Usnesení 101. Rady města 5. 2. 2018

V Ý P I S  Z E Z Á P I S U

(usnesení)

z 101. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 5. února 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1633/101 schvaluje program druhé části jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1634/101 schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPI/MS/2017/00215 (GINIS č. 0320/2017/ORM), v rámci stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ: 04084063, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá odboru rozvoje zařadit finanční částku nutnou pro realizaci překládky sítě elektronických komunikací do návrhu rozpočtu na rok 2019.

 • 1635/101 schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPI/MS/2017/00195 (GINIS č. 0310/2017/ORM), v rámci stavby „Dopravní řešení na ulici Sevastopolská, Rožnov pod Radhoštěm“, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ:04084063, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá odboru rozvoje zařadit finanční částku nutnou pro realizaci překládky sítě elektronických komunikací do návrhu rozpočtu na rok 2019.

 • 1636/101 schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky teplovodu, silových a monitorovacích kabelů č. 0308/2017/ORM, v rámci stavby „Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1525, 1526, 1740 a 1741 na ulici 5. května (C.1.7 a C.1.8), Rožnov pod Radhoštěm“, se společností ENERGOAQUA, a.s., sídlem 1.máje 823, PSČ 756 61, IČ 15503461, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1637/101 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě č. 036/2018/ORM v rámci stavby „Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1525, 1526,1740 a 1741 na ulici 5. května (C.1.7 a C.1.8), Rožnov pod Radhoštěm“ - přeložka inženýrské sítě, část D, se společností ENERGOAQUA, a.s., sídlem 1.máje 823, PSČ 756 61, IČ 15503461, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1638/101 schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související, číslo sml. 4000212509 (GINIS č. 0324/2017/ORM), v rámci stavby „Přístavba městské knihovny na ul. Bezručova na parc. 1429/1 v katastru Rožnov pod Radhoštěm“, se společností GasNet, s.r.o., sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČ 27295567, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1639/101 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 39_17 (GINIS 0033/2018/ORM) ve výši 450.000 Kč na realizaci akce „STREET WORKOUT hřiště“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ: 26721511 jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1640/101 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku s názvem „Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm II. Etapa – dodávka nádob na bioodpad“, a uděluje plnou moc společnosti PPE.CZ s. r. o., se sídlem Nádražní 3113/128, PSČ 702 00 Ostrava, IČO 258 63 568 k zadávání veřejné zakázky dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

  a) schvaluje výzvu k podání nabídky včetně příloh a seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  b) jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a
  c) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.

  Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.
   
 • 1641/101 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 207, č. 303 a č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 17 a č. 49 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 14, č. 16 a č. 39 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N67-608 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 12. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

 • 1642/101 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 65 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 5. 2018 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemcem nejpozději do 28. 2. 2018. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

 • 1643/101 schvaluje vyhlášení záměru na nájem sklepního boxu č. 55 o výměře 1,14 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení) na žádost paní J.S.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou, a to po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města.

 • 1644/101 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem:
  1) pan M.H., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p.č. 1068/4 v rozsahu dle části B geometrického plánu č. 1060-705104a/2017 a přípojky kanalizace v pozemku p.č. 1068/4 v rozsahu dle části A geometrického plánu č. 1060-705104a/2017 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, smlouva č. 26/2018/OSM. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1645/101 schvaluje uzavření smlouvy č.24/2018/OSM o zřízení úplatné služebnosti sjezdu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným a panem M.H., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným. Obsahem smlouvy je zřízení služebnosti sjezdu v a na pozemku p.č. 1068/4 v k.ú. Tylovice v rozsahu geometrického plánu č. 1060-705104b/2017. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1646/101 schvaluje uzavření smlouvy č. 37/2018/OSM o zřízení úplatné služebnosti ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako povinným. Obsahem smlouvy je zřízení služebnosti v, na a nad pozemkem p.č. 3693/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro umístění mostní konstrukce mostu ev.č. Rm-007-Ha dle geometrického plánu č. 6293-7097/2017. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1647/101 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, schvaluje poskytnutí slevy ve výši 50% na nájemném společnosti T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ: 44740743 v prostorách budovy čp. 1000 v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

 • 1648/101 projednala a schvaluje Koncepci prevence kriminality Rožnova pod Radhoštěm 2018 – 2019 uvedenou v příloze důvodové zprávy.

 • 1649/101 bere na vědomí informaci o stanovisku města Rožnov pod Radhoštěm k rozvojovým záměrům sociálních služeb podaných na rok 2019 dle důvodové zprávy.

 • 1650/101 ve funkci zřizovatele Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ:64123430 projednala a souhlasí se způsobem a rozsahem poskytovaných registrací zdarma v Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm v roce 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

  Ing. Radim Holiš               Mgr. Kristýna Kosová
                    starosta   místostarostka
Vytvořeno 13.2.2018 9:38:31 - aktualizováno 13.2.2018 9:52:54 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load