Usnesení 104. Rady města


V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 104. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 23. března 2018

_________________________________________________


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

 • 1699/104  schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1700/104  schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Celoroční údržba zeleně na vyhrazených travnatých plochách na území města v Rožnov pod Radhoštěm 2018“, kterým je firma FCC Česká republika, s.r.o., sídlem Ďáblická 791/89, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČ:45809712, a uzavření smlouvy o dílo č. 76/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem firmou FCC Česká republika, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1701/104  schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč společnosti Sázíme stromy z.ú., se sídlem Libochovická 1072/11, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, IČ:02626870 a uzavření darovací smlouvy č. 65/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a společností Sázíme stromy z.ú. jako obdarovaným dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1702/104  schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm II. etapa – dodávka nádob na bioodpad“, kterým je firma CONTENUR Česká republika s. r. o., sídlem Vodní 214, 783 45 Senice na Hané, IČ:05454824, a uzavření kupní smlouvy č. 42/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, CONTENUR Česká republika s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1703/104  schvaluje  výjimku dle části IV. bod 1 vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace Na Pařeničkách“ jednomu uchazeči, a to společnosti COMMODUM, spol. s r.o, Valašská Bystřice 225, IČ:46577238, dle důvodové zprávy a jejich příloh, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 070/2018/OSM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1704/104 schvaluje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění "Správy a provozu dětských hřišť v Rožnově pod Radhoštěm" uzavření smlouvy o dílo č. 064/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a panem Karlem Kuběnou, IČ: 70641293, Dolní Bečva 631, 756 55 Dolní Bečva jako zhotovitelem. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1705/104 schvaluje žádost obce Dolní Bečva o zapůjčení mobilního pódia na benefiční akci s názvem „Benefiční velikonoční setkání“, která se uskuteční dne 1. 4. 2018 na Dolní Bečvě.

 • 1706/104  schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru č. N60 o výměře 5,67 m2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm stojícím na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační plánek nebytového prostoru je přílohou usnesení) na žádost pana A.U.. bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a to na dobu neurčitou dle důvodové zprávy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města. 

 • 1707/104 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p.č. 4934 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm nově oddělenou a označenou dle geometrické plánu č. 6316-7191/2018 jako p.č. 4934/2 o výměře 125 m2 za část pozemku p.č. 1553/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana Z.B., Rožnov pod Radhoštěm, nově oddělenou a označenou dle geometrické plánu č. 6316-7191/2018 jako p.č. 1553/4 o výměře 5 m2. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 • 1708/104  schvaluje návrh sportovní komise ze dne 14.3.2018 na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů roku 2017 města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1709/104 1) bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ:64123294 paní Dalimily Čechové k datu 31. 7. 2020,
  2)  bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace IČ:70918678 paní Věry Pokorné k datu 31. 12. 2018,
  3)  bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace IČ:70918694 paní Aleny Maňákové k datu 31. 12. 2018,
  4)  bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace IČ:70918643 paní Mgr. Radmily Máchové k datu 31. 7. 2020,
  5)  bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace IČ:60990376 paní Mgr. Hany Bosové k datu 31. 8. 2018,
  6)  potvrzuje ve funkci ředitelku Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace IČ:70887659 paní Mgr. Milenu Kohoutovou na další 6leté funkční období do 31.7 2024,
  7)  potvrzuje ve funkci ředitelku Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace IČ:70918651 paní Mgr. Janu Flesarovou na další 6leté funkční období do 31.7 2024,
  8)  ukládá odboru školství a sportu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm zabezpečit vyhlášení konkursu na funkci ředitele Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace IČ:60990376.

 • 1710/104  schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0171/2017/ORM ze dne 8. 9. 2017 na realizaci díla „Inženýrské sítě Kramolišov – 4. etapa, SO 04 Komunikace a zpevněné plochy – úsek B“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ:26177005 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1711/104  schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0233/2017/ORM ze dne 7. 9. 2017 na realizaci díla „Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R. ul. Na Pařeničkách“ a „Prodloužení vodovodu Rožnov p. R. ul. Na Pařeničkách“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem 756 27 Valašská Bystřice 225, IČ:46577238 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1712/104  schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách pro udělení souhlasu se stavbou „Vybudování nových parkovacích míst před bytovými 1731-1735 na ulici Horská (C.1.9), Rožnov pod Radhoštěm“ na pozemku č. 1291/1 kat. území Rožnov p.R. (GINIS č. 072/2018/ORM), v rámci stavby „Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1731-1735 na ulici Horská (C.1.9), Rožnov pod Radhoštěm“, se společností ENERGOAQUA, a.s., sídlem 1.máje 823, PSČ 756 61, IČ 15503461, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1713/104  schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22kV (VN), č. smlouvy 18_SOBS01_4121359071 (GINIS č. 0031/2018/ORM) v rámci stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:24729035, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1714/104  zrušuje usnesení č. 1637/101 ze dne 5. 2. 2018, kterým schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě č. 036/2018/ORM, a  schvaluje uzavření upravené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě č. 036/2018/ORM v rámci stavby „Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1525, 1526,1740 a 1741 na ulici 5. května (C.1.7 a C.1.8), Rožnov pod Radhoštěm“ - přeložka inženýrské sítě, část D, se společností ENERGOAQUA, a.s., sídlem 1.máje 823, PSČ 756 61, IČ:15503461, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená upravená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1715/104  přijímá opatření k řešení formulovaných problémů města vzešlých z Veřejného fóra 2017 ze dne 4. 10. 2017 a ověřených elektronickou anketou, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2 a ukládá stanoveným zodpovědným garantům zabývat se řešením určených problémů a odboru rozvoje informovat radu města a zastupitelstvo města o stavu řešení formulovaných problémů.
 • 1716/104  bere na vědomí informaci o „Senior taxi“ dle důvodové zprávy.

 • 1717/104  souhlasí s podáním Žádosti o změnu v projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve Městě Rožnov pod Radhoštěm“, specifikovanou v důvodové zprávě a jejích přílohách.

 • 1718/104  ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, bere na vědomí zprávu jednatele společnosti o výkonu funkce jednatele v roce 2017 a zprávu o vztazích v roce 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

 • 1719/104  ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, schvaluje
  a) řádnou účetní závěrku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2017 ve znění uvedeném v příloze č.1 až 3 důvodové zprávy,
  b) ponechání hospodářského výsledku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2017 v rozpočtu společnosti za účelem úhrady neuhrazené ztráty z minulých let a
  c) rozpuštění rezervního fondu společnosti a užití jeho prostředků ke snížení účetní ztráty z minulých let, dle důvodové zprávy.

 • 1720/104  ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, schvaluje odměnu jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2017 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 23. 3. 2018.

 • 1721/104  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2017 a zprávu o vztazích za rok 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

 • 1722/104  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2017 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1723/104  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2017 a schvaluje roční účetní závěrku společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 důvodové zprávy.

 • 1724/104   ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2017 ve výši  uvedené v zápise z jednání rady města dne 23. 3. 2018.  

 • 1725/104  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, souhlasí s poskytnutím daru formou dodávky pilařské kulatiny manželům S. společností Městské lesy Rožnov, s r.o., a to dle návrhu v důvodové zprávě.   

Ing. Radim Holiš  Ing. Jan Kučera, MSc.
starosta města  místostarosta města

Vytvořeno 27.3.2018 8:36:26 - aktualizováno 27.3.2018 8:52:57 | přečteno 58x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load