Usnesení 105. Rady města

V Ý P I S  Z E   Z Á P I S U

(usnesení)

 

ze 105. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 13. dubna 2018

část první

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1726/105 schvaluje program první části jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 1727/105 ukládá odboru školství a sportu ve spojení s odborem kanceláře starosty MěÚ Rožnov pod Radhoštěm zabezpečit vyhlášení konkursu na funkci ředitele T klubu - kulturní agentury, příspěvková organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 447 40 743.
 • 1728/105 potvrzuje ve funkci ředitele Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace IČ: 60990317 pana Bc. Karla Janouška.
 • 1729/105 potvrzuje ve funkci ředitele Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace IČ: 64123430 pana Bc. Pavla Zajíce.
 • 1730/105 uděluje souhlas Základní škole Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 70918643 k vyřazení neupotřebitelného movitého majetku „Mycí stroj průběžný“ v zůstatkové ceně k datu 31. 12. 2017 ve výši 75.503 Kč, dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1731/105 schvaluje seznam projektových záměrů pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území (integrované nástroje ITI, IPRU, CLLD) a to:
  1)
  Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384, uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy,
  2)
  Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340, uvedený v příloze č. 2 důvodové zprávy,
  3)
  Mateřské škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Na Zahradách 644, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678, uvedený v příloze č. 3 důvodové zprávy,
  a ukládá starostovi města podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“ uvedených příspěvkových organizací dle vzoru v příloze č. 4 důvodové zprávy.
 • 1732/105 ve funkci zřizovatele Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, IČ: 60990376 (dále jen „ZŠ Videčská“), vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Videčská, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.
 • 1733/105 schvaluje navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím zřizovaných městem dle přílohy č. 1 a ukládá odboru školství a sportu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm připravit ke schválení rozpočtové opatření na následující zasedání zastupitelstva města dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.
 • 1734/105 schvaluje výši osobního příplatku Mgr. Lumíru Ondřejovi, řediteli Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 45211761 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města podepsat nový platový výměr.
 • 1735/105 doporučuje zastupitelstvu města navrhnout Ing. Martina Hrnčárka, vedoucího finančního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, trvalým pobytem Kopřivnice jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm se sídlem Masarykovo náměstí 128, IČ: 00304271 do kontrolní komise TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00534439 dle důvodové zprávy.
 • 1736/105 bere na vědomí informace o postupu pořízení Plánu udržitelné mobility města Rožnov pod Radhoštěm a obsah zadání Plánu udržitelné mobility města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá odboru rozvoje MěÚ Rožnov pod Radhoštěm připravit ve spolupráci s městským architektem vyhlášení veřejné zakázky na pořízení tohoto plánu udržitelné mobility.
 • 1737/105 bere na vědomí informaci o postupu projektových prací pro stavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm a ukládá odboru rozvoje MěÚ Rožnov pod Radhoštěm zajistit oponenturu projektové dokumentace pro stavební povolení dle důvodové zprávy.
 • 1738/105 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, bere na vědomí zprávu jednatele společnosti o výkonu funkce jednatele v roce 2017 a zprávu o vztazích za rok 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1739/105 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2017.
 • 1740/105 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky za rok 2017 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy a schvaluje:
  a)
  roční účetní závěrku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy,
  b)
  rozdělení hospodářského výsledku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 důvodové zprávy.
 • 1741/105 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. za rok 2017 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 13. 4. 2018.
 • 1742/105 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2017 a zprávu o vztazích za rok 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1743/105 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2017 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1744/105 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. za rok 2017 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 13. 4. 2018.

Ing. Radim Holiš                     Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 19.4.2018 9:10:03 - aktualizováno 19.4.2018 9:16:00 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load