Usnesení 116. Rady města

V Ý P I S   Z E   Z Á P I S U

(usnesení)

ze 116. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 10. srpna 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1942/116 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a dle navržených změn.

 • 1943/116 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 (dále jen „KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.“), schvaluje poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. dle důvodové zprávy a její přílohy. Příplatek se poskytuje ve výši 2.100.000 Kč a je určen výlučně na financování záměru „Hudební klub 1. máje 1000“.

 • 1944/116 schvaluje pokyn rady města č. 2/2018 „Pravidla pro činnost výběrové komise a pro posuzování vhodnosti jednotlivých uchazečů na funkci ředitele neškolských příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a doplněném na jednání rady města dne 10. 8. 2018. Schválený pokyn je součástí tohoto usnesení.

 • 1945/116 stanovuje významné pracovní úkoly pro roční hodnocení pracovní činnosti ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm, pro období září 2018 až březen 2019 dle důvodové zprávy.

 • 1946/116 schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Mgr. Haně Bosové, při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod ve výši uvedené v důvodové zprávě.

 • 1947/116 schvaluje platový výměr nové ředitelce Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Mgr. Evě Cabákové dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu předložit jej k podpisu starostovi města.

 • 1948/116 projednala žádost Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 75044340 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy na změnu účelu navýšeného provozního příspěvku ve výši 140.000 Kč určeného na nákup 3D tiskárny a příslušenství a souhlasí s použitím provozního příspěvku ve výši 140.000 Kč na pořízení 8 kusů notebooků dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1949/116 doporučuje zastupitelstvu města navýšení provozního příspěvku základním školám zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá odboru školství a sportu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm připravit ke schválení rozpočtové opatření na následující zasedání zastupitelstva města.

 • 1950/116 1) projednala a schvaluje předložení žádosti na základě výzvy na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ, za účelem realizace malého projektu „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“ (dále jen „malý projekt“), ve znění uvedeném v  příloze č. 1 důvodové zprávy. V této žádosti město Rožnov pod Radhoštěm vystupuje jako žadatel a partnerské město Povážská Bystrica , se sídlem Centrum 2/3, Povážská Bystrica 017 03, IČ: 317667, jako hlavní přeshraniční partner.
  2) schvaluje
  zajištění realizace projektu žadatelem malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci uvedenými v příloze č. 2 důvodové zprávy.
  3) doporučuje
  zastupitelstvu města schválení zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci. Žádost o nenávratný finanční příspěvek dosahuje celkové výše 27.208 EUR (z toho spolufinancování z ERDF ve výši 19.997,88 EUR, spoluúčast žadatele 7.210,12 EUR)

 • 1951/116 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Provozování služby Senior taxi“, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost ROSI LOGISTIK s.r.o., Obrovského 1877/17, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 04598695, a uzavření smlouvy č. 155/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov p. R. a vítězným uchazečem – společností ROSI LOGISTIK s.r.o. Schválená smlouva, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá odboru rozvoje a strategického plánování MěÚ zařadit finanční prostředky ve výši 600.000 Kč na provozování služby „Senior taxi“ v roce 2019 do návrhu rozpočtu na rok 2019.

 • 1952/116 projednala a bere na vědomí informace k možnosti změny dopravního značení za účelem zvýšení prostupnosti města pro cyklisty a ukládá úkol odboru investic a strategického plánování zajistit zpracování projektů na změny dopravního značení dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1953/116 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu kategorie „D“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku stavby: Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1731-1735 na ul. Horská dle důvodové zprávy a jejích příloh.
  V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
  a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky,
  b) schvaluje 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  c) jmenuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky,
  d) ukládá vedoucímu odboru rozvoje a SP zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.


 • 1954/116 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „D“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele projektové dokumentace v rámci akce: Novostavba městského bytového domu na ulici Kulturní – zhotovení projektové dokumentace dle důvodové zprávy a jejích příloh.
  V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
  a) schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky,
  b) schvaluje seznam 12 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, doplněný o další společnosti uvedené v zápise z rady města dne 10. 8. 2018,
  c) jmenuje členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky,
  d) ukládá vedoucímu odboru rozvoje a strategického plánování zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Výzva k podání nabídky včetně příloh, doplněný seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 1955/116 schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo smlouvy VPI/MS/2018/00126 (GINIS č. 0197/2018/ORM), v rámci stavby „Revitalizace vnitrobloku sídliště Písečná mezi ulicemi Kulturní a Jaroňkova, Rožnov pod Radhoštěm“, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ: 04084063, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá odboru rozvoje a strategického plánování zařadit finanční částku ve výši 198.545 Kč nutnou pro realizaci překládky sítě elektronických komunikací do návrhu rozpočtového opatření č. 4.
 • 1956/116 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Jižní město – Tyršovo nábřeží – zhotovení studie“, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh Ing. arch. Ondřej Stolařík, IČ: 01617494, se sídlem Fr. Šrámka 2458/30, 709 00 Ostrava, a dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 196/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – Ing. arch. Ondřejem Stolaříkem. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 1957/116 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 10.000 Kč na nákup sedaček a křesílek pro děti organizací MŠ Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 70887659 od společnosti Nadace SYNOT se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 26218330 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1958/116 souhlasí s přijetím účelově určených finančních darů na obědové služby pro sociálně slabé žáky ve výši
  a) 13.321 Kč na období od 3. 9. 2018 do 31. 12. 2018 a
  b) 20.068 Kč na období od 1. 1. 2019 do 28. 6. 2019
  příspěvkovou organizací Základní škola 5. května, Rožnov pod Radhoštěm příspěvková organizace, IČ: 60990384 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1959/116 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 30.000 Kč na nákup 4 ks 3D tiskáren a gymnastického skládacího klínu organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:75044340 od společnosti ON SEMICONDUCTOR Czech Republic s.r.o. se sídlem 1. máje 2230, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 1960/116 bere na vědomí informaci o projektu „Po stopách D. S. Jurkoviče“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a souhlasí s realizací i výší nákladů vynaložených na tento projekt a schvaluje uzavření smlouvy licenční a o dílo č. 199/2018/ODKS ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a nabyvatelem licence a Petrou Braunovou, se sídlem v Měčíně, Farní 21, IČ:75272636 a Mgr. Barborou Brůnovou, se sídlem nám. Svobody 1486/7, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČ: 87592126 jako autorkami a společností Grafia Nova s.r.o. se sídlem Zašová 826, IČ: 65142471 jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je zhotovení leporela - komiksu „Po stopách D. S. Jurkoviče. Průvodce (nejen) pro děti“ a poskytnutí licenčních práv. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 1961/116 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vydávání, tisku, distribuci měsíčníku Spektrum Rožnovska uzavřené dne 27. 9. 2016 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností TV Beskyd, s.r.o. se sídlem 1. Máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334 jako vydavatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 1962/116 projednala žádost Českého červeného kříže o finanční podporu projektu „Omalovánky první pomoci“ dle důvodové zprávy a jejich příloh a tuto žádost neakceptuje.

 • 1963/116 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti ve 2. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy a jejich příloh.

 • 1964/116 schvaluje uzavření dohody o vypořádání investice za výměnu oken v bytě č. B13-405 na adrese Lesní 2330 v Rožnově pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatel a paní S.D., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení.

 • 1965/116 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 206 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvy o nájmu bytu č. 21 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu bytu č. 18 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 28. 2. 2019 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

 • 1966/116 neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 30 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem panem T.M. dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 1967/116 schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu bytu, upravenou v souladu s novou vnitřní směrnicí č. 5/2018 - Pravidla ke stanovení výpočtu jistoty a záloh na služby spojené s užíváním městských bytů a s Koncepcí rozvoje bydlení města, verze 1.1. ze dne 27. 2. 2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm vypracovávat smlouvy o nájmu bytu dle schváleného vzoru. Schválená vzorová smlouva o nájmu bytu je součástí tohoto usnesení.

 • 1968/116 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/31 o výměře 133 m 2 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 • 1969/116 schvaluje vyhlášení záměru na propachtování celého pozemku p.č. 2609/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 6.623 m 2 , ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a to na dobu určitou od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2028 na základě žádosti Miroslava Horuta, IČ: 70641170, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 • 1970/116 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku s názvem „Dodávka 2 ks osobních automobilů a odkoupení 2 ks ojetých osobních automobilů“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a uděluje plnou moc společnosti PPE.CZ s. r. o., se sídlem Nádražní 3113/128, PSČ 702 00 Ostrava k zadání veřejné zakázky dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a) schvaluje výzvu k podání nabídky včetně příloh (P1-návrh kupní smlouvy, P2-bližší technické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky, P3-šablony dokumentů pro přípravu nabídky) a seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  b) jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky
  c) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.
  Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1971/116 bere na vědomí informaci o přípravě pravidel pro umísťování reklamních objektů, áček, bannerů a vývěsek souvisejících s předvolební kampaní.

Ing. Radim Holiš                     doc. Mgr. Petr Kopecký, PhD

starosta města                                   radní města

Vytvořeno 21.8.2018 12:36:57 - aktualizováno 22.8.2018 8:39:29 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load