Usnesení 108. Rady města

V Ý P I S   Z E Z Á P I S U

(usnesení)

 

ze 108. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 4. května 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1779/108 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1780/108 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s nákupem vybavení pro on-line bruslení organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od Nadace SYNOT, Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 26218330 dle důvodové zprávy a její přílohy

 • 1781/108 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu správce v domě č. p. 63 na ulici Videčská v Rožnově pod Radhoštěm, smluv o nájmu bytů č. 106, č. 108, č. 202, č. 205, č. 216, č. 304, č. 313, č. 315, č. 318, č. 405, č. 407 a č. 416 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 1, č. 8, č. 10, č. 16, č. 23, č. 39, č. 42, č. 53, č. 60, č. 61, č. 65, č. 67, č. 70, č. 75, č. 81 a č. 83 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 3 a č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu správce v domě č. p. 1700, na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 1, č. 7 a č. 15 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 6, č. 7, č. 17 a č. 18 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B1-201, č. N3-301, č. B8-305, č. B10-402, č. N48-506, č. N51-508, č. B30-514, č. B15-516, č. B20-521, č. N39-526, č. N41-528, č. N42-529, č. N43-530, č. B40-604, č. B41-605, č. N65-607, č. N68-609, č. B31-613, č. B35-617, č. N76-701, č. N77-702, č. B52-703, č. B53-704, č. B49-715, č. N71-718, č. B63-801, č. N85-816, č. N86-817, č. N87-818 a č. N97-908 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 12. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

 • 1782/108 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 30 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 8. 2018 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemcem nejpozději do 31. 5. 2018. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

 • 1783/108 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 215 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu bytu č. 8 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 9. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemci nejpozději do 29. 6. 2018. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

 • 1784/108 neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 404 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávající nájemkyní paní M.T. dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1785/108 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 18 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 1786/108 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 206 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 1787/108 schvaluje nájem bytů 1+1
  • č. 27 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm
  • č. 21 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm
  a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Ve věci prvního žadatele v pořadníku dle důvodové zprávy, za podmínek stanovených Radou města dne 4. 5. 2018. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

 • 1788/108 projednala žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tylovice, se sídlem Tylovice 1828, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 63701634 ze dne 26. 3. 2018, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 18. 8. 2018 od 12 hodin do 22 hodin v souvislosti s pořádáním akce „Soutěž v požárním sportu o pohár starosty města Rožnov pod Radhoštěm“ v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 • 1789/108 projednala žádosti T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 z 16. a 17. 4. 2018 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů v souvislosti s pořádáním akcí:
  1. koncert „Valašské zkušebny 2“ dne 30. 6. 2018 na ul. 1. máje v lokalitě Plocha mezi domy č. p. 1000 a 1059,
  2. koncerty „Fernando Saunders s kapelou“ dne 13. 7. 2018, „Bystřičanka“ dne 15. 7. 2018, „Fojti“ dne 29. 7. 2018, „Ptakustik“ dne 5. 8. 2018, „René Souček“ dne 19. 8. 2018 v hudebním altánu a blízkém okolí v lokalitě Městský park – horní část,
  3. „Farmářské trhy“ ve dnech 23. 5. 2018, 22. 6. 2018, 20. 7. 2018, 17. 8. 2018, 14. 9. 2018, 5. 10. 2018 na ul. Palackého – v části „Lázeňská“ v lokalitě Městský park – horní část,
  4. „Rožnovský festival vína“ dne 9. 6. 2018 na ul. Palackého – v části „Lázeňská“ a v hudebním altánu a blízkém okolí v lokalitě Městský park – horní část,
  5. „Všesvatský jarmark“ ve dnech 26. – 27. 10. 2018 v lokalitě Masarykova náměstí,
  6. „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ dne 30. 11. 2018 v lokalitě Masarykova náměstí,
  7. „Vánoční trhy“ ve dnech 10. – 15. 12. 2018 na ul. Palackého – v části „Lázeňská“ a park v okolí hudebního altánu v lokalitě Městský park – horní část,
  8. „Česko zpívá koledy“ dne 12. 12. 2018 v hudebním altánu a blízkém okolí v lokalitě Městský park – horní část
  dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 • 1790/108 a) schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 5 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 214/1, p. č. 1543/4, p. č. 1555/2, p. č. 3575/1 a p. č. 3576/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Zátiší), smlouva č. 108/2016/OSM/74,
  2. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 (uložení vodovodu do městských pozemků p. č. 1267/2, p. č. 1330/3, p. č. 3605/3, p. č. 3606/1 a p. č. 3613/4 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Bezručova), smlouva č. 108/2016/OSM/75,
  3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 04084063 (uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do městských pozemků p. č. 1124/2, p. č. 1126/3 a p. č. 3603/8 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Sevastopolská), smlouva č. 87/2018/OSM,
  4. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 785/32 v k. ú. Tylovice, ul. Sadová), smlouva č. 108/2016/OSM/77,
  5. Vendula Tichá, Tylovice 2699, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 67/2 v k. ú. Tylovice), smlouva č. 108/2016/OSM/76.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
  b) schvaluje
  uzavření smlouvy č. 101/2018/OSM o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy mezi městem jako budoucím povinným a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako budoucím oprávněným a společností RETIGO s.r.o., Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 jako investorem. Předmětem smlouvy je budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení plynárenského zařízení STL plynovodu do městského pozemku p. č. 782/21 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Láň). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1791/108 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 76/2016/OSM/16 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a paní V.T., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí oprávněnou ze služebnosti sjezdu na pozemcích p. č. 54/2, p. č. 61/1 a p. č. 67/2 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1792/108 schvaluje uzavření smluv o právu provést stavby nad pozemky ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky:
  1. Společenství vlastníků čp. 1697 Rožnov p.R., Borová 1697, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25886312 (stavba komína bytového domu nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1122/20 pro budovu č. p. 1697 stojící na pozemku p. č. st. 2692, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Borová), smlouva č. 128/2018/OSM,
  2. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1245 – 1246, Čs. armády 1246, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25885227 (stavba revitalizace balkónů bytového domu nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1306/1 pro budovu č. p. 1245 - 1246 stojící na pozemku p. č. st. 2324, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Čs. armády), smlouva č. 116/2018/OSM,
  3. Společenství vlastníků jednotek ČSA 1241, 1242, ČSA 1241, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25888684 (stavba nových prefabrikovaných lodžií bytového domu nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1303/18 pro budovu č. p. 1241 - 1242 stojící na pozemku p. č. st. 2321, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Čs. armády), smlouva č. 120/2018/OSM.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1793/108 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 121/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Společenstvím vlastníků 1576, Svazarmovská 1576, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26808994 jako stavebníkem. Předmětem smlouvy je souhlas města s provedením stavby valbové střechy budovy č. p. 1576 stojící na pozemku p. č. st. 2629 s přesahem nad pozemek ve vlastnictví města Rožnov p. R. p. č. 1040/121 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Svazarmovská. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 
 • 1794/108 schvaluje uzavření smlouvy č. 90/2018/OSM o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou obtíženou a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČ: 04084063, jako osobou oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení podzemního komunikačního vedení v pozemcích p.č. 49, p.č. 50, p.č. 55/4, p.č. 56 a p.č. 61/1 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1063-748/2017. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 
 • 1795/108 ve funkci zřizovatele projednala předložený harmonogram přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm v měsících červenec a srpen roku 2018 uvedený v důvodové zprávě a doporučuje přehodnotit ředitelkám mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm předložený harmonogram tak, aby v měsících červenec a srpen roku 2018 byly uzavřeny všechny mateřské školy (detašované pracoviště) najednou nejdéle po dobu jednoho týdne, a to v období od 30.7. do 5.8.2018.

 • 1796/108 projednala možnosti v rámci přípravy projektové dokumentace akce „Výstavba chodníku podél silnice III/4868, ul. Videčská, Rožnov pod Radhoštěm“ se společností MSS-projekt s. r. o., Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, IČ: 42767377 dle důvodové zprávy a ukládá odboru rozvoje a strategického plánování zajistit další dvě cenové nabídky na vypracování geologického průzkumu.

 • 1797/108 schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, č. smlouvy: Z_S24_12_8120057575 (GINIS č. 0117/2018/ORM) v rámci stavby „Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1731-1735 na ulici Horská“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 jako provozovatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1798/108 schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o dílo uzavřené na základě objednávky č. OBJ/2017/1015/ORM ze dne v rámci přípravy akce „Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek 1 – ověření možnosti zásahu do přilehlých pozemků“ se společností Dopravoprojekt Ostrava, a.s., Masarykovo nám 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 42767377 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a pověřuje Ing. Marka Molla, zaměstnance města zařazeného do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, jejím podepsáním.

 • 1799/108 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Přístavba městské knihovny na ul. Bezručova na parc. 1429/1 v katastru Rožnov pod Radhoštěm“, se společností GasNet, s.r.o., sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČ: 27295567, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1800/108 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu Workoutová plocha areálu Letenská v Rožnově pod Radhoštěm, kterým je společnost Clean4you s.r.o., se sídlem Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín, IČ: 28618165 a uzavření smlouvy o dílo č. 119/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Clean4you s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1801/108 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné přírodní hřiště v městském parku – Rožnov pod Radhoštěm “ , kterým je společnost ART DUCKART s.r.o., se sídlem 739 12 Čeladná 472, IČ: 28621433 a uzavření smlouvy o dílo č. 0105/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností ART DUCKART s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1802/108 schvaluje roli a formu zapojení města a městského úřadu při spoluorganizaci akce „Letní škola Zdravých měst 2018“, v rozsahu popsaném v důvodové zprávě.

 • 1803/108 bere na vědomí informaci o realizaci projektu „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm“ a možnosti jeho financování z operačního programu IROP či z výzvy MAS Rožnovsko dle důvodové zprávy.

 • 1804/108 schvaluje spolupráci města na organizaci festivalu LEADERFEST 2018, v rozsahu popsaném v důvodové zprávě.

 • 1805/108 schvaluje uzavření Komisionářské smlouvy č. 107/2018/ODKS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako komisionářem a Karlem Petruželou, se sídlem Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 41086911 jako komitentem dle důvodové zprávy a jejích příloh č. 1 až 3. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1806/108 1) schvaluje vzorový text smlouvy o nájmu movité věci – jízdního kola/koloběžky ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy,
  2) svěřuje odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv o nájmu movité věci – jízdního kola/koloběžky (včetně jejich změn a ukončení) dle tohoto vzoru s jednotlivými nájemci,
  3) pověřuje zaměstnance města zařazené do odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na pozici pracovníka Turistického informačního centra k podpisu smluv o nájmu movité věci – jízdního kola/koloběžky s jednotlivými nájemci dle schváleného vzoru a k podpisu právních jednání vedoucích ke změnám či k ukončení těchto smluv.
  Schválený vzorový text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.

 • 1807/108 schvaluje změnu organizační struktury odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a
  a) zrušuje v tomto odboru oddělení silničního stavebního úřadu
  b) zrušuje v tomto oboru oddělení stavebního úřadu
  c) zrušuje místo vedoucího oddělení stavebního úřadu a místo něj vytváří pozici samostatného odborného referenta,
  a to vše s účinností od 1. 6. 2018 dle důvodové zprávy.

 • 1808/108 ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 60990317, projednala a souhlasí s opravou podvozku a netěsnosti čerpacího zařízení cisternové stříkačky CAS 32 T 815 v hodnotě 264.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy.

 • 1809/108 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a souhlasí s realizací akce s názvem „Stavební úpravy šaten v II.NP“ společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. a s uzavřením smlouvy o dílo s předmětem plnění v hodnotě 11. 862.504 Kč bez DPH s vítězným uchazečem výběrového řízení na tuto akci, společností Radekov spol. s r.o., sídlem U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 41035933 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1810/108 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově městské polikliniky Letenská 1183 - IV. ETAPA“, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy.

 • 1811/108 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 schvaluje zadávací dokumentaci na podlimitní zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny Lesní 2330, Rožnov p. R.“, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy.

 • 1812/108 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o bere na vědomí informace o průběhu přípravy projektu „Hudební klub v budově čp. 1000, ul. 1. máje“, včetně navrhovaného harmonogramu prací, který byl radou města dne 4. 5. 2018 upraven a je součástí zápisu, tak aby bylo možné předat hudební klub do užívání do 1. 9. 2018.

Ing. Radim Holiš                 Ing. Jan Kučera MSc.

starosta města     místostarosta města

Vytvořeno 11.5.2018 12:41:11 - aktualizováno 11.5.2018 13:07:23 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load