Usnesení 112. Rady města

V Ý P I S   Z E   Z Á P I S U

(usnesení)

ze 112. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 15. června 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1871/112 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1872/112 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka parkovacích automatů“ , kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost WSA doprava a parkování s.r.o., se sídlem Na Plachotě 156, Radonice, PSČ 250 73, IČ: 27913309, a dále schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 174/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností WSA doprava a parkování s.r.o. Schválená kupní smlouva, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 1873/112 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy mateřské školy 1. máje č. p. 864, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost IZOLTING MORAVIA s.r.o., Bučiska 621, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26867125 dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření smlouvy o dílo č. 136/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností IZOLTING MORAVIA s.r.o. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1874/112 1) schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 230/2017/OSM uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným, společností Českomoravská energetika s.r.o., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 03531384 jako budoucím oprávněným a společností EDEN ROŽNOV s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 05050651 jako investorem stavby zemního kabelového vedení VN a NN v pozemcích p. č. 1250/1, p. č. 1250/14, p. č. 1250/24, p. č. 3605/1, p. č. 3611/1, p. č. 3611/2 a p. č. 1250/31 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 (dohoda č. 167/2018/OSM),
  2)
  schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 169/2018/OSM/1 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení zemního kabelového vedení VN a NN do pozemků p. č. 1250/1, p. č. 1250/14, p. č. 1250/24, p. č. 3605/1, p. č. 3611/1, p. č. 3611/2 a p. č. 1250/31 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města (projekt výstavby bytů EDEN) a
  3)
  ukládá starostovi města schválenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 169/2018/OSM/1 podepsat až poté, co nabude účinnosti dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 230/2017/OSM (agendové č. 167/2018/OSM).
  Schválená smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1875/112 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1)
  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 1930/33 a p. č. 3628/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Sladské), smlouva č. 169/2018/OSM/2,
  2)
  pan P.S. a paní A.S. oba trvalým pobytem Valašské Meziříčí (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice, ul. Horní Dráhy), smlouva č. 169/2018/OSM/3,
  3)
  pan V. Č., bytem Zubří (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice, ul. Horní Dráhy), smlouva č. 169/2018/OSM/4,
  4)
  paní M.C., bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 785/32 v k. ú. Tylovice, ul. Sadová), smlouva č. 169/2018/OSM/5.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1876/112 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1)
  pan P.S. a paní A.S. oba trvalým pobytem Valašské Meziříčí (sjezd na pozemku p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města, ul. Horní Dráhy), smlouva 176/2018/OSM/1,
  2)
  pan V.Č., bytem Zubří (sjezd na pozemku p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města, ul. Horní Dráhy), smlouva 176/2018/OSM/2,
  3)
  paní M.C., bytem Rožnov pod Radhoštěm (sjezd na pozemku p. č. 785/32 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města, ul. Sadová), smlouva 176/2018/OSM/3.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1877/112 projednala žádost společnosti Foodfest, s.r.o., se sídlem Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČ: 03283844 ze dne 31. 5. 2018, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech 30. 6. – 1. 7. 2018 vždy od 10:00 do 19:00 hodin v souvislosti s pořádáním akce „Garden Food Festival“ v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.
 • 1878/112 schvaluje uzavření smluv o úplatném věcném břemeni v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným z věcného břemene, společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 jako oprávněným z věcného břemene a s těmito investory stavby:
  1)
  paní R.V., bytem Praha 10 pro STL plynovodní přípojku v a na pozemku p.č. 785/32 v k.ú. Tylovice o celkové délce 1,13 m dle geometrického plánu č. 1067-70711/2018, smlouva č. 138/2018/OSM
  2)
  pan J.B., bytem Rožnov pod Radhoštěm pro NTL plynovodní přípojku v a na pozemku p.č. 2216/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 1,46m dle geometrického plánu č. 6269-73420/2017, smlouva č. 161/2018/OSM
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1879/112 schvaluje uzavření smlouvy č. 21810103 (GINIS 175/2018/OSK) o poskytnutí finančního příspěvku z Mezinárodního visegrádského fondu v rámci společného projektu partnerských měst Rožnova pod Radhoštěm (CZ), Povážské Bystrice (SK), Körmendu (HU), Śremu (PL) a Bergenu (DE), s názvem „Olympic idea links children from partners cities“, s poskytovatelem tohoto příspěvku, International Visegrad Fund, sídlem Hviesdoslavovo nám. 9, 811 02 Bratislava, Slovensko, identifikační číslo 36060356, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1880/112 bere na vědomí informaci o zajištění dalších 4 cenových nabídek na provedení inženýrsko-geologického průzkumu v rámci projekční přípravy u akce „ Výstavba chodníku podél silnice III/4868, ul. Videčská, Rožnov pod Radhoštěm “ dle zadání rady města z jednání 4. 5. 2018 (usnesení č. 1796/108). Rada města na základě předložených 4 konkurenčních nabídek souhlasí s vystavením objednávky na provedení inženýrsko-geologického průzkumu na společnost MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, IČ: 42767377 v předložené výši 90.750 Kč vč. DPH 21% dle důvodové zprávy a její přílohy č. 5.
 • 1881/112 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bývalé trafostanice – Rožnov pod Radhoštěm “ , kterým je společnost HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., se sídlem 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Na Potůčkách 537/5, IČ: 28645006 a uzavření smlouvy o dílo č. 0160/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1882/112 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 068/2018/ORM ze dne 25.04.2018 na realizaci díla „Cyklopodjezd pod komunikací ul. Palackého – horní most Rožnov pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností COBBLER s.r.o., se sídlem Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 01 je součástí tohoto usnesení.
 • 1883/112 projednala a bere na vědomí informace o prioritních projektech zabezpečovaných Oddělením investic Odboru rozvoje a strategického plánování MěÚ v roce 2018 dle důvodové zprávy.
 • 1884/112 1) svěřuje odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání všech smluvních vztahů za město Rožnov pod Radhoštěm (včetně jejich změn a ukončení) v souvislosti s organizačně technickým zabezpečením voleb do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu a v souvislosti se zabezpečením volby prezidenta republiky a
  2)
  pověřuje vedoucí odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podepisováním objednávek, smluv a dalších právních jednáních učiněných dle bodu 1 tohoto usnesení.
 • 1885/112 schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci č. 178/2018/ODKS při pořádání Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR s názvem „Jánošíkov dukát“ ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Jánošíkov dukát, z.s., se sídlem Chodská 2829/19i, 612 00 Brno, IČ: 22830260. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1886/112 schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o umístění a provozování technického zařízení ze dne 27.2.200, č. smlouvy 0131/2018/MP, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Společenstvím vlastníků Lesní čp. 2330, se sídlem Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25881779 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení.
 • 1887/112 schvaluje uzavření smlouvy o zajištění školení a ubytování pro strážníky Městské policie Rožnov pod Radhoštěm, č. smlouvy 0163/2018/MP, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a statutárním městem Ostrava dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1888/112 v rámci projektu „Rožnovská seniorská karta“
  1)
  schvaluje vzorovou smlouvu o spolupráci „Rožnovská seniorská karta“, č. smlouvy 0171/2018/ORM, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy,
  2)
  schvaluje poskytovatele slev a produktů včetně rozsahu poskytovaných výhod dle důvodové zprávy,
  3)
  schvaluje pro držitele Rožnovské seniorské karty v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 po jejím předložení jeden vstup zdarma na Jurkovičovu rozhlednu,
  4
  ) ukládá odboru rozvoje a strategického plánování MěÚ připravit s jednotlivými poskytovateli slev a produktů uvedenými v bodě 2 tohoto usnesení smlouvy o spolupráci podle schválené vzorové smlouvy č. 0171/2018/ORM a starostovi města tyto smlouvy podepsat.
 • 1889/112 schvaluje vítězného uchazeče VZMR „Provozování služby Senior taxi“, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, živnostník Josef Vyňuchal, IČ:12303011, a uzavření smlouvy č. 155/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – živnostníkem panem Josefem Vyňuchalem. Schválená smlouva, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. Rada města dále schvaluje zařazení „Senior taxi“ do rozpočtu na rok 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1890/112 bere na vědomí informaci o postupu přípravy „Studie Jižní město – Tyršovo nábřeží“ a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele studie dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1891/112 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti k 31. 3. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

Ing. Radim Holiš           Ing. Jan Kučera MSc.

starosta města       místostarosta města

Vytvořeno 22.6.2018 8:17:03 - aktualizováno 25.6.2018 8:15:47 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load