Usnesení 105. Rady města

V Ý P I S  Z E   Z Á P I S U

(usnesení)

 

ze 105. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 16. dubna 2018

část druhá

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1745/105 schvaluje program druhé části jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 1746/105 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na lavičku „Posezení s motýly“ v hodnotě 10.000 Kč příspěvkovou organizací Základní škola 5. května, Rožnov pod Radhoštěm příspěvková organizace, IČ: 60990384 od společnosti TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú, IČ: 64933873 se sídlem Haštalská 17, 110 00 Praha 1, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1747/105 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy, návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 12. 1. 2018 a 27. 3. 2018, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.
 • 1748/105 1) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej akcií společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45193631 a společnosti EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 06242685 formou dražby s nejnižší cenou stanovenou ve znaleckém posudku uvedeném v příloze důvodové zprávy.
  2)
  doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města provedením všech úkonů v souvislosti s prodejem akcií společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45193631 a společnosti EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 06242685.
 • 1749/105 v návaznosti na své usnesení č. 205/12 ze dne 11. 6. 2007, kterým svěřila pravomoc rozhodování o smlouvách o nájmu hrobového místa odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod Radhoštěm,
  1)
  schvaluje vzorový text smlouvy o nájmu hrobového místa v úložišti jednotlivých uren ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a
  2)
  pověřuje vedoucího odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod Radhoštěm k podpisu smluv o nájmu hrobového místa v úložišti jednotlivých uren dle tohoto vzoru s jednotlivými nájemci.
 • 1750/105 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy komunikací v majetku města 2018“, kterým je společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o., Krásno nad Bečvou, M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463, a uzavření smlouvy o dílo č. 62/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností TS Valašské Meziříčí s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1751/105 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníků na ul. J. Fučíka a ul. Partyzánská“, kterým je společnost Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva 336, IČ: 27828417, a uzavření smlouvy o dílo č. 63/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Vojkůvka s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1752/105 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nakládání s biologickým odpadem produkovaným městem Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost FCC Česká republika, s. r. o., se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 PRAHA 8, IČ: 45809712, a uzavření smlouvy o dílo č. 61/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem FCC Česká republika, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1753/105 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové číslo 220/2015/OSM/1) ke smlouvě o dílo č. 220/2015/OSM ze dne 2. 11. 2015 „O provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Janem Pancem, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 62313932 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1754/105 1) schvaluje vzorový text smlouvy o výpůjčce nádoby na bioodpad č. 83/2018/OSM v rámci projektu „Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm – II. etapa“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy,
  2)
  svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce nádoby na bioodpad (včetně jejich změn a ukončení) v rámci projektu „Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm – II. etapa“ dle tohoto vzoru s jednotlivými vypůjčiteli,
  3)
  pověřuje vedoucího odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm k podpisu smluv o výpůjčce nádoby na bioodpad v rámci projektu „Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm – II. etapa“ dle tohoto vzoru s jednotlivými nájemci a k podpisu právních jednání vedoucích ke změně či ukončení těchto smluv.
 • 1755/105 schvaluje uzavření dodatku č. 2 (agendové č. 347/2017/OSM) ke smlouvě č. 109/2006/OSM/OS ze dne 28.8.2006 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi firmou ELEKTROWIN a. s., se sídlem Michelská 300/60, Praha 4 140 00, IČ: 27257843 a městem Rožnov pod Radhoštěm. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.
 • 1756/105 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 204 a č. 213 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů 29, č. 40, č. 54 a č. 74 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 38 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 10 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. N73-720 a č. B74-901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 12. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.
 • 1757/105 schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu bytu č. 68 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s panem P.J. a s paní G.O., oba trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
 • 1758/105 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu
  • bytu č. 206 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní J.K. bytem Rožnov pod Radhoštěm,
  • bytu č. 21 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s paní M.Š. bytem Rožnov pod Radhoštěm,
  • bytu č. 18 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s panem J.V. bytem Rožnov pod Radhoštěm,
  ve všech případech k 30. 4. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto dohody podepsat.
 • 1759/105 schvaluje nájem bytů 1+1
  • č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm
  • č. 58 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm
  a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.
 • 1760/105 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů č. 76/2016/OSM/15 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem V.K., bytem Frenštát pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdů na pozemku p. č. 3630/5 (ul. Sladské) v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1761/105 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1)
  paní J. R. bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 2774/33 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Na Pařeničkách), smlouva 108/2016/OSM/71,
  2)
  manželé H., bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 2776/2 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Na Pařeničkách), smlouva 108/2016/OSM/73.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1762/105 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 233071260 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a panem A.U., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, na pronájem nebytového prostoru č. N60 o výměře 5,67 m 2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1763/105 schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
  1)
  GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:27295567, pro uložení plynárenského zařízení v pozemku p.č. 50, p.č. 55/4, p.č. 56 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1058-71713/2017, smlouva č. 78/2018/OSM.
  2)
  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 pro uložení vodovodu v pozemku p.č. 3575/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 4996-8051/2010 a pro uložení kanalizace v pozemku p.č. 3575/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 4996-8052/2010 to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, smlouva č. 91/2018/OSM.
  3)
  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN v pozemku p.č. 1330/8 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6250-126/2017, smlouva č. 106/2018/OSM.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1764/105 doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí stavby veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 174,50 m uloženého v městském pozemku p.č. 826/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města, od vlastníků pana M.K. a paní M.K., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit příslušnou smlouvu s vlastníky a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 1765/105 projednala žádost pana L.B. ,trvalým pobytem Praha 5, ze dne 14. 2. 2018 o celodenní rezervaci části víceúčelového sportovního hřiště na ul. Letenská, Rožnov pod Radhoštěm, konkrétně hřiště č. 1 určené pro basketbal, volejbal, nohejbal a badminton (dále jen „hřiště“) a souhlasí s celodenním využitím hřiště dne 26. května 2018 za účelem pořádání akce „Rožnovský streetball“. Rada města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm úkol připravit pravidla pro celodenní využívání jednotlivých hřišť v rámci sportovního areálu na ul. Letenská a předložit radě města k projednání.
 • 1766/105 schvaluje uzavření smlouvy č. 0080/2018/ORM o podmínkách a právu provést stavbu „Rekonstrukce kanalizace Rožnov pod Radhoštěm – Hážovice“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90, IČ: 70891320, zastoupeným Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem ve Zlíně, K majáku 5001, PSČ 761 23, IČ: 70934860 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1767/105 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu Cyklopodjezd pod komunikací ul. Palackého – horní most Rožnov pod Radhoštěm, kterým je společnost COBBLER s.r.o., se sídlem Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463 a uzavření smlouvy o dílo č. 068/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností COBBLER s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1768/105 schvaluje spolupráci města na organizaci festivalu LEADERFEST 2018 dle Žádosti Místní akční skupiny Rožnovsko, se sídlem Zašová 36, PSČ 756 51, IČ: 27034925, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy, a to s výjimkou poskytnutí 7 pracovníků MěÚ pro pomoc s organizačním zajištěním akce dne 23. 5. 2018.
 • 1769/105 bere na vědomí Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2017 dle důvodové zprávy a její přílohy
 • 1770/105 v rámci projektu Rožnov card 2018:
  1.
  schvaluje uzavření smluv o spolupráci dle důvodové zprávy a jejích příloh č. 1 až 8 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a
  a) společností Rožnovské pivní lázně s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 6, PSČ 756 61, IČ: 27774813 (smlouva č. 0092/2018/ODKS),
  b) Radkem Žílou, se sídlem Bučiska 1617, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75285690 (č. smlouvy 0093/2018/ODKS),
  c) společností Kristek s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Poličná 98, PSČ 757 01, IČ: 26855526 (č. smlouvy 0094/2018/ODKS),
  d) Miroslavem Šuplerem se sídlem Zašová 198, IČ: 42794412 (č. smlouvy 0095/2018/ODKS),
  e) společností Koloběžky s.r.o., se sídlem Vigantice 275, IČ: 27789454 (č. smlouvy 0096/2018/ODKS),
  f) společností CIREAL production s.r.o., se sídlem Světova 133/19, 180 00 Praha 8, IČ: 27119360, (č. smlouvy 0097/2018/ODKS)
  g) spolkem Dagi, se sídlem 5. května 1551, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26630257, (č. smlouvy 0098/2018/ODKS)
  h) Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, se sídlem Palackého 147, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00098604 (č. smlouvy 123/2018/ODKS),
  2.
  schvaluje vzorovou smlouvu o spolupráci č. 0099/2018/ODKS s hromadnými ubytovacími zařízeními pro rok 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 10 a
  3.
  ukládá odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit dle schválené vzorové smlouvy č. 0099/2018/ODKS smlouvy o spolupráci s hromadnými ubytovacími zařízeními uvedenými v příloze č. 10 důvodové zprávy a starostovi města tyto smlouvy podepsat.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1771/105 bere na vědomí rezignaci pana Ing. Martina Maliňáka z funkce člena stavební komise rady města dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1772/105 jmenuje do pracovního týmu pro vytvoření koncepce umisťování reklam v Rožnově pod Radhoštěm Mgr. Kristýnu Kosovu, místostarostku města Rožnov pod Radhoštěm, Mgr. Martina Drápala, zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm, pana Jindřicha Motýla, předsedu kulturní komise a komise cestovního ruchu rady města a paní Lenku Vičarovou, ředitelku T klubu – kulturní agentury, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš               Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 19.4.2018 9:17:43 - aktualizováno 19.4.2018 9:23:47 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load