Usnesení 109. Rady města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

(usnesení)

ze 109. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 18. května 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1813/109 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1814/109 1) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem na adrese Rožnov p.R., 5.května 1701, okres Vsetín, IČ: 70887659 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
  2) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
  3) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123294 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
  4) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
  5) schvaluje účetní závěrku Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918643 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
  6) schvaluje účetní závěrku Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
  7) schvaluje účetní závěrku Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
  8) schvaluje účetní závěrku Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918651 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
  9) schvaluje účetní závěrku Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
  10) schvaluje účetní závěrku organizace Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
  11) schvaluje účetní závěrku organizace Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123430 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
  12) schvaluje účetní závěrku organizace T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
  13) schvaluje účetní závěrku organizace Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990317 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.

 • 1815/109 ve funkci zřizovatele schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Rožnov pod Radhoštěm ve výši dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací do rezervního fondu a fondu odměn, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

 • 1816/109 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava mostu na ul. Pod Pindulu“:
  1) vylučuje
  z výběrového řízení společnost STAVBY A STATIKA spol. s r.o., se sídlem 1. máje 230, 739 61 Třinec, IČ: 29451809 a společnost PONVIA CONSTRUCT s.r.o., se sídlem Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ 04381823, a to z důvodů, že nesplňují požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky, jak je uvedeno v důvodové zprávě,
  2) schvaluje
  vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů této veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, odštěpný závod „SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA“, se sídlem Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno a uzavření smlouvy o dílo č. 141/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností SWIETELSKY stavební s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1817/109 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace Hážovice - Končiny “, kterým je společnost COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ: 26177005 dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření smlouvy o dílo č. 129/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, COLAS CZ, a.s. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1818/109 v návaznosti na své usnesení č. 1765/105 ze dne 16. 4. 2018, kterým souhlasila s celodenním využitím hřiště za účelem pořádání akce „Rožnovský streetbal“ v areálu víceúčelového sportoviště na ul. Letenská, souhlasí s přesunem termínu pro konání této akce z 26. května 2018 na 2. června 2018 dle důvodové zprávy.

 • 1819/109 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1)
  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 (uložení vodovodu do městských pozemků p. č. st. 165, p. č. 1474/1, p. č. 3568/1, p. č. 3569/1, p. č. 3569/3, p. č. 3619/1 a p. č. 3619/2 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Pionýrská a Palackého), smlouva č. 108/2016/OSM/78,
  2)
  pan M.F., bytem Rožnov pod Radhoštěm a paní V.F., bytem Holice Olomouc (uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 1721/20, p. č. 1723 a p. č. 1724/2 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Horní Kouty), smlouva č. 108/2016/OSM/79.
  3)
  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 1723, p. č. 1729/1 a p. č. 3625/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Frenštátská), smlouva č. 108/2016/OSM/80.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1820/109 schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 1224/23 o výměře 235 m 2 a pozemku p.č. 1224/83 o výměře 166 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1224/11 ve vlastnictví manželů S. , bytem Rožnov pod Radhoštěm, nově oddělenou a označenou dle geometrické plánu č. 6336-56/2018 jako p.č. 1224/104 o výměře 401 m 2 , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 • 1821/109 ve funkci zřizovatele Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, IČ: 60990376 (dále jen ZŠ Videčská) jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky ZŠ Videčská uvedené v důvodové zprávě.

 • 1822/109 bere na vědomí výsledky ročního a komplexního hodnocení pracovní činnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje výši ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1823/109 schvaluje uzavření smlouvy č. 0122/2018/OR o spolupráci při realizaci kampaně „Do práce na kole 2018“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako městským organizátorem kampaně a společností Auto*Mat, z. s., se sídlem, Bořivojova 108, 130 00 Praha 3, IČ: 22670319 jako n árodním organizátor kampaně. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1824/109 schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci č. 140/2018/ODKS při pořádání Přehlídky folklorních a uměleckých souborů Ondrášova valaška ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00098604 a Folklorním sdružením Jánošík, z.s., Štefánikova 122/53A, Ponava, 602 00 Brno, IČ: 65761707. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1825/109 projednala žádost spolupořadatelů festivalů Ondrášova valaška a Jánošíkův dukát. Rada města schvaluje poskytnutí slevy na vstupném (bezplatného vstupu) na Jurkovičovu rozhlednu ve dnech 8. až 10. 6. 2018 a 3. až .5. 8. 2018 pro účinkující na uvedených folklorních festivalech.

 • 1826/109 projednala předložené návrhy na udělení Ceny města a Čestného občanství města a doporučuje zastupitelstvu města udělit cenu města fyzickým osobám uvedeným v důvodové zprávě, čestné občanství udělit nedoporučuje.

 • 1827/109 projednala návrh na udělení Ceny starosty města Rožnov pod Radhoštěm uvedený v příloze důvodové zprávy (č. j. 11140/2018) a schvaluje udělení Ceny starosty města Rožnov pod Radhoštěm fyzické osobě navržené prostřednictvím tohoto návrhu.

 • 1828/109 projednala informaci k přípravě akce Garden Food Festival a schvaluje převzetí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm na akci Garden Food Festival, která se uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2018 dle důvodové zprávy.

 • 1829/109 schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu historických vlaků „Rožnovské parní léto“, č. smlouvy 0047/ODKS/2018, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českými dráhami, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15, IČ: 70994226 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1830/109 projednala a schvaluje s účinností od 1. 6. 2018 Organizační řád Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm uvedený v přílohách důvodové zprávy. Schválený Organizační řád je součástí tohoto usnesení.

 • 1831/109 projednala a schvaluje s účinností od 1. 6. 2018 Podpisový řád města Rožnov pod Radhoštěm uvedený v příloze důvodové zprávy. Schválený Podpisový řád je součástí tohoto usnesení.

 • 1832/109 souhlasí s pojmenováním víceúčelového sportovního hřiště na ul. Letenská, Rožnov pod Radhoštěm na „Atletické hřiště Dany Zátopkové“ a doporučuje zastupitelstvu města, aby schválilo, nový název uvedeného sportoviště.

 • 1833/109 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na poskytovatele provozování služby „Senior taxi“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
  a)
  schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce a seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  b)
  jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a
  c)
  ukládá vedoucímu odboru rozvoje a strategického plánování zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.
  Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 

 • 1834/109 bere na vědomí informaci o „Senior card“ dle důvodové zprávy.

 • 1835/109 bere na vědomí informaci o možnostech řešení sezení v malém sále Kulturního centra dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1836/109 schvaluje doplnění činností Ing. Zuzany Mazánkové, vedoucí odboru vnitřního auditu, o výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to s účinností od 25. 5. 2018, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1837/109 jmenuje novým členem komise stavební Ing. Davida Baroše, bytem Rožnov pod Radhoštěm.

 • 1838/109 schvaluje zapůjčení mobilního pódia společnosti Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí na charitativní akci za zvýhodněnou cenu dle důvodové zprávy.

 • 1839/109 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy.

Ing. Radim Holiš                         Ing. Jan Kučera MSc.

starosta města                         místostarosta města

Vytvořeno 25.5.2018 13:59:54 - aktualizováno 25.5.2018 14:14:44 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load