Usnesení 102. Rady města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

(usnesení)

z 102. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 16. února 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1651/102 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1652/102 rozhodla o podání žaloby o vyklizení bytu 1+1 č. 408 o celkové ploše 29,67m 2 nacházející se ve 4. podlaží domu č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm proti panu P.O. , bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

 • 1653/102 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové číslo 227/2017/OSM/1) ke smlouvě o právu provést stavbu č. 227/2017/OSM ze dne 27. 7. 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Stavebním bytovým družstvem Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00053732. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

 • 1654/102 schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy s těmito stavebníky:

  1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN a VN v pozemku p.č. 1747/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6279-147b/2017, smlouva č. 49/2018/OSM.
  2) GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (jako oprávněným) a Ing. Ivo Kurníkem, Gen. Hrušky 1210/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (jako investorem) pro uložení NTL plynovodní přípojky v pozemku p.č. 3613/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6276-705109/2017, smlouva č. 45/2018/OSM.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1655/102 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 1747/2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm o výměře 6 m 2 , oddělenou a nově označenou jako p.č.st. 5137 dle geometrického plánu č. 6279-147a/2017 (geometrický plán je přílohou tohoto usnesení), ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Na pozemku p.č. st. 5137 je vybudována trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.
 
 • 1656/102 1) schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků :
  a) p.č. 706/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 50 m 2
  p.č. 3564/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 367 m 2
  p.č. 3566/20 - ostatní plocha, silnice o výměře 42 m 2
  vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm,

  b) p.č. 342/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m 2
  p.č. 372/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 m 2
  p.č. 545/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 42 m 2
  p.č. 1142/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m 2
  p.č. 1337/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 40 m 2
  p.č. 1337/49 - ostatní plocha, silnice o výměře 9 m 2
  vše v k.ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín dle důvodové zprávy a jejích příloh,

  2) doporučuje zastupitelstvu města
  schválit nabytí pozemků:
  a) p.č. 3616/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m 2
  p.č. 3694/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m 2
  p.č. 3721/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m 2
  vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

  b) p.č. 1337/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m 2
  p.č. 1337/47 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2
  p.č. 1337/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m 2
  p.č. 1337/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 139 m 2
  p.č. 1337/54 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m 2
  p.č. 1337/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m 2
  p.č. 1337/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 160 m 2
  p.č. 1337/57 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m 2
  p.č. 1337/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m 2
  p.č. 1337/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m 2
  p.č. 1337/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m 2
  p.č. 1337/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m 2
  p.č. 1337/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m 2
  p.č. 1337/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 220 m 2
  p.č. 1337/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m 2
  p.č. 1337/65 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m 2
  p.č. 1337/66 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2
  vše v k.ú. Tylovice, z vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a jejích příloh,

  3) ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm
  záměr uvedený v bodě 1 tohoto usnesení zveřejnit na úřední desce městského úřadu a bezúplatné nabytí pozemků uvedených v bodě 2 tohoto usnesení předložit ke schválení zastupitelstvu města a následně připravit darovací smlouvy k projednání zastupitelstvem města.

 • 1657/102 1) schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemku
  p.č. 1040/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 115 m 2 , jehož součástí je chodník, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín dle důvodové zprávy a jejích příloh,

  2) doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemků:

  p.č. 1040/11 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 26,7 m 2
  p.č. 1040/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 23,4 m 2
  p.č. 1040/66 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 14,6 m 2
  vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (přesná výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem po dokončení stavby chodníku) a vyznačené v situačním snímku z vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a jejích příloh,

  3) ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm
  záměr uvedený v bodě 1 tohoto usnesení zveřejnit na úřední desce městského úřadu a bezúplatné nabytí částí pozemků uvedených v bodě 2 tohoto usnesení předložit ke schválení zastupitelstvu města a následně připravit darovací smlouvy k projednání zastupitelstvem města.


 • 1658/102 schvaluje výjimku dle části III. a IV. vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na akci „Komunikace pro pěší Rožnov p. R. - Tylovice - úsek 1“ jednomu uchazeči, a to společnosti Dopravoprojekt Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města schvaluje vystavení objednávky na vyhotovení projektové dokumentace k výše uvedené akci ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy (OBJ/2018/0119/ORM) a pověřuje Ing. Marka Molla, zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm zařazeného do oboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem této objednávky.

 • 1659/102 souhlasí s žádostí o grant podanou k Mezinárodnímu Visegradského fondu na projekt v rámci partnerské spolupráce s městy Povážská Bystrica, Śrem, Körmend a Bergen s názvem „Olympic idea links children from partners cities“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit partnerskou spolupráci spočívající v realizaci tohoto projektu v rozsahu popsaném v podané projektové žádosti o grant, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

 • 1660/102 bere na vědomí náplň, význam a finanční zajištění akce s názvem „Letní škola Zdravých měst v Rožnově pod Radhoštěm“ a schvaluje konání této akce jako jedné z aktivit zahrnuté do radou města schváleného „Plánu zlepšování města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2018“ posilujícího zavádění místní Agendy 21 ve městě Rožnov pod Radhoštěm.

 • 1661/102 bere na vědomí problémy města formulované na prvním Veřejném fóru Zdravého města 2017 dne 4. 10. 2017 a ověřené anketou uveřejněnou na webových stránkách města dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít tyto problémy města formulované na Veřejném fóru na vědomí a uložit radě města přijmout opatření k řešení těchto problémů.

 • 1662/102 bere na vědomí předloženou upravenou verzi „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit tento strategický dokument ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 • 1663/102 zrušuje „Komisi pro komunitní život“ dle důvodové zprávy.

 • 1664/102 bere na vědomí informaci o postupu při volbě přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně na období 2018 až 2022 dle důvodové zprávy a jejích příloh a doporučuje zastupitelstvu města hlasovat o každém kandidátovi samostatně.

 • 1665/102 bere na vědomí informaci ke koncepci vzájemných slev, týkajících se vstupného pro akce pořádané na území města a vstupného na Jurkovičovu rozhlednu dle důvodové zprávy.

 • 1666/102 bere na vědomí doporučení pro město Rožnov pod Radhoštěm „Portfolio integrace řízení kvality“, viz příloha č. 1 důvodové zprávy, které je výstupem interního šetření na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm v rámci projektu NSZM ČR s názvem „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci MA21“ a zejména pak jeho sub-aktivity PORTFOLIO.

 • 1667/102 po projednání ukládá odboru rozvoje ve spolupráci s odborem školství a sportu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pořídit studie dopravního řešení a vysazování dětí a žáků u základních a mateřských škol uvedených pod čísly 1 až 7 důvodové zprávy.

 • 1668/102 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti k 31. 12. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1669/102 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. za 4. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1670/102 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 4. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy a její přílohy.

Mgr. Kristýna Kosová                 Ing. Jan Kučera, MSc.

místostarostka města místostarosta města

Vytvořeno 26.2.2018 9:49:31 - aktualizováno 27.2.2018 8:55:13 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load