Usnesení 110. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

ze 110. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 1. června 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1840/110 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 1841/110 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru organizací T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ: 44740743, v částce 10.000 Kč určené na zajištění 29. ročníku kulturního festivalu Valašské folkrockování od dárce CS CABOT, spol. s r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova 753, IČ: 14612411 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1842/110 schvaluje Pravidla ke stanovení výpočtu jistoty a záloh na služby spojené s užíváním městských bytů (vnitřní předpis města č. 5/2018) ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená Pravidla jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1843/110 schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění využití volného času dětí a mládeže v rámci prevence sociálně patologických jevů č. 147/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Školní 1610, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:00843474 a Provozní řád víceúčelového hřiště u SŠIEŘ Koryčanské paseky dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva a schválený Provozní řád jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1844/110 schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 56/2018/OSM o poskytování služeb útulku pro opuštěná zvířata mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příkazcem a společností Psí útulek Rožnovsko s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 04817087 jako příkazníkem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1845/110 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu místní komunikace na ul. 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je společnost COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ: 26177005 dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření smlouvy o dílo č. 145/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, COLAS CZ, a.s. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1846/110 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 16 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s manželi Č., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, k 30. 6. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.
 • 1847/110 1) schvaluje vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu bytu, upravující výši nájemného na 57 Kč/m 2 /měsíc s nájemci, se kterými je uzavřena smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy,
  2)
  schvaluje uzavření těchto dodatků s nájemci bytů uvedenými v příloze č. 2 důvodové zprávy, a to s účinností od 1. 8. 2018 a
  3)
  ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm vypracovat dodatky ke smlouvám o nájmu bytu s jednotlivými nájemci a starostovi města tyto dodatky podepsat.
 • 1848/110 projednala a souhlasí se záměrem obnovy vozového parku města dle důvodové zprávy ve znění změn uvedených v zápise z jednání rady města dne 1. 6. 2018 a ukládá úkol odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod Radhoštěm zařadit do návrhu rozpočtového opatření k projednání v zastupitelstvu města dne 12. 6. 2018 částku 800.000 Kč určenou na nákup 2 ks nových vozidel v roce 2018.
 • 1849/110 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem částí pozemků p.č. 125/7 (cca 2,7 m 2 ), p.č. 1473/1 (cca 2,55 m 2 ), p.č. 1002/22 (cca 2,7 m 2 ) a p.č. 3715/1 (cca 2,7 m 2 ) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vše vyznačené na fotografiích a na snímcích katastrální mapy, které jsou přílohou tohoto usnesení, za účelem komerčního využití, provozování reklamních zařízení, ve znění uvedeném v důvodové zprávě. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.
 • 1850/110 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm nacházející se na území města mimo „průmyslový areál Tesla“, za účelem komerčního využití, umístění a provozování reklamních, orientačních a informačních tabulí, ve znění uvedeném v důvodové zprávě. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.
 • 1851/110 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem částí pozemků p.č. 1012/2 , p.č. 1002/22, p.č. 1306/1, p.č. 1272/8, p.č. 1040/101, p.č. 1430/3, p.č. 1330/2 a p.č. 1543/13, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vše o výměře cca 1 m 2 , vyznačené na fotografiích a na snímcích katastrální mapy, které jsou přílohou tohoto usnesení, za účelem komerčního využití, provozování betonových skruží pro reklamní účely, ve znění uvedeném v důvodové zprávě. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.
 • 1852/110 1) doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků:
  p.č. 942/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 67 m 2
  p.č. 1012/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 83 m 2
  p.č. 1012/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 293 m 2
  p.č. 1012/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 11 m 2
  p.č. 3601/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 27 m 2
  p.č. 3715/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m 2
  p.č. 3728/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 379 m 2
  p.č. 3730/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 678 m 2
  p.č. 3781/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 247 m 2
  vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, dle důvodové zprávy a jejích příloh,
  2)
  doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků uvedených v seznamu parcel v příloze č.1 (pozemky pod chodníky, veřejnou zelení a místními komunikacemi ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm u silnice I/35 na ul. Meziříčská) a příloze č.2 (pozemek pod chodníkem a veřejnou zelení-příkop ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm u silnice I/58 na ul. Ostravská,
  vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1853/110 1) doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 47997796 ve výši 150.000 Kč na projekt Výmalba interiéru kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
  2)
  doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku Art centrum DAGI, 5. května 1551, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26630257 ve výši 100.000 Kč na projekt Ledové království 12/2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
  3)
  doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku Art centrum DAGI, 5. května 1551, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26630257 ve výši 50.000 Kč na Sochy z písku 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
  4)
  doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci dobrovolnému svazku obcí Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ: 70238880 ve výši 150.000 Kč na projekt Destinační společnost Valašsko v roce 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
  5)
  doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku Tenisový klub Radegast z.s., Pod strání 2834, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 22851933 ve výši 10.000 Kč na pronájem sportovního zařízení - venkovní kurty dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
  6)
  doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku Tenisový klub Radegast z.s., Pod strání 2834, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 22851933 ve výši 20.000 Kč na pronájem sportovního zařízení – sportovní hala dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm
  7) schvaluje
  poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy pod čísly 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 , 15 a 16 a ukládá městskému úřadu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a starostovi města smlouvy o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci podepsat.
  8) neschvaluje
  poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy pod čísly 17 a 18.

 • 1854/110 schvaluje poskytnutí slevy na vstupném (bezplatného vstupu) na Jurkovičovu rozhlednu dne 13. června 2018 pro zahraniční účastníky VIII. ročníku Rožnovské olympiády dětí a mládeže dle důvodové zprávy.
 • 1855/110 souhlasí s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.
 • 1856/110 ve funkci zřizovatele Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, IČ: 60990376 (dále jen ZŠ Videčská) bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Libuše Rousové, člena konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky ZŠ Videčská (dále jen konkursní komise) jmenovaného za školskou radu, a novým členem konkursní komise za školskou radu jmenuje paní Lenku Habartíkovou. Rada města souhlasí s přizváním odborníků s hlasem poradním k jednání konkursní komise dle důvodové zprávy.
 • 1857/110 projednala a bere na vědomí informaci o „Plánu rozvoje sportu na území města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1858/110 schvaluje vítězného uchazeče na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „C“ - „Stavební úpravy objektu na ulici Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost AV PROJEKT, s.r.o., Michala Urbánka 476, 750 01 Vsetín, IČ: 26831759 a smlouvu o dílo č. 0071/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností AV PROJEKT, s.r.o. dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města smlouvu o dílo podepsat pouze za podmínky schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města dne 12. 6. 2018, kterým dojde k navýšení finančních prostředků určených na tuto veřejnou zakázku dle důvodové zprávy. Schválená smlouva o dílo je součástí tohoto usnesení.
 • 1859/110 bere na vědomí informace o postupu přípravy projektu městského bytového domu s pečovatelskými byty na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a ukládá odboru rozvoje a strategického plánování MěÚ Rožnov pod Radhoštěm zařadit finanční částku nutnou pro realizaci tohoto projektu do návrhu rozpočtové opatření, který bude předložen k projednání zastupitelstvu města dne 12. 6. 2018 dle důvodové zprávy.
 • 1860/110 1) schvaluje Pravidla o užívání symbolů města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená pravidla jsou součástí tohoto usnesení.
  2)
  svěřuje odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o udělení souhlasu s užíváním znaku města Rožnov pod Radhoštěm v souladu se schválenými Pravidly o užívání symbolů města Rožnov pod Radhoštěm (rozhodování o udělení souhlasu s užíváním znaku města i rozhodování o odnětí souhlasu s užíváním znaku města).
  3)
  pověřuje vedoucí odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem rozhodnutí o udělení, popř. odnětí souhlasu s užíváním znaku města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 1861/110 schvaluje uzavření licenční smlouvy č. 0153/2018/ODKS na nákup propagačních fotografií od Stanislava Prečana, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm., dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1862/110 schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při pořádání Garden Food Festivalu v Rožnově pod Radhoštěm, č. smlouvy 166/2018/ODKS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Foodfest, s.r.o., se sídlem Hálkova 171/2, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 03283844 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. Rada města v rámci spolupráce schvaluje využití parkoviště na ul. Pionýrská v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 29. 6. 2018 od 22 h až 1. 7. 2018 do 20 h pro bezplatné stání vozidel pořadatele a vystavovatelů Garden Food Festivalu.
 • 1863/110 ruší výběrové řízení pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „D“ na poskytovatele provozování služby „Senior taxi“, které bylo vyhlášeno na základě usnesení rady města Rožnov pod Radhoštěm č. 1833/109 ze dne 18. 5. 2018, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá vedoucímu Odboru rozvoje a strategického plánování zabezpečit všechny úkony související se zrušením výše uvedeného výběrového řízení.
 • 1864/110 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na poskytovatele provozování služby „Senior taxi“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a)
  schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce a seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  b)
  jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a
  c)
  ukládá vedoucímu Odboru rozvoje a strategického plánování zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.
  Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1865/110 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, projednala a bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti v 1. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy a jejich příloh.
 • 1866/110 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky k 31. 12. 2017 a schvaluje roční účetní závěrku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. za rok 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 důvodové zprávy.
 • 1867/110 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a souhlasí s nabídkou úvěru od ČSOB, a.s. na financování rekonstrukce zázemí krytého bazénu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o . dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1868/110 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k 31. 3. roku 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera MSc.

starosta města     místostarosta města

Vytvořeno 7.6.2018 8:07:37 - aktualizováno 7.6.2018 8:19:11 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load