Usnesení 114. Rady města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

(usnesení)

ze 114. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 13. července 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1918/114 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 1919/114 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s nákupen sportovních potřeb a pomůcek organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti Nadace SYNOT, Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 26218330 dle důvodové zprávy a její přílohy1920/114 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zpevněných ploch č. 187/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 jako budoucím oprávněným ze služebnosti zpevněných ploch na pozemcích p. č. 1032/8 a p. č. 3780/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města (ul. Meziříčská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1921/114 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu a zpevněné plochy na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: 1) pan J.Š, bytem Rožnov pod Radhoštěm (sjezd na pozemku p. č. 3637/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Láz), smlouva č. 176/2018/OSM/5, 2) pan R.E., bytem Přerov a paní P.S., bytem Pardubice (sjezd a zpevněná plocha na pozemku p. č. 970/3 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města, (část Hlaváčky), smlouva č. 176/2018/OSM/6. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1922/114 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 169/2018/OSM/8 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem J.Š., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení přípojky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky a plynovodní přípojky do pozemku p. č. 3637/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Láz. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1923/114 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. st. 78/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 64 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (ortofoto mapa s vyznačením pozemku k pronájmu je přílohou tohoto usnesení), a to na dobu určitou do 31. 12. 2028 na základě žádosti společnosti Megas, spol. s r.o., se sídlem Místecká 97, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 47976951, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.
 • 1924/114 schvaluje uzavření dohody (agendové č. 316/2016/OSM/1) o ukončení nájemní smlouvy č. 316/2016/OSM uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Sdružením Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70238642 jako nájemcem na pronájem kanceláře č. 211 v druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 128, na pozemku p.č. st. 108 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm včetně kancelářského vybavení a to ke dni 31. 8. 2018. Rada města pověřuje podpisem této dohody Ing. Jana Kučeru, MSc., místostarostu města Rožnov pod Radhoštěm. Schválená dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 316/2016/OSM/1 je součástí tohoto usnesení.
 • 1925/114 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/32 o výměře 203 m 2 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.
 • 1926/114 schvaluje uzavření smlouvy o užívání parkoviště č. 207/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o ., 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 jako provozovatelem parkoviště. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele parkoviště umožnit městu o víkendech (soboty a neděle) a státem uznaných svátcích (vždy na dobu od 00:00 hod. do 24:00 hod.) na základě jeho výzvy bezplatné užívání nově vybudovaného parkoviště  na ul. Meziříčská pro účely zajištění parkování vozidel občanů a návštěvníků města, zejména při konání zvláštních akcí ve městě (např. folklorní slavnosti). Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.7.2027. Schválená smlouva o užívání parkoviště je součástí tohoto usnesení.
 • 1927/114 projednala a schvaluje začlenění systému městské hromadné dopravy (MHD) města Rožnova pod Radhoštěm do objednávky Zlínského kraje v rámci zpracování nové koncepce veřejné linkové dopravy, jejíž součástí bude i zavedení integrovaného dopravního systému (IDS), dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1928/114 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce hygienického zázemí na hřbitově, Láň, Rožnov p. R.“, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost RADEKOV spol. s r.o., IČ: 41035933, se sídlem U trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm a dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 181/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností RADEKOV spol. s r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 1929/114 schvaluje řediteli Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, PSČ 756 61, IČ: 75044340, odměnu za splnění zvlášť významných pracovních úkolů dle důvodové zprávy.
 • 1930/114 jmenuje Mgr. Evu Cabákovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Videčská 63, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376, na dobu 6 let od 1. 9. 2018  do 31. 8. 2024 a ukládá odboru školství a sportu vystavit její jmenování na pracovní místo ředitelky uvedené základní školy a starostovi města toto jmenování podepsat.
 • 1931/114 uděluje úkol Odboru školství a sportu připravit ve spolupráci s Mikroregionem Rožnovsko akci „Veletrh volnočasových aktivit“, která proběhne v první polovině září 2018. 1932/114 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. sml. 0195/2018/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ: 70238880 jako oprávněným dle důvodové zprávy a jejích příloh. Účelem smlouvy je zajištění provozování veřejné splaškové kanalizace uložené v pozemcích města Rožnov pod Radhoštěm v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rámci projektu „Čistá řeka Bečva II, Rožnov pod Radhoštěm“. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1933/114 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice RD Tylovice, č. p. 1860“, kterým je společnost Stavební mechanizace – Servis, s.r.o., Za Drahou 1293,757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02360641 a uzavření smlouvy o dílo č. 0188/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Stavební mechanizace – Servis, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1934/114 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu Oprava chodníku ul. Bezručova, Rožnov p. R., kterým je společnost ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795 a uzavření smlouvy o dílo č. 198/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností ALPINE Bau CZ a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1935/114 souhlasí s podáním přihlášky a tedy se zájmem o zapojení města Rožnov pod Radhoštěm do projektu Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu (Bridging European and Local Climate Action (BEACON)), za podmínek popsaných v důvodové zprávě a jejích přílohách.
 • 1936/114 bere na vědomí informaci o možnosti pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm a ukládá Oddělení projektů ORSP přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace ve výzvě č. 98 Operační program Životní prostředí dle důvodové zprávy.
 • 1937/114 souhlasí s variantou 1 úpravy dopravního značení v ulici Nerudova, Palackého, Čechova a náměstí Míru v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 1938/114 ukládá Odboru rozvoje a strategického plánování ve spolupráci s Odborem správy majetku pořídit a zajistit instalaci městského mobiliáře dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1939/114 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce kancelářské a výpočetní techniky mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a Sdružením Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70238642 jako vypůjčitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města pověřuje podpisem této smlouvy Ing. Jana Kučeru, MSc., místostarostu města Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města             místostarosta města


Vytvořeno 17.7.2018 12:38:34 - aktualizováno 17.7.2018 12:46:40 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load