Usnesení 113. Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

ze 113. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 29. června 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1892/113 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 1893/113 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu komunikace na ulicích Tyršovo nábřeží a Průkopnická, 1. máje (areál Tesly)“, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, a dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 179/2018/OSM pro výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností COLAS CZ, a.s.. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

 • 1894/113 schvaluje uzavření smlouvy o přeúčtování nákladů na odběr elektrické energie č. 186/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., se sídlem v Praze – Libeň, ul. Sokolovská čp. 541, PSČ 18000 IČ: 26221276, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1895/113 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 1. 2019 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.

 • 1896/113 schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s panem J.V. a s paní D.V., oba trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

 • 1897/113 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 182/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Stavební bytové družstvo Rožnov, se sídlem Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00053732 (stavba zateplení obvodových stěn a lodžií, včetně rekonstrukce zastřešení vstupů s přesahem nad pozemek p. č. 1224/4 ve vlastnictví města pro budovu č. p. 1767, 1768 stojící na pozemku p. č. st. 3653, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kulturní). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1898/113 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1)
  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 (uložení vodovodu do městských pozemků p. č. 878/5, p. č. 878/10, p. č. 3565/1, p. č. 3601/3, p. č. 3601/11, p. č. 3601/13, p. č. 3601/14, p. č. 3601/15 a p. č. 3689/11 v k. ú. RpR, ul. Pivovarská, Videčská), smlouva č. 169/2018/OSM/6,
  2)
  pan M.G., bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3625/1 v k. ú. RpR, ul. Frenštátská), smlouva č. 169/2018/OSM/7.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1899/113 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/4 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem M.G., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3625/1 v k. ú. RpR ve vlastnictví města (ul. Frenštátská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1900/113 po projednání žádosti ředitelky T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace ze dne 13. 6. 2018 o změnu již schváleného termínu Všesvatského jarmarku z 26. a 27. října 2018 na 19. a 20. října 2018 a žádosti ze dne 13. 6. 2018 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy, revokuje část usnesení č. 1789/108 v bodě 5. ze dne 4. 5. 2018, kterým udělila výjimku z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 ve dnech 26. a 27. října 2018 v souvislosti s pořádáním akce „Všesvatský jarmark“, a nově uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech 19. – 20. října 2018 v souvislosti s pořádáním akce „Všesvatský jarmark“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.
 • 1901/113 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1291/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 270 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (ortofoto mapa s vyznačenou částí pozemku k pronájmu je přílohou tohoto usnesení), a to na dobu neurčitou na základě žádosti spolku SPIRALIS VITAE, z.s., ul. 5. května 1352, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 05698928, za cenu 25 Kč/m 2 /rok dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.
 • 1902/113 schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 782/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 850 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (ortofoto mapa s vyznačenou částí pozemku určenou pro výpůjčku je přílohou tohoto usnesení), a to na dobu určitou do 30. 6. 2021 na základě žádosti Městských lesů Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření smlouvy o výpůjčce č. 180/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva o výpůjčce je součástí tohoto usnesení.
 • 1903/113 projednala nabídku k záměru na pronájem částí pozemků p.č. 125/7 (cca 2,7 m 2 ), p.č. 1473/1 (cca 2,55 m 2 ), p.č. 1002/22 (cca 2,7 m 2 ) a p.č. 3715/1 (cca 2,7 m 2 ) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za účelem komerčního využití, provozování reklamních zařízení a schvaluje vítězného uchazeče, kterým je Ing. Ivo Mischinger, 1.máje 2609, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 13633848 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit nájemní smlouvu se stanovenými podmínkami radou města s výše uvedeným vítězným uchazečem a předložit ji k projednání a schválení radě města.
 • 1904/113 projednala nabídku k záměru na pronájem částí pozemků p.č. 1012/2 , p.č. 1002/22, p.č. 1306/1, p.č. 1272/8, p.č. 1040/101, p.č. 1430/3, p.č. 1330/2 a p.č. 1543/13, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vše o výměře cca 1 m 2 , za účelem komerčního využití, provozování betonových skruží pro reklamní účely a schvaluje vítězného uchazeče, kterým je Ing. Ivo Mischinger, 1.máje 2609, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 13633848 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit nájemní smlouvu s výše uvedeným vítězným uchazečem a předložit ji k projednání a schválení radě města.
 • 1905/113 projednala nabídky k záměru na pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm nacházející se na území města mimo „průmyslový areál Tesla“, za účelem komerčního využití, umístění a provozování reklamních, orientačních a informačních tabulí a schvaluje vítězného uchazeče, kterým je Darja Jiroušková, Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 42034345 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit nájemní smlouvu s výše uvedeným vítězným uchazečem a předložit ji k projednání a schválení radě města.
 • 1906/113 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, č. smlouvy: Z_S14_12_8120064491 (GINIS č. 0165/2018/ORM) v rámci stavby „Revitalizace vnitrobloku sídliště Písečná mezi ulicemi Kulturní a Jaroňkova, Rožnov pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 jako provozovatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

 • 1907/113 bere na vědomí informaci o nutnosti zajistit vyšší počet parkovacích míst v Rožnově pod Radhoštěm při pořádání Garden Food Festivalu v Rožnově pod Radhoštěm a souhlasí s využitím pozemku ve vlastnictví města mezi kinem Panorama a ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm jako plochy pro provizorní parkování vozidel dne 30. 6. a 1. 7. 2018 dle důvodové zprávy.

 • 1908/113 vyhlašuje ve dnech 19. a 20. října 2018 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání Všesvatského jarmarku (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, přihlášku pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník jarmarku dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T klub - kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku.

 • 1909/113 bere na vědomí informaci o nominaci pana Petra Jelínka na ocenění „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“ pro rok 2018 dle důvodové zprávy.

 • 1910/113 bere na vědomí informaci o nominaci Klubu seniorů Rožnov pod Radhoštěm na cenu „Senior roku“ dle důvodové zprávy.

 • 1911/113 ruší výběrové řízení pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „D“ na poskytovatele provozování služby „Senior taxi“, které bylo vyhlášeno na základě usnesení rady města Rožnov pod Radhoštěm č. 1864/110 ze dne 1. 6. 2018 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá vedoucímu Odboru rozvoje a strategického plánování zabezpečit všechny úkony související se zrušením výše uvedeného výběrového řízení.

 • 1912/113 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Provozování služby Senior taxi“, která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytovatele provozování služby „Senior taxi“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a)
  schvaluje podmínky výběrového řízení, uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce, a seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky,
  b)
  jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a
  c)
  ukládá vedoucímu Odboru rozvoje a strategického plánování zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky. Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1913/113 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, schvaluje přijetí investičního úvěru společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. dle důvodové zprávy a nabídky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 • 1914/113 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Výstavba sociálního zázemí - zimní stadion Rožnov“, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy.

 • 1915/113 ukládá úkol Odboru správy majetku připravit a předložit plán údržby a čištění drobných vodních toků a odvodnění komunikací ve správě města s platností od roku 2019.

 • 1916/113 ukládá úkol Odboru kanceláře starosty připravit (po konzultaci s Odborem rozvoje a městským architektem) informaci o projektu parkování na Zemědělské ulici a projektu úprav Horské ulice a předat tuto informaci občanům v dotčených lokalitách (roznosem do schránek nebo vyvěšením v dotčených lokalitách)

 • 1917/113 ukládá úkol Odboru rozvoje v rámci MA21 připravit workshop k čerpání komunitních grantů (ve spolupráci s Odborem školství) a workshop s obyvateli sousedícími s vnitroblokem Kulturní na téma „adopce“ kousku vnitrobloku, využití ploch těsně navazujících na jejich bytové domy a čerpání komunitních grantů (ve spolupráci s městským architektem a Odborem školství).

Ing. Radim Holiš                     Ing. Jan Kučera MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 4.7.2018 10:26:10 - aktualizováno 4.7.2018 16:52:35 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load