pozemků v okolí výpravní budovy dle důvodové zprávy.

 

 • 1612/100 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a souhlasí se zadávacími podmínkami veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na zhotovitele stavby “Rekonstrukce zázemí krytého bazénu v 2. NP“ a schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta místostarosta

Vytvořeno 24.1.2018 8:34:33 - aktualizováno 24.1.2018 8:44:34 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load