Usnesení 103. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 103. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 9. března 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

1671/103 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

1672/103 souhlasí s přijetím účelového finančního daru ve výši 5.000 Kč, příspěvkovou organizací Středisko volného času Rožnov p. R, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti DEZA, a.s. se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00011835, dle důvodové zprávy a její přílohy.

1673/103 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava splaškové kanalizace 2018“, kterým je společnost WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 47912553, a uzavření smlouvy o dílo č. 43/2018/OSM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností WOMBAT, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh.  Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

1674/103 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na službu: „Nakládání s biologickým odpadem produkovaným městem Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města

a)  schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky,

b)  schvaluje 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,

c)  jmenuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky,

d)  ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, a seznam členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy a upraveném na jednání rady města dne 9. 3. 2018 jsou součástí tohoto usnesení.

 

1675/103 schvaluje s účinností od 1. 4. 2018 nový ceník pro veřejné pohřebiště Láň v Rožnově pod Radhoštěm. Schválený ceník ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 

1676/103 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka archivačních pojízdných regálů pro MÚ Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost PROMAN s.r.o., se sídlem Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim, IČ: 62028774, a uzavření kupní smlouvy č. 040/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností PROMAN s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy  je součástí tohoto usnesení.

1677/103 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 101, č. 102, č. 103, č. 105, č. 107, č. 201, č. 210, č. 211, č. 214, č. 217, č. 311, č. 314, č. 406, č. 409, č. 410, č. 412, č. 417 a č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 19, č. 20, č. 27, č. 28, č. 31, č. 45 a č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 24 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 17 a č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 9 a č. 19 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B26-505, č. N49-507, č. B21-522 a č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 12. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

1678/103 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 404 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávající nájemkyní do 30. 6. 2018 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.

1679/103 schvaluje nájem sklepního boxu č. 55 o výměře 1,14 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu tohoto sklepního boxu s paní J.S.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 

1680/103 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 76/2016/OSM/14 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a manžely V.d.E, oba trvalým pobytem Zašová, jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 1362/14 (ul. Dr. Milady Horákové) v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  

1681/103 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1) manžely V.d.E., oba trvalým pobytem Zašová (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 1362/14 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Dr. Milady Horákové), smlouva 108/2016/OSM/69,

2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 782/21 a p. č. 782/20 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Láň), smlouva 108/2016/OSM/70,

3) manžely K., oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 2774/12 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Na Pařeničkách), smlouva 108/2016/OSM/72.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

 

 

1682/103 schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:

1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN v pozemku  p.č. 1773/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6270-1058/2017, smlouva č. 11/2018/OSM.

2) Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín,  IČ: 47674652 pro uložení vodovodu v pozemku p.č. 785/32 a p.č. 838/12 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1066-7537/2017, smlouva č. 58/2018/OSM.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

1683/103 ukládá odboru rozvoje ve spolupráci s odborem správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit stanovení dopravního značení ulice Nerudova a nám. Míru v souladu s rozhodnutím rady města č. 1589/99 zde dne 5. ledna 2018, kterým rada města schválila variantu č. 6 změny dopravního režimu v centru města uvedenou v Studii dopravního řešení centra města vyhotovenou společností UDIMO, spol. s r.o., IČ: 44740069 z října 2017.

 

1684/103 schvaluje pořadí předložených návrhů na úpravy veřejného prostranství na ulici (náměstí) 1. máje, které je uvedeno v důvodové zprávě, a v návaznosti na schválení tohoto pořadí ukládá odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zabezpečit úkony související s přípravou smlouvy na dopracování studie se společnosti ellement architects s.r.o., se sídlem Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČ: 05274885 a předložit smlouvu k projednání radě města.

 

1685/103 schvaluje návrh předložený odborem školství a sportu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na ocenění Pedagogů roku 2017 města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

1686/103 schvaluje Pokyn č. 1/2018, kterým se doporučují pravidla a kritéria, podle kterých budou postupovat ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený pokyn je součástí tohoto usnesení.

 

1687/103 jmenuje v souladu s čl. IV odst. 3 Pokynu rady města č. 2/2016 „Pravidla hodnocení pracovní činnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm“, jako dalšího člena do hodnotící komise pro komplexní hodnocení práce ředitelů příspěvkové organizace Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace a T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace namísto původně jmenovaného pana Mgr. Martina Drápala pana Petra Jelínka, radního města Rožnov pod Radhoštěm.

 

1688/103 schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPI/MS/2018/00015 (GINIS č. 0044/2018/ORM), v rámci stavby „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ: 04084063, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá odboru rozvoje zařadit finanční částku nutnou pro realizaci překládky sítě elektronických komunikací do návrhu rozpočtu na rok 2019.

 

1689/103 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, č. smlouvy: Z_S14_12_8120062264 (GINIS č. 0326/2017/ORM) v rámci stavby „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“, se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá odboru rozvoje zařadit finanční částku nutnou pro realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie do návrhu rozpočtu na rok 2019.

 

1690/103 schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č.: SML/1292/17(GINIS č. 0048/2018/ORM) v rámci stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ se Zlínským krajem, sídlem tř. Tomáše Bati č. 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 a společností Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70931860 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 

1691/103 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu kategorie „D“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku stavby: Cyklopodjezd pod komunikací ul. Palackého – horní most Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.

V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města

a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky,

b) schvaluje 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,

c) jmenuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky a

d) ukládá pověřenému vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku a seznam členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy a upraveném na jednání rady města dne 9. 3. 2018 jsou součástí tohoto usnesení.

 

1692/103 projednala a bere na vědomí informaci o kulturních a společenských akcích připravovaných v roce 2018, jejichž pořadatelé navrhují stanovení kratší doby nočního klidu, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města doporučuje posun začátku doby nočního klidu z 22 hodiny maximálně na 24 hodinu.

 

1693/103 projednala předloženou žádost o poskytnutí záštity a schvaluje převzetí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm nad akcí Mezinárodní hudební festival Božská flétna 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

1694/103 doporučuje zastupitelstvu města zrušit Nadační fond pro rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu, se sídlem Bučiska 2305, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Zimní stadion, IČ:  25846914 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 

1695/103 schvaluje:

1.  změnu organizační struktury odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a

a) zřizuje v rámci tohoto odboru oddělení kultury a cestovního ruchu,

b) zřizuje nové pracovní místo vedoucího oddělení kultury a cestovního ruchu,

c) zařazuje stávající pracovní místo samostatného odborného referenta na pozici destinačního manažera a tři pracovní místa samostatných odborných referentů na pozici pracovníka TIC do tohoto oddělení.

 

2.  změnu organizační struktury odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a

a) přejmenovává odbor rozvoje na odbor rozvoje a strategického plánování,

b) zrušuje v rámci tohoto odboru pracovní místo asistenta odboru,

c) zřizuje v rámci tohoto odboru oddělení strategického plánování, oddělení projektů a oddělení investic,

d) v rámci oddělení strategického plánování zřizuje nové pracovní místo vedoucího oddělení strategického plánování a nové pracovní místo samostatného odborného referenta,

e) zařazuje stávající pracovní místo samostatného odborného referenta na pozici analytik města a dvě pracovní místa samostatných odborných referentů na pozici projekt „Modernizace a zefektivnění veřejné správy“ do oddělení strategického plánování,

f)  převádí stávající pracovní místo samostatného odborného referenta na pozici energetika města a stávající pracovní místo samostatného odborného referenta na pozici pracovníka komunitního plánování - prevence kriminality z útvaru tajemníka do oddělení strategického plánování,

g) v rámci oddělení projektů zřizuje nové pracovní místo vedoucího oddělení projektů a nové pracovní místo samostatného odborného referenta,

h) zařazuje tři stávající pracovní místa samostatných odborných referentů na pozici projektového manažera do oddělení projektů,

i) v rámci oddělení investic zřizuje nové pracovní místo vedoucího oddělení investic,

j) zařazuje tři stávající pracovní místa samostatných odborných referentů na pozici pracovníka investic do oddělení investic. 

 

3.  změnu organizační struktury odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a

a) zřizuje v rámci tohoto odboru nové oddělení komunálních služeb,

b) zřizuje nové pracovní místo vedoucího oddělení komunálních služeb,

c) zařazuje stávající pracovní místo samostatného odborného referenta na pozici pracovníka očisty, údržby zeleně, OPP, stávající pracovní místo samostatného odborného referenta na pozici pracovníka správa VO, místní komunikace a tři stávající pracovní místa zahradníků, dvě stávající pracovní místa koordinátorů a dvacet jedna pracovních míst pomocných dělníků do oddělení komunálních služeb,

d) zřizuje nové pracovní místo samostatného odborného referenta na pozici správce objektů zařazeného přímo pod vedoucího odboru správy majetku.

 

4.  změnu organizační struktury útvaru tajemníka Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a převádí stávající pracovní místo samostatného odborného referenta na pozici energetika města a samostatného odborného referenta na pozici pracovníka komunitního plánování a prevence kriminality z útvaru tajemníka do oddělení strategického plánování odboru rozvoje a strategického plánování.

 

5.  schvaluje zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o 7 úvazků, tj. na 180, to vše s účinností od 1. 5. 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

 

1696/103 jmenuje s účinností od 7. 5. 2018 do funkce vedoucího odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. Romana Chmelaře, bytem Brno – Líšeň.

1697/103 bere na vědomí informaci o „Senior card“ dle důvodové zprávy.

 

1698/103 projednala žádost jednatele společnosti Agentura JK, s.r.o., IČ: 25582917 o nominaci jedné osobnosti do ankety osobnost roku 2017 ve Zlínském kraji doručené dne 7. 3. 2018. Rada města nesouhlasí se zapojením města do této ankety. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

 

 

Vytvořeno 14.3.2018 15:25:03 - aktualizováno 14.3.2018 15:26:54 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load